Контакти: м. Київ, вул. Володимирська 60. Ауд. 337.
Тел. (044) 239-34-75,
Ел. пошта: davukr@univ.kiev.ua

Кафедра давньої та нової історії України

Історія кафедри

У 1833 році на першому відділенні філософського факультету була заснована кафедра загальної та російської історії. Курси з історії Південно-Західного краю (сучасної України) викладалися в контексті загальноросійської історії. У 1920 р. Київський університет було реорганізовано та створено галузеві інститути. Кафедра історії України розпочала свою роботу у 1922 р. під керівництвом проф. М. Василенка. 1923 р. кафедру було ліквідовано. У 1939р. кафедру реорганізовано на чолі з проф. П. Лавровим. З 1944 р. кафедру очолив проф. М. Петровський. 1953 р. кафедра реформується і отримує назву: Кафедра історії УРСР під керівництвом проф. В. Спицького. З 1976 по 1996 рр. кафедру історії УРСР очолив проф. Л. Мельник. У 1990 – 1991 рр. вперше в Україні опубліковано двотомний курс лекцій «Історія України». За роки завідування проф. Л. Мельника кафедра історії України стала однією з провідних в Україні. У 1990 р. її перейменовано: Кафедра історії України. З 1992 р. вона отримала сучасну назву – Кафедра давньої та нової історії України. У 1996-2001 рр. кафедрою завідує проф. А. Катренко. З 2001 р. кафедру очолює проф. В. Колесник. Нині тут працює 8 викладачів.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад:


Колесник Віктор Федорович

Посада: Завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001).

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук (1991), професор (1994), член-кореспондент НАН України (2009), Заслужений працівник освіти України (2006), Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013).

kolesnyk@knu.ua

Біографія

Контактна інформація. м. Київ, вул. Володимирська 60. Ауд. 337. Тел. (044) 239-34-75

Біографія. Народився 09.08.1950 в с. Озеряни Варвинського району Чернігівської області в багатодітній селянській родині. Батьки Тетяна Никифорівна та Федір Прокопович виховали чотирьох синів і доньку. За  натхненну працю та виховання дітей Тетяна Никифорівна отримала одну з найвищих нагород СРСР — Орден В.І.Леніна, а також Медаль Материнства. За бойові заслуги в роки німецько-радянської війни Федір Прокопович нагороджений Орденом Слави (ІІІ ступеня), медаллю За відвагу, низкою інших нагород. У родині завжди панував культ праці, відповідальності, порядності та поваги, що значною мірою визначило життєву позицію усіх дітей.

У 1965 р. Колесник В.Ф. закінчив з відзнакою Степівську восьмирічну школу Талалаївського району Чернігівської області і поступив до Прилуцького педагогічного училища імені І.Я.Франка. По завершенню навчання в педагогічному училищі, отримавши диплом з відзнакою, у 1969 р. став студентом історичного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1974 р. одержав диплом історика з відзнакою, вступає до аспірантури університету. Захистив кандидатську дисертацію (1978). Велика заслуга в цьому, переконаний Віктор Федорович, насамперед викладачів історичного факультету і особливо тих, хто залишив незабутнє враження своїми змістовними, яскравими, емоційно захоплюючими лекціями: А.К. Буцика, В.О. Маркіної, М.І. Мелащенка, Ю.Ю. Кондуфора, В. Д. Жебокрицького. З 1977 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. За тих часів гуманітарні дисципліни вважалися «політичними», їх викладання перебувало під пильним наглядом ідеологів, особливо контролювали істориків. Тож відповідного спрямування дотримувалися дослідження на здобуття вчених ступенів і наукових звань, а в їх руслі розроблялися курси лекцій, спецкурси, тематика семінарських занять, курсових та дипломних робіт тощо. Тільки з 1991 р. остаточно щезає політичний зашморг з України, отже, й ідеологічний — з наукової, історичної думки. Те, що науковець відразу ж по суспільних змінах захистив докторську дисертацію на злободенну тему: «Робітничий клас України наприкінці 20-х — в 30-ті роки: історіографія», засвідчило його громадянську позицію як патріота України. Адже задум подібних досліджень виношується роками, а ті попередні роки так званої перебудови, за якою маскувалися намагання зберегти від розвалу збанкрутілу державу-імперію, ще могли обернутися по-різному. Ще гинули в застінках КДБ українські «дисиденти». Наступні наукове звання і посада професора відкривають нові можливості для творчої самореалізації. Історик розробляє і викладає спеціальні курси: «М. С. Грушевський — громадський і політичний діяч», «Економічні і національно-культурні процеси в Українській РСР у 1920-ті — 1930-ті рр.», «Суспільно-політичні рухи в Україні на початку XX ст.», нормативний курс «Історія України» на економічному факультеті. З 2001 р. Віктор Федорович викладацько-наукову роботу поєднує з науково-організаційною. Його було обрано завідувачем кафедри давньої та нової історії України. З 2003 р. обирається на керівну посаду – деканом історичного факультету, на якій працював до червня 2014 р. Віктор Федорович є головою спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом аналогічної ради в Інституті історії України НАН України, членом редколегії наукового журналу «Вісник Київського університету. Серія: історія», наукового збірника Гілея, інших наукових історичних видань. Підготував 15 кандидатів та 4 докторів наук. Опублікував близько 130 наукових і науково-методичних праць, присвячених соціально-економічній історії України 20-х — 30-х років XX ст., історіографії, історії України, українському національному рухові XVII — початку XX ст. та іншим проблемам історії України

Сфера наукових інтересів: Історія України  ХІХ – початку ХХ століття.

Спеціалізація: соціально-економічна та  політична історія України 20-30-х рр. ХХ ст., історіографія історії України, український національний рух у ХУІІІ – на поч. ХХ ст.

Основні публікації:

 • Колесник В.Ф. Український рух в Австро-Угорщині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / В.Ф.Колесник, О.О.Рафальський . – К.: «Стилос», 1998. – 36 с.
 • Колесник В.Ф. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900 – 1907 / В.Ф.Колесник, О.О.Рафальський, О.П.Тимошенко. – К.: «Стилос», 1998.
 • Колесник В.Ф. Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кін.ХУІІІ – поч. ХХ ст.) /В.Ф.Колесник, О.М.Надтока. – К.: Хрещатик, 2002. – 182 с.
 • Колесник В.Ф. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР / В.Ф.Колесник, В.П.Коцур, Г.Г.Коцур. – К.: Хрещатик,2002. – 176 с.
 • Новітня історія України (1900 – 2000). – 2-е видання, перероблене, доповнене. – К.: Вища школа, 2002. – 718 с. (колектив авторів).
 • Колесник В.Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: монографія / В.Ф.Колесник, Л.П.Могильний. – К.: ВПЦ Київський університет, 2005. – 244 с.
 • Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання, 2006. — 607 с.
 • Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: Навчальний посібник // В.Ф.Колесник, Л.П.Могильний. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – 279 с.
 • История Украины: учебник для иностранных студентов высших учебных заведений / Г.Д. Казьмирчук, В.И.Гусев, В.П. Капелюшный и др.; под ред. Г.Д. Казьмирчука. – К.: ИПЦ Киевский университет, 2010. – 631 с.
 • Колесник В.Ф. Україна в 1920 — 1930-ті роки: навчальний посібник / В.Ф. Колесник, А.М. Пижик. – К.: ВПЦ Київський університет, 2010. – 311 с.
 • Колесник В.Ф. Історія міжнародних відносин (1918 — 1939): підручник / В.Ф. Колесник, В. М. Павленко. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 287 с.
 • Історія України: Новітня доба: навч. посібник/ В.М.Литвин, В.Ф.Колесник, А.Г.Слюсаренко та ін.; за ред. В.М.Литвина. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 480 с.
 • Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття) : навчальний посібник для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В.М. Литвин, В.Ф. Колесник, С.П. Юренко та ін. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 671 с.
 • Історія Київського університету: монографія /І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В.Ф, Колесник. – К.: ВПЦ Київський університет, 2014. – 895 с.
 • Колесник В.Ф.Коренізація національних меншин УСРР у 1920–1930-ті рр.: історіографія /В.Ф.Колесник. – К.: Видавничий дім  “АртЕк”, 2015. – 172 с.
 • Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР в працях фінансистів та радянських вчених 1920-х рр. // Гілея. – 2019. – Вип. 141 (№ 2). – Ч.1.Історичні науки. – С. 69-74 (у співавторстві).
 • Українські партії в Австро-Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890-1918 рр.) // Гілея. – 2019. – Вип. 142 (№3). Ч.1. Історичні науки. – С. 68-77 (у співавторстві)
 • Українські політичні партії в Австро-Угорській та Російській імперіях: історіографія. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2019. – 248 с. (у співавторстві).
 • Українські партії в Австро-Угорській імперії: історіографія // Гілея. – 2019. – Вип. 148 (№ 9). Ч.1. Історичні науки. – С. 31-37 (у співавторстві)
 • Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / В.Ф. Колесник, Г.М. Козакевич, О.Г. Сокирко та ін. – Т.1. За редак. Л.В. Губерського, І.К. Патриляка, В.Ф. Колесника – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – 716 с.
 • Історія Київського університету: монографія: у 2 т. /О.В. Вербовий, І.М. Мороз, О.В. Даниленко та ін. – Т.2. За редак. Л.В. Губерського, І.К. Патриляка, В.Ф. Колесника, А.І. Чуткого – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 721-1602 (886 с.).
 • Освітня традиція й університетська ідея у Західній Європі та Україні до середини ХVІІІ століття // Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / В.Ф. Колесник, Г.М. Козакевич, О.Г. Сокирко та ін. – Т.1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 7-52 (у співавторстві).
 • Київський університет у дореформений період (1833-1863) // Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / В.Ф. Колесник, Г.М. Козакевич, О.Г.Сокирко та ін. – Т.1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 79-167 (у співавторстві).
 • Рід баронів де Шодуарів та візуальні джерела його вивчення // Гілея. – 2019. – Вип. 150 (№11). Ч.1. Історичні науки. – С. 69-76 (у співавторстві)
 • Дворянські опіки в системі державних органів Російської імперії (на матеріалах державного архіву Житомирської області) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Т. 30. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 113-123 (у співавторстві).
 • Становлення та інституційно-правовий статус державного бюджету УСРР в умовах договірних відносин з РСФРР та конституційного оформлення СРСР // Гілея. – 2020. – Вип. 152 (№1). Історичні науки. – С. 124 –129 (у співавторстві).
 • Cheberyako O., Kolesnyk V., Gaiduchenko A. (2020). Defense Financing Features Within the Context of The New Challenges // Globalization and Business, 10, 163-169. https://doi.org/10.35945/gb.2020.10.020. – C. 163-169.
 • Kolesnyk V. Innovative Blockchain Technology as a Factor of Economic Development //Globalization and Business. 2021. – №11. – р11-15. (у співавторстві)
 • Клесник В., Чеберяко О. Становлення та функціонування губернських бюджетіві в УСРР (1922 – 1925 рр.) // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. – 2021. – Т. 32. – С. 191-203.
 • Колесник В.Ф., Чуткий А.І. Вища освіта в Україні (1917 – 1920-ті рр.): під впливом політичних змін та більшовицької реорганізації // Професійна підготовка фахівців в Україні: історія і сучасність. – Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 31-41.
 • Політичні партії та суспільно політичні рухи в Україні (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). Навчальний посібник (співавтор Могильний Л.П.). – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2022. – 232 с.
 • Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: радянська історіографія 1920-х рр.) (співавтор О.В.Чеберяко) // //Український історичний журнал. – №2 (563). – 2022. – С. 128-138.
 • Соціальна безпека України в умовах війни та повоєнний час: особливості та шляхи зміцнення (співавтори Оксана Чеберяко, Захарій Варналій, Наталія Мєдвєдкова) // Business and Law 2022. — № 2. – 2022. – С. 67-76.

