Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: третій – доктор філософії

Гарант освітньо-наукової програми

доктор історичних наук, професор

Іван Казимирович Патриляк

Структурні підрозділи

Канал PhD історичного КНУ

Контакти

Гарант: history@knu.ua

Заступник декана з наукової роботи: history@knu.ua

Відділ аспірантури та докторантури факультету: (044) 239-32-74

Науково-консультаційний центр КНУ: http://scc.univ.kiev.ua/

Відділ по роботі зі здобувачами: (044) 239-33-85

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця зі спеціальності 032 Історія та археологія, здатного до самостійної дослідно-інноваційної, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі історичної науки, культури, архівної справи, викладацької роботи у закладах вищої освіти.

Цілі освітньої програми

Підготовка істориків-фахівців – дослідників, теоретиків і практиків – здатних:

1) генерувати нові наукові ідеї та знання у своїй і суміжних галузях гуманітарних наук;

2) розробляти й реалізовувати науково-дослідні проєкти, не порушуючи етики досліджень та принципів академічної доброчесності;

3) переосмислювати, доповнювати або (та) деконструювати існуючі знання й теорії;

4) впроваджувати результати власних наукових пошуків до практичної, організаційної та педагогічної діяльності;

5) здійснювати фахову діяльність у вітчизняному та світовому просторі.

Особливості освітньої програми:

1) одночасне набуття фахових знань щодо теоретичних і методологічних основ сучасних історичних досліджень разом із удосконаленням володіння іноземною мовою;

2) поєднання науково-дослідної та викладацької й методичної роботи;

3) орієнтація здобувачів на якнайширше представлення результатів своїх теоретичних досліджень науковій спільноті

4) набуття досвіду викладацької діяльності у закладі вищої освіти.

 

Опис освітньої програми Навчальний план Програма комплексного підсумкового іспиту

2018

2016

2020

2020

2021

2021

2021

Навчальні дисципліни

Для здобувачів 2016-2020 рр. вступу

Вибіркові дисципліни - Перелік 2

Історія розвитку наукових ідей

Регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні: історичний досвід і сучасний стан

Історія жіноцтва України

Практична риторика в професійній діяльності історика

Історіографія економічних і національно-культурних процесів в УСРР 1920-1930-х рр.

Рецепція античної спадщини у світовій духовній культурі

Суб’єктивно-особистійсний фактор в історії країн Західної Європи і Північної Америки наприкінці XVIII – на початку ХХІ ст.

Писемні і зображувальні джерела в дослідженні всесвітньої історії та методика роботи з ними

Країни пострадянського простору в тлумаченнях сучасних російських істориків

Світ-системний підхід в сучасній світовій історіографії

Процеси етнокультурної взаємодії та адаптації

Актуальні проблеми сучасної зарубіжної етнології

Національний архівний фонд України: інформативний потенціал

Наукові школи документалістики

Зарубіжна архівна україніка

Сучасні натурні археологічні дослідження: правові, організаційні та методичні аспекти

Використання даних суміжних дисциплін в археологічному дослідженні

[згорнути]

 

Для здобувачів з 2021 р. вступу

Перспективи для працевлаштування: наукова, науково-педагогічна та науково-організаційна діяльність у системі освіти та наукових установах (молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент, доцент, керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання).

 

Акредитація

Робота експертної групи з проведення акредитації ОНП “Історія та археологія” зі спеціальності 032 Історія та археологія проходила у період з 23.09.2020 по 25.09.2020 у віддаленому (дистанційному) режимі, з використанням платформи ZOOM.

Відомості про самооцінювання

[згорнути]
Звіт експертної групи

[згорнути]
Експертні висновки галузевої експертної ради

[згорнути]
Рішення Національного агенства

[згорнути]