Малацай Ірина Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент

Завідувачка кафедри історії Центральної та Східної Європи

malatcaj@knu.ua

Біографія

В 1995 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою й вступила до аспірантури. З 1997 року по  працювала на  посаді асистента кафедри історії слов’ян.   В 1999 р. проходила наукове стажування в Університеті імені Я.А. Коменського в м. Братислава (Словацька Республіка).У 2003 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Словацький національно-політичний рух (60-ті роки ХІХ ст.-1914 р.)» зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. У грудні 2007 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’ян. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням проблем міжнаціональних відносин соціально-політичного та культурного характеру народів Центральної та Східної Європи ХІХ- поч. ХХ ст.,  Викладає дисципліни «Історія Центральної та Південно-Східної Європи (нова доба)», курси з історії Словаччини, Угорщини, Румунії, Албанії, династії Габсбургів. Фахівець з нової історії суспільно-політичних та національних рухів Словаччини та ін. країн Центрально-Східної Європи.

  Авторка та співавторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності опублікувала близько 20 навчально-методичних праць, розробила 4 навчальних посібники.

Публікації

 1. Вплив Людовіта Штура на національний рух словаків (30-40-ві рр. ХІХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія». – 2002, вип. 63-64. – С. 132-136.
 2. Культурно-просвітницька діяльність гласистів у контексті словацького національного руху (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Історія». – К. –  2003, вип. 8. – С. 30-35
 3. Словацький національно-політичний рух на межі ХІХ–ХХ століть Вопросы германской истории. Сборник научных трудов, 2002. – С. 186 – 193.
 4. Формування головних національних вимог словацького народу в середині ХІХ ст.//Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2002, вип.12. – С. 96 – 102.
 5. Створення ліберально-гласистської течії словацького національного руху.// Грані. – 2002, № 3 (23). – С. 51–54.
 6. Головні напрямки діяльності Словацької національної партії у 90-х роках ХІХ ст.// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. –Серія «Історія». – 1998, вип. 37. – С. 54–57.
 7. Стан наукової розробки історії словацького національно-політичного руху др. пол. ХІХ ст. в історичній літературі      // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія». –К.-    – вип.76. – С. 161-165
 8. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)//Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2004, вип. 74. – С. 19-23.
 9. Помірковані політичні сили у словацькому національному русі другої половини ХІХ століття.//Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія. – 2006 – № 6. – С. 87-95
 10. Історичні передумови активізації словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ століття//Ч асопис Української історії. – К. – 2007. – вип. 6. – С. 30-36
 11. Проведення угорським урядом «політики асиміляції» на словацьких землях у ХІХ ст.// Вісник Київського славістичного університету. Історія. – 2007, вип. 30. – К. – С. 56-68.
 12. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття/ /Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – 2007. – Вип. 89-90. С. 20-23.
 13. Діяльність Київського Слов’янського комітету Друк. стаття Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». К – 2010, вип. 102. – С. 42-45.
 14. Меморандум словацького народу 1861 р.// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – К. – 2013, №2 (115). – С. 35-38.
 15. Висвітлення становища словаків на сторінках «Журналу Міністерства народної освіти» (про внесок Ш. М. Дакснера у розвиток славістики). //Дриновський збірник. – Харків – Софія. – 2013, том VІ. – С. 141-146.
 16. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2014, вип. 2 (120). – С. 39-44.
 17. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2016, вип. 3 (130). – С. 50-54.
 18. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи. – 2016, вип.50. – С. 24-3250.
 19. Рудольф І Габсбург – імператор Священної Римської імперії// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. -№2 (133). – С.48-52
 20. Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)// Етнічна історія народів Європи. – 2017, вип.52. – С. 45-50.
 21. Формування національної ідентичності словаків у ХІХ столітті// Історія та історіографія в Європі. Національні історичні культури та історіографії в Європі. – К., 2019. – №6. Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С.89-97.
 22. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами “Сборника консульких донесений”)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 4 (147). – 2020. – С. 25-29.
 23. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 1 (148). – 2021. – С. 74-77.
 24. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища// Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 40. Т.2. – Дрогобич «Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – С. 245-255. Індексується: Index Copernicus
 25. Метод моделювання в процесі підготовки вчителів історії /\ International scientific journal Project approach in the didactic process of universities – international dimension. PIKTOR Szlaski i Sobczak Spolka Javna. – Lodz, Poland Nr.2(4)-2021. С. 63-70.
 26. Історія державного регулювання туристичної галузі України другої половини ХХ- початку ХХІ ст.// Етнічна історія народів Європи. – 2021, вип.61. – С. 45-50.
 27. Сучасні тенденції та актуальні проблеми підготовки менеджерів освіти// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021 № 6 (41). – С.556-563.
 28. Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів ЗВО // Перспективи та інновації. Серія «Педагогіка». Серія «Психолоргія». Серія «Медицина». – №1(6). – 2022. – Київ. – С.384-395.
 29. Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи. Електронне видання Навчально-методичний посібник. Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials  151 с.
 30. Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи Електронне видання. Навчально-методичний комплекс Київ, 2021 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials   48 с.
 31. Історична географія Центральної та Східної Європи Електронне видання Навчально-методичний комплекс Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials 41 с.
 32. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя) За ред. В.І. Ярового. Навчальний посібникВидавництво «Либідь». – К., 2011 416 с.
 33. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Нова доба)Друк
 34. Навчальний посібник Видавництво «Видавець Олег Філюк». – К., 2016 348 с.
 35. Династія Габсбургів в історії європейських народів . Навчально-методичний комплекс Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 86 .с
 36. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (Угорщина, Румунія, Албанія). Навчально-методичний комплексВидавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 61с.

