Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньо-наукової програми

доктор історичних наук, професор

Конта Ростислав Михайлович

Профільна кафедра

Кафедра етнології та краєзнавства

Контакти

Email: konta_rostyslav@knu.ua

Тел.: +380442393318

[згорнути]

Мета освітньої програми: Надати фахову освіту з етнології шляхом вивчення низки важливих аспектів, починаючи від питань етносу, нації, етнокультурного розвитку народів, української державності, національної ідеї, етнополітичного розвитку сучасної України – та закінчуючи традиційною і сучасною культурою українців, українською народною медициною, проблемами сучасного краєзнавства, етномузикознавством, традиційною і сучасною духовною культурою українців, діяльністю етнографічних осередків в Україні та ін.

Особливості освітньої програми: Проведення етнографічних опитувань, участь в етнографічних експедиціях.

Опис освітньої програми

2018

2021

Навчальні дисципліни

 • Обов’язкові компоненти:
1 рік навчання

 • Методологія історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Реклама і міжнародна PR-практика
 • Розвиток етнологічних знань в Україні (до початку ХХ ст.)
 • Матеріальна культура українців
 • Етнотуризм
 • Звичаєва культура українців / Customary culture of Ukrainians
 • Менеджмент соціокультурної діяльності
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Культура та побут міського населення України
 • Пам’ятки культури України / Cultural monuments of Ukraine
 • Антропологія міста
 • Народна культура українців
 • Українська міфологія
 • Історична етнологія України
 • Історія української етнології ХХ ст.

[згорнути]
Практики

 • Етнологічна виробнича практика
 • Асистентська практика

[згорнути]
 • Вибіркові компоненти:
Дослідницьке спрямування «Культурна антропологія»

 • Культура господарювання українців
 • Соціальна антропологія
 • Населення світу: проблеми етнодемографії
 • Зелений аграрний туризм
 • Етнічні конфлікти
 • Культура національних меншин України
 • Типологізація матеріальної культури

[згорнути]
Дослідницьке спрямування «Теоретичні проблеми етнології»

 • Прикладна етнологія
 • Повсякдення та міфологія сучасності
 • Історія зарубіжної етнології
 • Історична етногеографія
 • Українська етнологія в контексті розвитку європейської науки
 • Українська національна ідея
 • Антропологія дизайну

[згорнути]
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

Випускники можуть працювати в музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо. Види діяльності: експерт-етнолог, музейний працівник, менеджер туристичної фірми, тощо