РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2020 р.

Опис освітньо-наукової програми та робочі програми навчальних дисциплін

Правила прийому до аспірантури у 2020 році

Правила прийому до докторантури у 2020 році

Правила прийому до аспірантури історичного факультету для здобуття наукового ступеня доктора філософії розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Етапи вступної кампанії до аспірантури
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів 4 вересня 2020 року о 17:00
Строки проведення вступних іспитів 10 вересня – 21 вересня
2020 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням
До 1 жовтня 2020 року
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб,
за рахунок цільових державних кредитів
До 1 жовтня 2020 року
Початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2020 року

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

  • заяву на ім’я ректора університету ;
  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
  • 2 фотокартки 3×4;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
  • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
  • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
  • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до вступу в аспірантуру диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою факультету рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
  • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
  • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера),  подаються вступниками особисто.

Заява на допуск до вступних іспитів в аспірантуру

Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 032 –«Історія та археологія»

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова, за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • спеціальність, (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)

Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому: · мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів; · до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів; · вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору; · іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня B2 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні B2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Міжнародні сертифікати рівнів B2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої історичної освіти, але бажають вступити до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ
Додатковий іспит Іноземна мова Іспит з фаху

 

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту:

Денна форма навчання – 66 100 грн

Заочна форма начання – 49 600 грн

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів B2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників