Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Військова історія»

У 2016 навчальному році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» вперше оголосив набір студентів освітнього рівня «магістр» на освітню програму «ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ». Студенти освітньої програми вивчатимуть історію воєнних конфліктів, збройних сил, мілітарної культури як цивілізаційних явищ від давнини до сьогодення.  Випускники освітньо-наукової програми «Військова історія» мають можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».

Війна, як суспільне явище наскрізно пронизує історію людства від глибини віків і до нашого часу. Недарма праця батька історії Геродота, що оповідала про славні діяння греків, увічнювала їх минуле саме у війнах та битвах — звитяжних, переможних, а часом і невдалих. Так чи інакше, війна в минулому й тепер є складним і глобальним явищем, яке увібрало в себе весь спектр політичних та соціально-економічних проблем людського суспільства. Упродовж тисячоліть необхідність обороняти свою територію, або ж розширювати її, виробило в суспільствах і державах специфічний інструмент її реалізації — військо. Збройні сили, форми їх організації та використання так само стали віддзеркаленням пануючих соціально-економічних та ідеологічних систем. Всі ці проблеми — як обернені в минуле, так і актуалізовані теперішніми воєнними конфліктами, в які  втягнута наша держава, — вимагають системного вивчення та аналізу.

Нарощення обороноздатності нашої країни передбачає глибоке вивчення та актуалізацію величезного світового та вітчизняного досвіду військового будівництва, мілітарної культури, тенденцій розвитку військової справи.  Отже, студенти даної освітньої програми матимуть змогу здобувати теоретичні знання з історії війн, військового мистецтва та широкого кола проблем, котрі пов’язані із війною, як однією з підставових функцій держави. Осмислення війни, як цивілізаційного явища, немислиме без аналізу соціальних та світоглядних трансформацій, котрі переживали різні країни та культури, їх економічних моделей, демографічних та природно-географічних факторів. Пропонована  освітня програма сприятиме формуванню комплексних знань і аналітичних навичок з питань історії війн, військового мистецтва та збройних сил, соціо-культурного впливу суспільства на війну й, своєю чергою, впливу війн на розвиток політичних та соціально-економічних інститутів, спільних та відмінних рис мілітарного розвитку різних регіонів світу.

Студенти отримають поглибленні знання з історії військової справи давніх цивілізацій і народів Близького Сходу, Азії та Африки, Мезоамерики та Європи, еволюції збройної організації та розвитку мілітарних технологій Середньовіччя й Нового часу. Спеціальну увагу в базових курсах приділено військовій історії України, ролі військово-політичного чинника в її історії в Новітню добу. Протягом навчання студенти самостійно обиратимуть окремі дисципліни за власними науковими вподобаннями, які глибше розкривають питання військової історії, або ж надають методичні навички дослідження та аналізу: зброєзнавстві, уніформології, військово-історичному джерелознавстві, історії воєнних технологій, методів ведення війни, організації найманства або повстанських рухів. Вибір окремих дисциплін дозволить студенту краще зорієнтуватися у обраній сфері наукових зацікавлень, поглибити знання з обраної ним самим країни, періоду чи тематики спеціалізації.

Студенти засвоять навички міждисциплінарного аналізу військово-історичної проблематики, отримують фундаментальну методичну підготовку. На сьогоднішній день на історичному факультеті склався потужний осередок військових істориків, що працюють над широким колом проблем вітчизняної та зарубіжної військово-історичної тематики. Контактам з іноземними освітніми установами та окремими науковцями сприяють тривалі зв’язки, які має Київський національний університет імені Тараса Шевченка з університетами Австрії, Польщі, Латвії, Литви. Отримані знання дозволять випускникам освітньої програми успішно працювати в державних, неурядових і міжнародних організаціях в сфері воєнної аналітики, викладання, медіа-ресурсів, закладах культури, тобто практично всіх галузях, котрі актуалізовані теперішньою військово-політичною ситуацією в країні та світі.