Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Всесвітня історія»

Освітня програма ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ пропонує студентам навчальні дисципліни, які розкривають актуальні проблеми світової історії. Студенти поглиблено вивчатимуть типологію та динаміку людських цивілізацій, глобалізаційні процеси, історію візантійської цивілізації, колоніалізму, Голокосту, зовнішню політику США та країн Сходу на сучасному етапі.

У процесі вивчення історії людства в історичній науці відбувається спеціалізація, виокремлення її частин. Всесвітня історія поділяється на стародавню і середньовічну, нову й новітню; історію великих, пов’язаних між собою регіонів (Східна, Центральна, Західна, Південна  Європа, Близький,  Середній, Далекий Схід тощо).

Визнаний історичною спільнотою поділ всесвітньої історії на окремі напрямки досліджень у відповідності з хронологічною періодизацією і територіальною особливістю знайшов відображення у запропонованих освітньою програмою трьох блоках дисциплін – «Стародавній світ, середні віки, ранній новий час: історія, релігія, культура», «Західна Європа та США в новий та новітній час», «Історія Центральної та Східної Європи». Ці блоки дозволяють студентам продовжити відповідно до власних уподобань спеціалізацію і наукову роботу над обраною темою досліджень.

Блок «Стародавній світ, середні віки, ранній новий час: історія, релігія, культура» присвячений деталізованому вивченню історії та культури античної цивілізації та цивілізацій стародавнього Сходу, доби Середньовіччя і Раннього Нового часу, основним етапам та особливостям розвитку християнства, ісламу, буддизму, релігійно-етичних учень Далекого Сходу. Навчальні дисципліни в цьому блоці допоможуть студентам визначати місце і роль християнства, ісламу, буддизму, релігійно-етичних учень Далекого Сходу в історії людства.

Студенти отримують навички здійснювати аналіз історичних джерел, документів, наукової літератури з актуальних проблем історії світових релігій, культури стародавнього світу та середніх віків для визначення причин та наслідків подій, співставлення історичних фактів, формулювання аргументованих висновків. Запропоновані у блоці навчальні дисципліни забезпечують студентам здатність залучати пам’ятки світових релігій для вивчення історичної епохи та її особливостей, рівня розвитку людства, ментальності та світосприйняття людини; здатність постійно розширювати коло нових джерел і наукової літератури для вивчення історії, релігії, культури античної цивілізації та цивілізацій стародавнього Сходу, доби Середньовіччя і Раннього Нового часу, світових релігій – зокрема.

Запропоновані студентам дисципліни в блоці “Західна Європа та США в новий та новітній час” охоплюють найактуальніші проблеми розвитку провідних зарубіжних країн ХХ – ХХІ ст. та світової історії в цілому. Зокрема, значну увагу приділено розгляду сучасних тенденцій розвитку США як провідної потуги та світового лідера, аналізу їх суспільного розвитку та зовнішньої політики в ХХ – на початку XXI cт.; розглядається суспільно-політичний та економічний розвиток окремих регіонів Європи, які зазвичай залишаються поза увагою істориків та краєзнавців, – наприклад, скандинавських країн. Водночас у фокусі уваги – й актуальні проблеми світового культурного розвитку та міжнародних відносин, що розглядаються в контексті міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку XXI ст.

Зважаючи на актуальність питань, пов’язаних з євроінтеграцією України та важливість поглиблення і розширення її співпраці з провідними демократичними країнами світу, особливе місце належить дисциплінам, що присвячені взаємодії України з країнами Заходу в минулому та на теперішньому етапі. Причому розглядаються різні, хоч і взаємопов’язані, аспекти та рівні взаємодії – від політичних і економічних зв’язків до культурної дифузії, що створює об’ємне уявлення про проблему.

Навчальні дисципліни запропоновано із врахуванням засвоєного студентами у роки навчання у бакалавраті наративу з історії різних регіонів світу попередніх епох, а також різноманітних суміжних історичних та філософських, соціологічних, економічних дисциплін, на основі комплексного та компаративного підходів, що забезпечує суттєве поглиблення фахової підготовки історика. Опанувавши запропоновані дисципліни, бакалаври, які здобули історичну (як і будь-яку іншу спеціальну) освіту, можуть стати експертами з нової та новітньої історії зарубіжних країн та міжнародних відносин.

Поєднання у кожній із дисциплін концептуального підходу викладу матеріалу, врахування останніх тенденцій суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку країн та регіонів в поєднанні з самостійними дослідженнями студентів в рамках тієї чи іншої дисципліни, сприятиме виробленню цілісного сприйняття проблеми, формуванню власної позиції, а також корисних практичних навичок історика-дослідника, аналітика.

У блоці «Історія Центральної та Східної Європи» студентам запропоновані навчальні дисципліни, які присвячені історії країн Центральної та Східної Європи, висвітлюють загальні закономірності, регіональну специфіку історичного розвитку, моделі національної державності країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи.

Студенти вдосконалять свої вміння обґрунтовано та виважено аналізувати історичні та сучасні моделі державотворення країн Центрально-Східної Європи, кваліфіковано визначати особливості національних ідеологій, визначати етапи їх формування, специфіку реалізації; орієнтуватися в сучасних ідеологічних концепціях країн регіону,  враховувати їх у власній дослідницькій діяльності; фахово застосовувати новітні методологічні підходи при вивченні актуальних проблем країн Центральної та Східної Європи; кваліфіковано здійснювати порівняльний аналіз політичних систем та ідеологічних концепцій країн Східноєвропейського регіону, виокремлювати досвід, що може бути застосований на сучасному етапі; використовувати практику вирішення політичних криз у Центрально-Східній Європі в сучасних українських реаліях.

Випускники освітньо-наукової програми «Всесвітня історія» матимуть можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».