[згорнути]
       
   

Мордвінцев В’ячеслав Михайлович

Доктор історичних наук, професор

mordvintsev@knu.ua

Біографія

МОРДВІНЦЕВ В’ячеслав Михайлович (05.10.1949) історик, дослідник історії Східної Європи, Церкви, соціально-економічної історії ХVII–ХVIII ст. Доктор істор. наук (2000), проф. (2001). Народився в м. Бєднодем’яновськ (Спасск) Пензенської обл., Російська федерація). З 1953 р. проживав у п. Гаспра (Крим). Закінчив 1966 р. Місхорську середню школу (м. Ялта), працював вантажником в сан. «Дніпро», помічником кіномеханіка в сан. «Жемчужина» м. Ялта. У 1968 – 1970 рр. – служив у лавах Радянської армії.
У 1975 р. закінчив іст. ф-т КДУ, 1975-1978 навчався в аспірантурі на кафедрі історії СРСР дожовтневого періоду цього ж ун-ту. У 1980 р. захистив канд. дис. «Соціально-економічне становище та антифеодальна боротьба монастирських селян Лівобережної України в 30-80 рр. ХVIII ст.» у КДУ (наук. кер. – д.і.н., професор Л.Г.Мельник). З 1978 – асистент кафедри історії СРСР (дожовтневий період), 1984–1987 працював ст. викладачем, доцентом, 1983–1989 – заступник декана, 1989–1992 – в докторантурі ун-ту, з 1995 – зав. каф. історії Росії. В 2000 р. у КНУ імені Тараса Шевченка захистив докт. дис. «Церковно-вотчине господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у ХVIII ст.». Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторські та 20 кандидатських дисертацій.
З 2016 р. завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член Спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту історії НАН України, заступник голови і член Вченої Ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчений секретар історичного факультету. Заступник голови Ради ветеранів, член Вченої ради університету, голова постійної комісії з етики Вченої ради університету. Був заступником голови Експертної Ради ВАКу України з історичних наук (2004-2008 рр.).
Член редколегій ряду наукових видань з історії, історії науки і техніки. Сфера наукових інтересів охоплює ключові проблеми історії Східної Європи ХVII-ХIХ ст., старообрядницький рух в Україні, історія Церкви, єретичні рухи ХIV-ХV ст., соціально-економічна історія в ХVII-ХVIII ст., реформи в Росії у ХIХ ст. Автор понад 150 праць.
Нагороджений орденом Святого Архистратига Михайла (2006), орденом Преподобного Нестора Літописця III ступеня (2009), Відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка III ступеня (2009); Відмінник освіти України (2007). Подяка Президента України від 27 жовтня 2009 р. «За вагомий особистий внесок у розбудову Української держави та зміцнення її незалежності». Нагороджений Почесною грамотою № 303 ЗА ОСОБЛИВО ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, вагомі досягнення у професійній, науково-педагогічній діяльності та підготовку висококваліфікованих фахівців 27 квітня 2018 р. нагороджений Медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» (№ 1069).
Праці: Російське самодержавство і Українська православна Церква наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. – К.: ДВЦ «Київський університет», 1997.; Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в ХVІІІ в. – К.: Знання; Сповідальні книги // Київська старовина. – 1995.– №3; Метричні книги // Вісник Київського університету. Історія. – Вип. 41. До 165 – річчя Київського університету імені Тараса Шевченка – К. РВЦ «Київський університет». – 1999. – С. 12-15; Старообрядські громади України другої половини ХVІІІ століття та ставлення до них влади // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 1. К.: 2002. – С. 189. 2002; Реформи в Росії в ХІХ ст.: причини та наслідки сучасний погляд на події // Вісник Київського університету. Історія. Вип. 63-64. – К., 2002. – С. 116-120; Російський абсолютизм і українське духовенство в боротьбі за станові права і привілеї та ідея створення університетів в другій половині ХVIII ст. на Лівобережній Україні. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукові записки. – Т. VI. – К., 2004. – С. 106-125; Історія України. Навчальний посібник. К.: Знання, 2008 (у співавтор.); Реформи другої чверті ХIХ ст. в Росії // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. – Вип.. 11. 2008. Серія: Історія. – Одеса: «Астропринт», 2008. – С.62-80; Всесвітня історія. Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2009. – 876 с. (у співавтор. Гончар Б.М., Слюсаренко А.Г. Стельмах С.П.); Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття): навч. посіб. – К.:Знання, 2013.

Література:
Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Професори Київського університету: біограф. довід. / Упоряд. С.Ю Алтухова, К.В. Бойко, І.В.Ващенко та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 317-318.

Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху, II том. – К.: Тов. «Світ Успіху», 2006. – С.60.

Мордвінцев Вʼячеслав Михайлович // Матеріали до бібліографії (до 60-ліття з Дня народження). /Упоряд. О.Г. Кириленко, І.І. Тіщенко, І.С. Даценко. – К.: Наукова бібліотека імені М.Максимовича. Редакційно-видавничий відділ, 2009.

[згорнути]
       
   

Верба Ігор Володимирович

Доктор історичних наук, професор

proffik2007@ukr.net

Біографія

У 1989 році з відзнакою закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1994 році захистив кандидатську, а у 2000 році докторську дисертації. Загальний науково-педагогічний стаж складає 25 років. Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, з них – 12 монографій. На посаді професора кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює з 2001 року  по теперішній час.

Нагороджений грамотою ректора Київського університету за сумлінну працю ( 2017 ). Його робота про Михайла Грушевського у 2019 році потрапила в рейтінг десяти кращих наукових книжок України і була відзначена дипломом.

Навчально-методична робота:

 Читає лекції і проводить практичні заняття із спецкурсів: спеціальний курс для підготовки бакалаврів із спеціальності «Історія Східної Європи і Росії» історичного факультету,  курс для підготовки магістрів  «Російська федерація в сучасному світі» історичного факультету; « Міжнародна політика Іван ІV Грозного », спеціальний курс для підготовки бакалаврів на історичному факультеті; «Дискусійні питання історії «Смути», спеціальний курс для підготовки бакалаврів «Росія в епоху Петра І: дискусійні і маловивчені аспекти», спеціальний курс для підготовки бакалаврів історичного факультету «Заколоти і перевороти в Європі.», спеціальний курс для підготовки бакалаврів  історичного факультету; «Актуальні питання політичної історії Росії першої половини ХІХ ст.»  спеціальний курс для підготовки магістрів «Світова історична наука в ХХ столітті». З названих дисциплін розроблені методичні програми відповідно до вимог, кредитно-модульної системи, тестові завдання.

Успішно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, керує написанням дипломних, випускних та магістерських робіт.

Протягом звітного періоду було надруковано наступні навчально-методичні матеріали:

 1. Програма спецкурсу «Міжнародна політика Іван Грозного»
 2. Програма спецкурсу «Дискусійні питання історії «Смути»
 3. Програма спецкурсу «Росія в епоху Петра I: дискусійні і маловивчені аспекти»
 4. Програма спецкурсу «Заколоти і перевороти в Європі »
 5. Програма спецкурсу «Актуальні питання історії Росії в світовій історіографії»
 6. Програма спецкурсу «Актуальні питання політичної історії Росії першої половини ХІХ ст.».
 7. Програма нормативного курсу «Російська Федерація в сучасному світі».

