Верба Ігор Володимирович

Доктор історичних наук, професор

proffik2007@ukr.net

 

У 1989 році з відзнакою закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1994 році захистив кандидатську, а у 2000 році докторську дисертації. Загальний науково-педагогічний стаж складає 25 років. Автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, з них – 12 монографій. На посаді професора кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює з 2001 року  по теперішній час.

Нагороджений грамотою ректора Київського університету за сумлінну працю ( 2017 ). Його робота про Михайла Грушевського у 2019 році потрапила в рейтінг десяти кращих наукових книжок України і була відзначена дипломом.

Навчально-методична робота:

 Читає лекції і проводить практичні заняття із спецкурсів: спеціальний курс для підготовки бакалаврів із спеціальності «Історія Східної Європи і Росії» історичного факультету,  курс для підготовки магістрів  «Російська федерація в сучасному світі» історичного факультету; « Міжнародна політика Іван ІV Грозного », спеціальний курс для підготовки бакалаврів на історичному факультеті; «Дискусійні питання історії «Смути», спеціальний курс для підготовки бакалаврів «Росія в епоху Петра І: дискусійні і маловивчені аспекти», спеціальний курс для підготовки бакалаврів історичного факультету «Заколоти і перевороти в Європі.», спеціальний курс для підготовки бакалаврів  історичного факультету; «Актуальні питання політичної історії Росії першої половини ХІХ ст.»  спеціальний курс для підготовки магістрів «Світова історична наука в ХХ столітті». З названих дисциплін розроблені методичні програми відповідно до вимог, кредитно-модульної системи, тестові завдання.

Успішно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, керує написанням дипломних, випускних та магістерських робіт.

Протягом звітного періоду було надруковано наступні навчально-методичні матеріали:

 1. Програма спецкурсу «Міжнародна політика Іван Грозного»
 2. Програма спецкурсу «Дискусійні питання історії «Смути»
 3. Програма спецкурсу «Росія в епоху Петра I: дискусійні і маловивчені аспекти»
 4. Програма спецкурсу «Заколоти і перевороти в Європі »
 5. Програма спецкурсу «Актуальні питання історії Росії в світовій історіографії»
 6. Програма спецкурсу «Актуальні питання політичної історії Росії першої половини ХІХ ст.».
 7. Програма нормативного курсу «Російська Федерація в сучасному світі».

Загалом за останні роки вийшло 2 монографії про істориків Київського університету Михайла Грушевського і Олександра Оглоблина ( 53 друк. арк.), та 50 статей.

ІІ Наукова робота

У коло наукових інтересів входили питання розробки актуальних проблем української історіографії 1920-1950-х років, біографістика, грушевськознавство.

 Брав участь у роботі багатьох конференцій, зокрема за останні роки :

 1. Історико-генеалогічні читання « Родові таємниці Сіверянського краю». Тема: « Студії Олександра Оглоблина над постаттю і науковим спадком Вадима Модзалевського». Новгород-Сіверський, 15 вересня 2017 р;
 2. Девятнадцяті джерелознавчі читання « Джерелознавчий потенціал інформаційних ресурсів архівів , присвячені 100-річчю професора Марка Варшавчика. Тема « Українська історіографія « палацових переворотів» в Росії».  Київ, 5 грудня 2018 р ;
 3. Сьомі історико-генеалогічні читання «Родові таємниці Сіверянського краю» Тема «Київський університет в добу нацистської окупації України ( кінець 1941 – початок 1942 рр. )» 2. Новгород-Сіверський 14-15 вересня 2019 р;
 4. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина ( 1899-1992 ). Тема « Таємниці біографії Олександра Оглоблина ( радянський період ) ». Київ, 5 грудня 2019 р;  
 5. Наукова доповідь на вченій раді Інституту історії України НАН України на тему: « Діяльність Олександра Оглоблина в Інституті історії України у 1937-1941 рр.». Київ, 28 грудня 2019 р.

 Брав участь у створенні двох науково-документальних фільмів 1). Про корупцію в Україні. Теорія заговору. Вип. 6. ІСТU-23 березня 2020 р

2). Про великого українського історика і державного діяча Михайла Грушевського. Таємниці великих українців. Михайло Грушевський. Один плюс один. 7 березня 2021 р.

Офіційний опонент дисертаційних робіт

Кандидатські дисертації

 1. Черняхівська О. М. Довідково-енциклопедичні проєкти з локальної історії в українській історичній науці другої половини 1950-х – початку 1980-х рр.: Організаційні форми. Ідеологічні функції, практична реалізація Дис. … канд. іст. наук / 07.00.01 – історія України / Черняхівська Олена Михайлівна. – К., 2021. – 260 с. (Наук. кер. – д.і.н., проф.,  О. С. Рубльов).

З 5 по7 грудня 2018 року був головою акредитаційної комісії по освітньо-професійній програмі «Історія та археологія» зі спеціальності 032 у Херсонському державному університеті.

Є членом 2 докторських Спеціалізованих вчених рад: на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка   (2017 р заступник голови ради) і в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

 Під його керівництвом захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

З 2017 р був  членом вченої ради історичного факультету. Є членом редколегії багатотомного видання праць академіка Д.І.Багалія, часописів «Історичний журнал», «Часопис української історії» (КНУ імені Тараса Шевченка), «Ніжинська старовина».

 Відзначений Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю та написання книги «Історія Київського університету».

У 2017 р. за тривалу і самовіддану працю в спеціалізованій вченій раді, високий професіоналізм та відповідальність у підготовці наукових кадрів нагороджений Грамотою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю.