Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Етнологія»

Новий навчальний план підготовки магістрів за освітньою програмою «ЕТНОЛОГІЯ» ввібрав у себе весь попередній досвід підготовки фахівців етнологів та сучасні підходи до навчального процесу з використанням новітніх методик. Студенти опанують нормативні навчальні дисципліни «Методологія та організація етнологічних досліджень», «Пам’ятки культури України», «Звичаєва культура українців»,  «Матеріальна культура  українців», «Історична етнологія України» та ін. Також студентам запропоновані дисципліни, які носять прикладний характер і торкаються питань культури господарювання українців, культури та  побуту міського населення України, української міфології, зарубіжної етнології тощо.

Дисципліни вільного вибору студента в цьому навчальному плані розділені на 2 блоки спеціалізації  та запропонований перелік з якого студенти будуть обирати одну дисципліну. Блок дисциплін «Теоретичні проблеми етнології» містить дисципліни, які розкривають різні аспекти в розвитку сучасної етнологічної науки від проблем методології до історичної етногеографії та міфології сучасності.     Студенти матимуть можливість вивчати окремі аспекти теоретичної етнології, зокрема, української націології, мовленнєвої ситуації в містах України, урбаністики тощо.

Етнологія є класичною науковою дисципліною ще з ХІХ століття. В Польщі, Фінляндії, усіх франкомовних, іспаномовних та німецькомовних країнах світу її назва звучить саме як «Етнологія», а в англомовних країнах світу – як cоціальна  або культурна антропологія.  Обравши блок «Культурна  антропологія» студенти вивчатимуть дисципліни, які висвітлюють проблеми розвитку антропології, етнодемографії, етнотуризму та зеленого аграрного туризму. Дисципліни запропоновані в переліках на вибір студента відображають важливі напрямки в сучасній етнологічній науці, музеєзнавстві, краєзнавстві та екскурсознавстві. Крім блоків студентам запропоновані на вибір також окремі дисципліни у чотирьох переліках.

Випускники освітньо-наукової програми «Етнологія» матимуть можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».