Загалом за останні роки вийшло 2 монографії про істориків Київського університету Михайла Грушевського і Олександра Оглоблина ( 53 друк. арк.), та 50 статей.

ІІ Наукова робота

У коло наукових інтересів входили питання розробки актуальних проблем української історіографії 1920-1950-х років, біографістика, грушевськознавство.

 Брав участь у роботі багатьох конференцій, зокрема за останні роки :

 1. Історико-генеалогічні читання « Родові таємниці Сіверянського краю». Тема: « Студії Олександра Оглоблина над постаттю і науковим спадком Вадима Модзалевського». Новгород-Сіверський, 15 вересня 2017 р;
 2. Девятнадцяті джерелознавчі читання « Джерелознавчий потенціал інформаційних ресурсів архівів , присвячені 100-річчю професора Марка Варшавчика. Тема « Українська історіографія « палацових переворотів» в Росії».  Київ, 5 грудня 2018 р ;
 3. Сьомі історико-генеалогічні читання «Родові таємниці Сіверянського краю» Тема «Київський університет в добу нацистської окупації України ( кінець 1941 – початок 1942 рр. )» 2. Новгород-Сіверський 14-15 вересня 2019 р;
 4. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина ( 1899-1992 ). Тема « Таємниці біографії Олександра Оглоблина ( радянський період ) ». Київ, 5 грудня 2019 р;  
 5. Наукова доповідь на вченій раді Інституту історії України НАН України на тему: « Діяльність Олександра Оглоблина в Інституті історії України у 1937-1941 рр.». Київ, 28 грудня 2019 р.

 Брав участь у створенні двох науково-документальних фільмів 1). Про корупцію в Україні. Теорія заговору. Вип. 6. ІСТU-23 березня 2020 р

2). Про великого українського історика і державного діяча Михайла Грушевського. Таємниці великих українців. Михайло Грушевський. Один плюс один. 7 березня 2021 р.

Офіційний опонент дисертаційних робіт

Кандидатські дисертації

 1. Черняхівська О. М. Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: Організаційні форми. Ідеологічні функції, практична реалізація Дис. … канд. іст. наук / 07.00.01 – історія України / Черняхівська Олена Михайлівна. – К., 2021. – 260 с. (Наук. кер. – д.і.н., проф.,  О. С. Рубльов).

З 5 по7 грудня 2018 року був головою акредитаційної комісії по освітньо-професійній програмі «Історія та археологія» зі спеціальності 032 у Херсонському державному університеті.

Є членом 2 докторських Спеціалізованих вчених рад: на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка   (2017 р заступник голови ради) і в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

 Під його керівництвом захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

З 2017 р був  членом вченої ради історичного факультету. Є членом редколегії багатотомного видання праць академіка Д.І.Багалія, часописів «Історичний журнал», «Часопис української історії» (КНУ імені Тараса Шевченка), «Ніжинська старовина».

 Відзначений Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю та написання книги «Історія Київського університету».

У 2017 р. за тривалу і самовіддану працю в спеціалізованій вченій раді, високий професіоналізм та відповідальність у підготовці наукових кадрів нагороджений Грамотою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю.

[згорнути]
       
   

Яровий Валерій Іванович

Доктор історичних наук, професор

kafedra339@ukr.net

Біографія

З 1988 р. завідувач кафедри історії слов’ян, 1997–1999 рр. заступник проректора з наукової роботи університету. У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему «Громадськість Західної Європи в русі за мир та роззброєння (друга пол. 70-х – 80-ті рр. ХХ ст.)». Фахівець з європейської історії нової та новітньої доби, створив в університеті школу істориків-славістів. Наукові праці В. І. Ярового представлені у фондах бібліотек провідних університетів Болгарії, Білорусі, Македонії, Польщі, Сербії, Словаччини, Російської Федерації, Чехії, Чорногорії, Хорватії, Швеції та Швейцарії. Автор понад 250 наукових праць, серед них підручники, монографії, курси лекцій, статті, брошури та навчально-методичні праці.