Література: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834 – 2004 рр.). – К., 2004.

Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник, вип.2, ч. 2. – К.,2004.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. – Т.2. – К., 2006; Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007.

Розроблені курси:

— Суспільно-політичні рухи в Україні на початку ХХ століття,

— Влада і суспільство в УСРР (1920 — 1930-ті рр.),

— Історія України.

[згорнути]

Ульяновський Василь Іринархович

Посада: професор кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор.

vasyl.ulianovskyi@knu.ua

Біографія

Біографія: 1980 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. У 1984 році закінчив аспірантуру Ленінградського університету (науковий керівник — професор Р.Г.Скринніков). 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Социальная и внутриполитическая борьба в Русском государстве на первом этапе крестьянской войны (1603-1605 гг.)» в Ленінградському державному педагогічному інституті імені О.Герцена. 1995 р. захистив докторську дисертацію «Росія на початку Смути: нова концепція» в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського Національної Академії наук України. На кафедрі працює з 1989 р. (старший викладач — 1989 р., доцент — 1990 р., професор — 1996 р.). Керівник наукового семінару при кафедрі давньої та нової історії України та головний редактор збірника праць «Просемінарій: Медієвістика, історія Церкви, науки та культури». З 1989 р. — старший, а з 1995 р. — провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України. У 1997-2008 рр. – провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського істориком-культурного заповідника Лауреат премій імені М.С.Грушевського НАН України (1993), імені А.Синявського (1992), Альбертського університету (1995), орденів св. Нестора-Літописця (2003), св.. Петра Могили (2016 р.), почесний член Київської Духовної Академії. Автор близько 700 наукових і навчальних публікацій.

Сфера наукових інтересів: фахівець з східноєвропейського пізнього Середньовіччя та ранньомодерної доби, історії Церкви, історіографії та джерелознавства.

Основні монографічні роботи:

