Студентське життя

Студентське життя (натисніть для перегляду)

Студенти кафедри історії Центральної та Східної Європи активно долучаються до студентського самоврядування факультету й університету.

На історичному факультеті головним представницьким органом студентського самоврядування є Студентський парламент історичного факультету (СПІФ). СПІФ бере участь в обговоренні та розв’язанні питань удосконалення освітнього процесу, проводить організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи. Також, студентський парламент історичного факультету захищає права та представляє інтереси студентів, які навчаються на історичному факультеті.

Окрім цього, на історичному факультеті діє Наукове товариство студентів (НТС). НТС історичного факультету КНУ має доволі широкий спектр роботи. Основні цілі діяльності Товариства — розвиток наукових компетенцій серед студентів факультету та популяризація історичної науки серед широкого загалу. Тому, ця ланка студентського самоврядування часто організовує наукові конференції (серед них — Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна»). Також, Товариство часто організовує зустрічі з діячами науки проводить освітньо-просвітницькі лекції та заходи. В структурі НТС діють 4 історичні блоги, які популяризують різні сфери історичної науки — від військової історії до історії мистецтв.

На історичному факультеті з-поміж іншого також діє Історична дебатна ліга (ІДЛ). ІДЛ допомагає студентам розвинути такі компетенції, як ораторство, ведення дискусії, пошук та аналіз інформації тощо. Суддями ІДЛ стають досвідчені науковці. Локальна ініціатива студентів історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка зараз досягла всеукраїнських масштабів: проводяться дебатні турніри серед учасників з усієї України, також було проведено турнір у Львові.

Для детальнішої інформації відвідайте сторінку Історичного факультету: http://www.history.univ.kiev.ua/

[згорнути]

Навчально-методичні комплекси

Навчально-методичні комплекси (натисніть для перегляду)

  Навчально-методичні комплекси
Інформаційні технології в професійній сфері історика
Історична географія Центральної та Східної Європи
Історія Росії
Моделі національної державності країн Центральної-Східної Європи (XX-XXI ст.)
Історія християнскої церкви та християнізації Європи
Династія Габсбургів в історії європейських народів (навчально-методичний комплекс)
Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (навчально-методичний комплекс)
Методичні рекомендації з підготовки курсових і магістерських робіт
Навчально-методичний комплекс з предмету “Історія Зброї”
Політика Росії на Балканах XVIII – початку XX ст.
Давня історія народів Південно-Східної та Центральної Європи
Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи
Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи

[згорнути]

Самостійна робота

 

Самостійна робота студентів (натисніть для перегляду)

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (п. 4.4) обовʼязковою складовою самостійної роботи здобувачів освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня є підготовка курсових і кваліфікаційних/дипломних робіт.

Курсова робота – це ґрунтовна праця, дослідницький проєкт студента, що виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, які отримані здобувачами освіти упродовж навчання, їх  практичного застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Виконання курсової роботи потребує часу, знань, вміння шукати необхідну інформацію у наукових та електронних бібліотеках, тому що це самостійне наукове дослідження, переосмислений досвід вчених,  які  раніше досліджували дане наукове питання, а не виклад  матеріалу з підручників. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота – це самостійна науково-дослідна робота. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих студентом знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Робота повинна включати більш широкий і глибокий спектр дослідження, що спрямовує майбутнього фахівця на теоретичне переосмислення його наукового доробку, формування і аргументацію його власного бачення досліджуваної проблеми. Основне завдання автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента. Магістерська робота як авторський твір має бути аналітичною, творчою, містити певні узагальнення й самостійні висновки. Вона передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань.

Підготовка наукових робіт студентів кафедри історії Центральної та Східної Європи здійснюється з урахуванням вимог і рекомендацій «Типового положення про курсові та кваліфікаційні роботи здобувачів освіти історичного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка» та «Методичних рекомендацій щодо підготовки курсових і кваліфікаційних робіт», підготовлених к.і.н., доцентом кафедри історії Центральної та Східної Європи О.В.Ляпіною для здобувачів освіти ОП «Східноєвропейські історичні студії».

Студенти мають право обрати визначену в установленому порядку тему курсової та кваліфікаційної роботи або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення.

Кафедра історії Центральної та Східної Європи пропонує студентам тематику курсових і кваліфікаційних робіт відповідно до регіонального і хронологічного підходів за наступними напрямами «Історія Болгарії», «Історія південнослов’янських народів», «Історія Польщі», «Історія Росії», «Історія Румунії», «Історія Словаччини», «Історія Угорщини», «Історія Чехії», «Історія науки, історіографія та методологія історії», «Загальні теми». Детальний перелік тем можна знайти на с. 27-42 «Методичних рекомендацій щодо підготовки курсових і кваліфікаційних робіт».

  • Типове положення про курсові та кваліфікаційні роботи здобувачів освіти історичного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка https://drive.google.com/file/d/1X7SQP3jX00fCBgl7wpqrHAc8ijgAsrZM/view

[згорнути]

Напрямки дисертаційних досліджень