[згорнути]
       
   

Антонюк Олексій Сергійович

Кандидат історичних наук, доцент

Біографія

Фахівець з новітньої історії Польщі та суспільно-політичного розвитку країн Центрально-Східної Європи. Викладає нормативний курс «Історія західних та південних слов’ян (нова доба)», «Історія Центральної та Південно-Східної Європи (сучасна доба)», спецкурси з новітньої історії Польщі, національного Відродження слов’янських народів.

[згорнути]
       
   

Ляпіна Олена Валеріївна

Кандидат історичних наук, доцент

liapina@knu.ua

Біографія

В 1998 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й вступила до аспірантури. З 2001 року працювала на  посаді асистента кафедри історії Росії. У 2002 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 – 1933 роках: напрями і тенденції розвитку» зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У червні 2010 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії Росії. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням історії Київського університету першої половини ХХ ст., новою історією Східної Європи, вивченням проблем міжнаціональних відносин народів Кавказу, культурних процесів у Центральній та Східній Європі XVII-XX ст., історією інформатики та інформатизації історичної науки й музейної сфери. Викладає дисципліни «Історія Східної Європи та Росії (нова доба)», «Нова історія народів Східної Європи», «Культурні процеси в країнах Східної Європи XVII-XIX ст.», «Кавказ в системі міжнародних відносин», дисципліни, присвячені інформатизації сфери музеєзнавства, памʼяткознавства, практикум  з інформаційних технологій як інструмента дослідницької роботи історика.. Фахівець з нової історії Східної Європи, російської імперської політики на Кавказі.

  Автор та співавтор понад 40 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності опублікувала близько 10 навчально-методичних праць, 3 навчальних посібника.

Публікації

 1. Репресії радянської влади проти істориків Київського університету (1918-1935) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 1999, вип. 42. – С. 8-13 (у співавтор.).
 2. Історія Києва у висвітленні дослідників 20-30-х рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. – Вип. 49. – С. 49-52.
 3. Вивчення вченими Київського університету спеціальних історичних дисциплін (1920 – 1930-ті рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. ІІ: Архівознавчі читання. – К., 2000. – С. 204-210.
 4. Декабристи в Україні чи українські декабристи: історіографія проблеми // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 99-104.
 5. Викладання спеціальних історичних дисциплін в Київському університеті в 1920 – на початку 1930-х рр. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 45. – С. 144-150.
 6. Політизація історичної науки та освіти в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Київського інституту народної освіти) // Історія та історіографія в Європі. – К., 2003. – № 1-2 (2003). – С. 31-42.
 7. Проблеми загальної історії у працях вчених Київського університету (1917 – сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Чис. 10. – У 2-х ч. – К., 2003. – Ч. 2. – С. 352-362.
 8. З історії політизації української історичної науки
  30-х років ХХ століття // Історія та історіографія в Європі. – К., 2004. – №3. – С. 145-158.
 9. Інститути народної освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): порівняльний аспект // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збір.наук.праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 263-271.
 10. Київський інститут народної освіти: проблеми становлення та розвитку // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. – К., 2008. – С. 104-109.
 11. Становлення інститутів народної освіти в УРСР (перша половина 1920-х рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 56-65.
 12. Студенти міста Києва у 1920-ті рр. // Соціальна історія: Науковий збірник. – К., 2009. – Вип. V. – С. 52-60.
 13. Нариси з історії Київського університету: Навчальний посібник для
  студентів історичного факультету. К., 2009. – 131 с. (Співавт.: І.К. Патриляк, М.А. Боровик)
 14. Утвердження Росії на Кавказі (середина XVI – перша третина ХІХ ст.): Навчальний посібник. – К.: Логос, 2009. – 256 с.
 15. Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – початку 1930-х рр. // Історія Київського університету: монографія / І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 253-321
 16. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 – 1930-х рр.  // Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упор.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – К.: ПП. «КП УкрСіч», 2014. – С. 301-327.
 17. Навчально-допоміжні установи Київського університету в
  1920-х рр. // Києвознавчі читаття: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. – К.: ПП «Фоліант», 2014. – С. 150-156.
 18. Віртуальний // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.103-104.
 19. Інформатика історична // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.251-252.
 20. Кількісні методи в історичному дослідженні // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С. 297.
 21. Кліометрія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.301-302.
 22. Шахід // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.700.
 23. Шейх // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.700-701.
 24. Музей війни і революції в Київському університеті // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, М.В. Борисенко, А.П. Коцур, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: «Фоліант», 2017.  – С. 157-163.
 25. «Забутий директор» (О.А.Назаревський і бібліотека Київського університету в 1920 – на початку 1930-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 3 (138). – К.: ВПЦ Київський університет, 2018. – С. 40- 46.
 26. «Нетиповий Київ»: зразки “північного модерну” у міській забудові початку ХХ ст. // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. Науковий електронний журнал. 2018. №2(6) С. 53-67. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2018.2.03
 27. Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – на початку 1930-х років // Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / В.Ф. Колесник, Г.М. Казакевич, О.Г. Сокирко та ін..; за ред. Л.В. Губерського, І.К. Патриляка, В.Ф. Колесника, А.І. Чуткого. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – Т.1. – С. 445-554.
 28. Студентські екскурсії в Київському інституті народної освіти // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: «Фоліант», 2019. – С. 115-120.
 29. До історії інклюзивної освіти в Україні (лікарсько-педагогічне та дефектологічне відділення в КІНО) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: ПП «Фоліант», 2020. – С. 299-306.
 30. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 3(146). – К.: ВПЦ Київський університет, 2020. – С. 34-39.
 31. Методичні рекомендації щодо підготовки курсових і кваліфікаційних робіт [Електронне видання]. – К., 2020. – 62 с. http://ce-europe.knu.ua/materials
 32. Навчально-методичний комплекс «Політика Росії на Балканах XVIII – початку ХХ ст.»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [Електронне видання]. – К., – 39 с. http://ce-europe.knu.ua/materials
 33. Навчально-методичний комплекс «Інформаційні технології в професійній сфері історика»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [Електронне видання]. – К., – 60 с. http://ce-europe.knu.ua/materials (Співавт. А.Г. Папакін)

[згорнути]
       
   

Мотрук Світлана Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент.

motruksm@knu.ua

Біографія

В 1985 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою, 1988 р. – аспірантуру по кафедрі історії  західних  та  південних  слов’ян, 1989 – 1995 рр. – асистент  вказаної  кафедри,  з  березня  1995 р.  – доцент. У 1992 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Молодіжний рух Чехословаччини у 70-ті – першій половині 80-х років» зі спеціальності 07.00.03 – всесвітня історія. У квітні  1996 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії західних та південних слов’ян. З травня 1996 р. – доцент кафедри історії слов’ян. З червня 2016 р. працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням проблем суспільно-політичного розвитку  країн Центрально-Східної Європи, їх внутрішньої та зовнішньої політики,  громадянського суспільства, дисидентського руху, української діаспори у XX-ХХІ ст. Викладає навчальні дисципліни «Історія Центральної та Південно-Східної Європи в добу Середньовіччя та ранній Новий час», «Середньовічна історія народів Південно-Східної і Центральної Європи», курси з історії християнізації, моделей національної державності країн регіону, їх посткомуністичних трансформацій, демократичних традицій, історичної пам’яті. Богемістка, фахівець з історії Чехії (Чехословаччини).

Авторка та співавторка понад 80 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності взяла участь у розробці близько 10 навчальних посібників.

 

