Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Історичне туризмознавство»

З 2015 року на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалася підготовка фахівців освітнього ступеня магістр за освітньою програмою «ІСТОРИЧНЕ ТУРИЗМОЗНАВСТВО».

Сьогодні цей напрям туризму – один з найпопулярніших та масових. Він спрямований на ознайомлення з історико-культурною спадщиною народів, історичних міст та місцевостей.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Історичне туризмознавство» є відповіддю на виклики і потреби часу, оскільки обсяги історичного туризму на українському та світовому туристичному ринку мають сталу тенденцію до зростання, як і вимоги до професійного забезпечення цієї галузі.

Освітня програма «Історичне туризмознавство» спрямована на  поєднання переваг класичної гуманітарної освіти з бізнес-потребами туристичної галузі, розширення сфери працевлаштування випускників історичного факультету.

Основу професійної підготовки студентів складає цикл обов’язкових дисциплін, вивчення яких закладає основи майбутньої професійної майстерності. В першу чергу, це низка нормативних дисциплін з історичного туризмознавства, туристичного краєзнавства, історичного туризму в Україні та у світі, музейного туризму, етнотуризму та екскурсології, які дають можливість сформувати комплексні знання стосовно історико-культурного потенціалу, особливостей, шляхів становлення та перспектив розвитку історичного туризму. Студенти поглиблено вивчатимуть такі аспекти проблеми, як регіональні особливості історичного минулого країн, історико-культурна, архітектурна, мистецька та етнографічна спадщина, національно-культурні традиції, особливості національного менталітету тощо.

Дисципліни з туристичного менеджменту та маркетингу, правого регулювання туристичної діяльності, інноваційних технологій в туризмі ознайомлять студентів з основами ведення туристичного бізнесу, його організацією, маркетинговим просуванням туристичних послуг, правовими основами туристичної діяльності, сучасними інформаційними технологіями туристичної діяльності.

Дисципліни вільного вибору забезпечать знаннями з таких актуальних проблем, як історичний туризм в країнах Європи та Північної Америки, міжнародний та український досвід використання історико-культурної спадщини в туризмі, києвознавство, рекреаційна психологія та психологія туризму тощо. Передбачено викладання низки спецкурсів англійською мовою. Під час проходження виробничої туризмознавчої практики студенти матимуть можливість застосувати на практиці отримані знання, здобути досвід ведення туристичного бізнесу.

На факультеті створені всі можливості для дослідження нових та перспективних наукових тем з історичного туризмознавства, які мають не лише наукове, але й прикладне значення.

Така система підготовки створює новий інформаційний та практичний рівень підготовки істориків, сприяє формуванню універсальних висококваліфікованих фахівців.

Новий для історика, але надзвичайно перспективний об’єкт діяльності – це управління туристично-рекреаційними системами й інноваційними процесами середнього та вищого рівня в організаціях у сфері туризму і науково-педагогічна діяльність.

Освітня програма«Історичне туризмознавство» розширює сфери професійного застосування фахівців з базовою історичною освітою. Відповідно до навчального плану магістр, який навчався за цією освітньою програмою, має змогу отримати додаткову кваліфікацію «Молодший науковий співробітник». Випускник зможе працювати на посадах молодшого наукового співробітника та співробітника-консультанта в галузях історії туризмології, екскурсології, рекреалогії, обіймати посаду викладача у вищих навчальних закладах.

Опанування основами теоретичної та практичної підготовки фахівців даної спеціалізації створює підстави для отримання випускниками економічної самостійності у подальшій професійній діяльності.

Історичне туризмознавство – це ключ для самореалізації молоді та нових можливостей!