Опис освітньо-наукової програми та робочі програми навчальних дисциплін

Правила прийому до аспірантури у 2022 році

Правила прийому до докторантури у 2022 році

 

Етапи вступної кампанії до аспірантури
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів 1 вересня 2022 року о 17:00
Строки проведення вступних іспитів 8 вересня – 20 вересня 2022 року
Затвердження рейтингів вступників та зарахування їх на навчання 27 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням До 1 жовтня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів До 1 жовтня 2022 року
Початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2022 року

 

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4 (підписані на звороті);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які вступають до аспірантури на очну (денну) форму навчання);
 • довідку про реєстрацію місця проживання (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • засвідчену копію диплома магістра (спеціаліста). Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою інституту/факультету рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада інституту/факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • копію додатку до диплома;
 • рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів – Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності – Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 032 Історія та археологія;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності) – Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів B2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір:

 • додаткове вступне випробування – для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності ніж та, що зазначена в дипломі вступника;
 • вступний іспит з іноземної мови – за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • вступний іспит зі спеціальності – в обсязі стандарту вищої освіти магістра.

Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:

 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів;
 • вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору;
 • іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня B2 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні B2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів B2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої історичної освіти, але бажають вступити до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ
Додатковий іспит Іноземна мова Іспит з фаху

Право на першочергове зарахування:

У разі одержання однакової кількості балів, переважне право при зарахування до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ЗВО, наукової установи
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту:

Денна форма навчання – уточнюється.

Заочна форма начання – уточнюється.