Публікації

 1. Проблеми розвитку історичної науки країн Центральної та Східної Європи в добу демократичної трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 54. – С. 47-51.
 2. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографій в 90-х роках ХХ століття // Історія та історіографія в Європі: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2003. – Вип. 1-2. – С. 72-80.
 3. Демократичний рух у Чехословаччині напередодні «ніжної революції» 1989 р. // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2003. – № 3. – С 42-47.
 4. Чеська Республіка // Країнознавство: навч. посібник. – К.: Київський славістичний університет, 2004. – Ч. 2. – С. 45-93.
 5. Структура та особливості розвитку громадянського суспільства у Чехословаччині в добу «нормалізації» (1969-1989 рр.) // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2005. – №1. – С. 27-34.
 6. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2006. – №5. – С. 38-48.
 7. Демократична опозиція в Чехії та Словаччині періоду «нормалізації»: спільне та специфічне // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2007. – №3. – С. 12-20.
 8. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ – ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 94-95. – С. 27-32.
 9. Франція // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 877-888.
 10. Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Історія. – Ужгород, 2007. – Вип. 18. – С.150-158.
 11. Політичні кризи в Чехословаччині другої половини ХХ ст.: погляд із сьогодення // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип.19. – С. 71-86.
 12. Подіїї 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет»,  2010. – Вип. 102. – С. 40-45.
 13. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя): навч. посібник. – К.: Либідь, 2011. – 416 с. (у співавторстві).
 14. Українці у Чехії: традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Т.22: На пошану професора П. Ф. Лаптіна. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – С.485-503.
 15. Гусизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: навч. посібник / за ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – С. 136-137; Народна демократія // Там само. – С. 418-420; Національне відродження // Там само. – С. 424-425; Слов’янознавство // Там само. – С. 598.
 16. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет»,  – Вип. 3(121). – С. 56-59.
 17. Богемістика в Київському університеті (на прикладі діяльності А. М. Ясинського та А. Ф. Кізченка) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип.24. – С.85-96.
 18. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян: навч. посібник. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – Т. 2. Нова доба. – 348 с. (у співавторстві).
 19. Дослідження чеської історії та культури в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи. – К., 2017. – Вип.52. – С.55-62.
 20. Євроінтеграційний досвід Чеської Республіки в контексті сучасних викликів // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських інтеграційних Студій. – Луцьк: Терен, 2018. – Вип.1. – С. 205-216.
 21. Історичні традиції та сьогодення української громади в Чехії // Етнічна історія народів Європи. – К., 2018. – Вип. 56. – С.60-69.
 22. Традиції та перспективи розвитку богемістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2018. – № 11. – С. 42-64. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 23. Історія християнської церкви та християнізації Європи: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Історія та археологія» (денна форма навчання). – К.:ДНУ Укр ІНТЕІ, 2018.– 60 с.
 24. Парадигма Чехословацької державності: концепції та чинники (1914-1918 рр.) // Історія та історіографія в Європі. – К., 2019. – Вип. 6. – С. 78– 88.
 25. Міграція українців до Чеської Республіки в умовах європейських інтеграційних процесів // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2020. – №15. –  С. 61-76. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 26. Київ в історії формування чехословацької державності (1914 – 1918) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). – К.: Фоліант, 2020. – С. 142-147.
 27. Навчально-методичний комплекс «Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи (ХХ – ХХІ ст.)»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [електронне видання]. – К., – 68 c. – URL: http://ce-europe.knu.ua/materials
 28. Українська громада в Чехії як історичний та соціальний феномен // Українські громади за кордоном: нові точки відліку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р. – Львів: МІОК, 2021. – С. 118-122.
 29. Чеська туристична індустрія: система державного регулювання, проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.) / редкол. І. Патриляк (голова) та ін. – К.: Ліра, 2022. – С. 175-182.
 30. Громадянське суспільство в добу кризи режиму «нормалізації» та генезису євроатлантичного курсу Чехословаччини // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2022. – №22. –  С. 86-113. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 31. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2016, вип. 3 (130). – С. 50-54.
 1. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи. – 2016, вип.50. – С. 24-3250.
 2. Рудольф І Габсбург – імператор Священної Римської імперії// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. -№2 (133). – С.48-52
 3. Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)// Етнічна історія народів Європи. – 2017, вип.52. – С. 45-50.
 4. Формування національної ідентичності словаків у ХІХ столітті// Історія та історіографія в Європі. Національні історичні культури та історіографії в Європі. – К., 2019. – №6. Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С.89-97.
 5. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами “Сборника консульких донесений”)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 4 (147). – 2020. – С. 25-29.
 6. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 1 (148). – 2021. – С. 74-77.
 7. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища// Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 40. Т.2. – Дрогобич «Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – С. 245-255. Індексується: Index Copernicus
 8. Метод моделювання в процесі підготовки вчителів історії /\ International scientific journal Project approach in the didactic process of universities – international dimension. PIKTOR Szlaski i Sobczak Spolka Javna. – Lodz, Poland Nr.2(4)-2021. С. 63-70.
 9. Історія державного регулювання туристичної галузі України другої половини ХХ- початку ХХІ ст.// Етнічна історія народів Європи. – 2021, вип.61. – С. 45-50.
 10. Сучасні тенденції та актуальні проблеми підготовки менеджерів освіти// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021 № 6 (41). – С.556-563.
 11. Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів ЗВО // Перспективи та інновації. Серія «Педагогіка». Серія «Психолоргія». Серія «Медицина». – №1(6). – 2022. – Київ. – С.384-395.
 12. Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи. Електронне видання Навчально-методичний посібник. Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials  151 с.
 13. Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи Електронне видання. Навчально-методичний комплекс Київ, 2021 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials   48 с.
 14. Історична географія Центральної та Східної Європи Електронне видання Навчально-методичний комплекс Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials 41 с.
 15. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя) За ред. В.І. Ярового. Навчальний посібникВидавництво «Либідь». – К., 2011 416 с.
 16. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Нова доба)Друк
 17. Навчальний посібник Видавництво «Видавець Олег Філюк». – К., 2016 348 с.
 18. Династія Габсбургів в історії європейських народів . Навчально-методичний комплекс Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 86 .с
 19. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (Угорщина, Румунія, Албанія). Навчально-методичний комплексВидавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 61с.

