Опис освітньо-наукової програми та робочі програми навчальних дисциплін

Правила прийому до аспірантури у 2022 році

Правила прийому до докторантури у 2022 році

 

Етапи вступної кампанії до аспірантури
Початок прийому заяв і документів 25 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів 1 вересня 2022 року о 17:00
Строки проведення вступних іспитів 8 вересня – 20 вересня 2022 року
Затвердження рейтингів вступників та зарахування їх на навчання 27 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням До 1 жовтня 2022 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів До 1 жовтня 2022 року
Початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2022 року

 

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

 • заяву на ім’я ректора університету;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4 (підписані на звороті);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які вступають до аспірантури на очну (денну) форму навчання);
 • довідку про реєстрацію місця проживання (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • засвідчену копію диплома магістра (спеціаліста). Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою інституту/факультету рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада інституту/факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 • копію додатку до диплома;
 • рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів – Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності – Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції зі спеціальності 032 Історія та археологія;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності) – Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів B2 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір (проводяться офлайн):

 • додаткове вступне випробування – для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності ніж та, що зазначена в дипломі вступника (іспит офлайн);
 • вступний іспит з іноземної мови – за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (іспит проводиться офлайн);
 • вступний іспит зі спеціальності – в обсязі стандарту вищої освіти магістра (іспит офлайн).

Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за двобальною шкалою: «склав» / «не склав». При цьому:

 • мінімальна позитивна оцінка, що відповідає рівню В2, складає 60 балів;
 • до протоколу з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль), якщо вступник отримав оцінку нижчу, ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо вступник отримав 60 або більше балів;
 • вступник, який на вступному іспиті з іноземної мови набрав 0 балів, вибуває з конкурсного відбору;
 • іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо вступник має міжнародний сертифікат з іноземної мови рівня B2 – С2.

Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні B2 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Міжнародні сертифікати рівнів B2 – С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови.

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 балів, позбавлятимуться права участі в конкурсі.

Додаткові вступні випробування мають пройти особи, які не мають вищої історичної освіти, але бажають вступити до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та археологія». Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ
Додатковий іспит Іноземна мова Іспит з фаху

Право на першочергове зарахування:

У разі одержання однакової кількості балів, переважне право при зарахування до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою ЗВО, наукової установи
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.

 

Список потенційних наукових керівників аспірантів 2022 року зарахування:

1 Борисенко Мирослав Володимирович проф., д.і.н.
2 Войцехівська Ірина Нінелівна проф., д.і.н.
3 Гончаров Олександр Петрович доц., к.і.н.
4 Городня Наталія Данилівна проф., д.і.н.
5 Казакевич Генадій Михайлович доц., к.і.н.
6 Казьмирчук Марія Григорівна доц., к.і.н.
7 Капелюшний Валерій Петрович проф., д.і.н.
8 Конта Ростислав Михайлович проф., д.і.н.
9 Котляров Петро Миколайович доц., к.і.н.
10 Коцур Анатолій Петрович проф., д.і.н.
11 Машевський Олег Петрович проф., д.і.н.
12 Могильний Леонід Петрович проф., д.і.н.
13 Пилипенко Віктор Володимирович доц., к.і.н.
14 Рижов Сергій Миколайович доц., к.і.н.
15 Рудь Микола Олексійович доц., к.і.н.
16 Сокирко Олексій Григорович доц., к.і.н.
17 Терес Наталія Володимирівна доц., к.і.н.
18 Терпиловський Ростислав Всеволодович проф., д.і.н.
19 Шидловський Павло Сергійович доц., к.і.н.

Часткова зміна наказу про комісії

Вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту:

Денна форма навчання – 67400 грн.

Заочна форма начання – 50600 грн.

 

Контакти відділу аспірантури:

тел. (044) 239-32-74

email: potikha_lydmila@ukr.net