Правила прийому до аспірантури у 2023 році

Правила прийому до докторантури у 2023 році


Вступники до аспірантури подають такі документи: 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають заяву на ім’я ректора Університету (для ад’юнктів – рапорт), у паперовій формі або електронній формі (за згодою декана/директора факультету/навчально-наукового інституту або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території). Дистанційно заява подається з використанням засобів електронного зв’язку. Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає 6 такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Бланк Заяви про допуск до складання іспитів можна завантажити за цим покликанням (також він розміщений у рубриці «Шаблони, зразки основних документів» (https://asp.knu.ua/). В заяві фіксується ознайомлення вступника з Порядком прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-наукової програми та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання. У разі подання документів на неакредитовані освітньо-наукові програми в заяві вступника фіксується інформація про ознайомлення з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту». До заяви додаються такі документи:

 • Анкета «Аспірант»;
 • 2 фотокартки 3×4 (підписані на звороті);
 • копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які вступають до аспірантури на очну (денну) форму навчання);
 • копія військово-облікового документа: військового квитка або тимчасового посвідчення (військовозобов’язані), посвідчення про приписку до призовних дільниць (призовники);
 • засвідчена копія диплома магістра (спеціаліста).

Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою інституту/факультету рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада інституту/факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

 • копія додатку до диплома;
 • рекомендація Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана 7 факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 • дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
 • медична довідка для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • згода на збір та обробку персональних даних.
 • Документи, що посвідчують особу, дипломи про здобутий освітній ступінь, військово-облікові документи подаються вступниками особисто.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військооблікового документа засвідчує за оригіналами відбіркова комісія структурного підрозділу, до якого вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Подання оригіналів необхідних документів для вступу може здійснюватися як особисто, так і шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії структурного підрозділу Університету.

Вступники до аспірантури можуть одночасно подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності, а також на очну (денну, вечірню) та заочну форми навчання.

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ ТА
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
відповідно до наказу від 19.05.2023 р. № 256-34, § 1
СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ ТА
РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
відповідно до наказу від 19.05.2023 р. № 256-34, § 2

 

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір (проводяться офлайн):

 • додаткове вступне випробування – для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності ніж та, що зазначена в дипломі вступника (іспит офлайн);
 • вступний іспит з іноземної мови – за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (іспит проводиться офлайн);
 • вступний іспит зі спеціальності – в обсязі стандарту вищої освіти магістра (іспит офлайн).

Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:

 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів;
 • вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору;
 • іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня B2 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні B2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів B2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої історичної освіти, але бажають вступити до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ
Додатковий іспит Іноземна мова Іспит з фаху

Вимоги до дослідницької пропозиції

Право на першочергове зарахування:

У разі одержання однакової кількості балів, переважне право при зарахування до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ЗВО, наукової установи
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

Інформація про актуальних наукових керівників:

Інформація про актуальних наукових керівників (натисніть щоб переглянути)

Ліцензійний обсяг – 40 Спеціальність 032- історія та археологія
Доктори наук:
Кандидати наук:

[згорнути]

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту (2023 р.):

Денна форма навчання – 67 900 грн.

Заочна форма начання – 55 000 грн.

 

Контакти відділу аспірантури:

тел. (044) 239-32-74

email: potikha_lydmila@ukr.net