 

[згорнути]
       
   

Руккас Андрій Олегович

Кандидат історичних наук, доцент.

rukkas@knu.ua

Біографія

У 1995 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою й вступив до аспірантури. З вересня 1996 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спершу як асистент, з вересня 2003 р. – доцент кафедри історії слов’ян (з 2016 р. – кафедри історії Центральної та Східної Європи). У жовтні 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Польсько-радянській збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень-жовтень 1939 р.)». Проходив стажування у Варшавському університеті, Університеті імені Миколая Коперника у Торуні (Польща), Клайпедському університеті, Каунаському університеті імені Вітаутаса Великого (Литва), Карловому університеті у Празі (Чехія), Лейпцизькому університеті (Німеччина), Інституті Кеннана Центру ім. Вудро Вільсона у Вашингтоні, Американському Меморіальному музеї Голокосту у Вашингтоні (США). Лауреат нагороди провідного польського наукового видання «Огляд Східний» (Przeglad Wschodni) як найкращий іноземний автор публікації з історії країн Центральної та Східної Європи, виданої у Польщі (2021). Іноземний член Академії Наук Латвійської Республіки (2022).

Займається дослідженням військової історії Польщі та України першої половини ХХ ст., історією польсько-українських відносин, проблем соціально-політичного та культурного характеру народів Центральної та Східної Європи ХХ ст. Викладає дисципліни: «Історія Центральної та Південно-Східної Європи (новітня доба)», курси з історії країн Балтії, Польщі, державних символів країн Центральної та Східної Європи, королівських династій, геноцидів та масових репресій в країнах регіону тощо. Підготував 6 кандидатів історичних наук / докторів філософії. Автор  понад 130 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

 

 1. «Разом з Польським Військом»: Армія Української народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність та уніформа). К., 2015. 480 с.
 2. Нариси з історії Університету святого Володимира. К., 2009 (у співавторстві).
 3. Історія Київського університету. Т.1. К., 2014 (у співавторстві).
 4. Історія українського війська. Х., 2016 (у співавторстві).
 5. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1917-1921 років. Х., 2016 (у співавторстві).
 6. Хроніка Голокосту. Т.1. К., 2021 (у співавторстві).
 7. Хроніка окупації Києва. Т.1: 1941-й рік. К., 2021 (у співавторстві).
 8. Пілсудський Ю. Мої перші бої. К., 2021 (наукова редакція, коментарі).
 9. Razem z Wojskiem Polskim. Armia URL w 1920 r. Warszwa, 2020. 696 s.
 10. Polska – Ukraina 1920. Warszawa, 2017 (у співавторстві).

[згорнути]
       
   

Папакін Артем Георгійович

Кандидат історичних наук, доцент

Біографія

У 2003 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2007 р. – аспірантуру по кафедрі історії слов’ян. Викладає нормативні курси «Історія Центрально-Східної Європи (Середньовіччя та Ранній новий час)», «Давня історія Центральної та Південно-Східної Європи», курси з історії Польщі, українсько-польських стосунків та військової історії. До кола наукових зацікавлень входять іноземні військові формування на території України, військова історія Польщі, українсько-польські стосунки у ХХ ст., уніформологія, зброєзнавство. Стажувався за урядовою програмою Республіки Польща для молодих науковців при Варшавському університеті (2003–2004).

[згорнути]