 • М.С. Грушевський і Academia. Ідея, змагання, діяльність. – К., 1993. – 320 с.Российские Самозванцы: Лжедмитрий І. – К.: Лыбидь, 1993. – 296 с.
 • Россия в начале Смуты: очерки социально-политической истории и источниковедения. – К.: Научно-методический кабинет высшего образования МНО Украины, 1993. – Ч.1. – 368 с.
 • Россия в начале Смуты: очерки социально-политической истории и источниковедения. – К.: Научно-методический кабинет высшего образования МНО Украины, 1993. – Ч.2. – 202 с.
 • Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Кн.1: Середина XV – кінець XVI століття. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.
 • Історія Церкви та релігійної думки в Україні. Кн.2: Середина XV – кінець XVI століття. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.
 • Володимир Антонович: образ на тлі епохи. – К., 1997. – 218 с.
 • Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради). – К.: Либідь, 1997. – 200 с.
 • Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
 • «Русское дело в Северо-Западном крае» через призму історії магнатських архівів Сапєг та Радзивіллів у ХІХ ст. – К., 1998. – 104 с.
 • Митрополит Київський Спиридон: образ крізь епоху, епоха крізь образ. – К., 2004. – 376 с.
 • Київська обитель Святого Кирила. – К.: Либідь, 2005. – 352 с.
 • Смутное время. – М.: Европа, 2006. – 456 с.
 • Двічі професор. Степан Голубєв в академічному та університетському контекстах. – К., 2007. – 360 с.
 • Останній ректор Університету Св. Володимира: Євген Васильович Спекторський. – К., 2007. – 311 с.
 • Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вип.1: Спроба реконструкції кириличної збірки. – К., 2008. – 192 с.
 • Выдубицкий чуда архангела Михаила монастырь. – К., 2009. – 624 с.
 • “Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький. – Острог, 2009. – 168 с.
 • Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків. – К., 2012. – 1410 с.
 • Корпус магдебурзьких грамот українським містам: два проекти видань 20-х – 40-х років ХХ століття. – Київ, 2000. – 214 с.
 • Alma Mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української Революції 1917-1920 рр. Матеріали, документи, спогади. – К., 2000. – Кн.1. – 703 с.
 • Alma Mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української Революції 1917-1920 рр. Матеріали, документи, спогади. Кн.2: Університет Св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – К., 2001. – 704 с.
 • Полонска-Василенко Н. Історія України до середини XVII століття. – Т.1-2. – К., 2002. (публікація).Микола Петров. Скрижалі пам‘яті. Коментарі та додатки. – К., 2003. – 278 с. (публікація).
 • Микола Петров. Скрижалі пам‘яті. – К., 2003. – 336 с. (публікація).
 • Титов Ф. Императорская Киевская Духовная Академия в ее трехвековой жизни и деятельности (1615-1915 гг.). Историческая записка. – К., 2003. – 688 с. (публікація).
 • Іконніков В.С. Історичні портрети. – Київ: Либідь, 2004. – 428 с. (публікація).
 • Стороженко М. З мого життя. – К.: Либідь, 2005. – 432 с. (публікація).
 • Тулуб О. Київ та його давня давнина у творах народних. – К., 2011. – 242 с. (публикация).
 • Профессор Степан Тимофеевич Голубев. История Киево-Выбудицкого Свято-Михайловского монастыря. – К., 2011. – 655 с. (публікація).
 • Грушевський М.С. Духовна Україна. Збірка творів. – К.: Либідь, 1994. – 557 с. (публікація).
 • З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. – К.: Заповіт, 1994. – Кн.1. – 398 с.
 • З іменем святого Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. – К.: Заповіт, 1994. – Кн.2. – 453 с.
 • Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К.: Либідь, 1995. – 816 с.
 • Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. – К.: Заповіт, 1997. – Т.1. – 448 с.
 • Син України: Володимир Боніфатійович Антонович. – К.: Заповіт, 1997. – Т.2. – 448 с.
 • Шарлемань Н.В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиография. Переписка. – К., 2015. – 1136 с.
 • Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. – Т.1: А–Й. К., 2014. – 576 с.
 • Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. – Т2: К–П. К., 2015. – 624 с.
 • Диво й дива київського Володимирського собору. – К.: Либідь, 2016. – 432 с.
 • Киевские Зверинецкие пещеры и скит: история в лицах. К.: Антиквар, 2018. – 412 с.
 • Митрополичі склепи Софійського Собору: відоме й невідоме про результати розкопок 1935-1936 рр. // Софія Київська у новітніх дослідженнях. –К., 2018. – С.177-198.
 • Скоропадські: історія та традиції гетьманського роду. – К.: София-А, 2018. 208 с. (На скрижалях історичної пам’яті: вступ – с.5-8; Родовід – с.9-92; На еміграції – с.145-201).
 • Втрачені пам’ятки Кирилівської церкви: Ченстоховська Богоматір та розписи Михайла Врубеля і Миколи Пимоненка // Софійський часопис. – Вип.3. – К., 2019. – С.327-334.
 • Дзеркало вічності. Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. – К.: Либідь, 2019. – 384 с. (співавтор – І.Є. Маголіна).
 • Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819-1920-е гг. Материалы из собрания проф. протоиерея Ф.И.Титова и архива КДА. – Т.3: Р-Я. – К., 2019. – 640 с. (Упорядник)
 • Три следствия об убийстве священномученика Митрополита Владимира (Богоявленского): инициаторы, исполнители, методы, результаты // Священномученик Володмир (Богоявленський) і початок гонінь на Православну Церкву в ХХ столітті. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 2019. – С. 76-87.
 • «Диявольська людина» в київському Кирилівському монастирі: писар Московського драгунського полку Дмитро Андрєєв // Софійський часопис. – 2020. – Вип.4. – С.296-303.
 • Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского: сюжеты и символы сакрального и обыденного // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. – К.: Видання Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2020. – С.245-316.
 • «Слово на Рождество Христово»: новонайденное сочинение Киевского митрополита Спиридона // В орбіті християнської культури. Науковий збірник / Ред. І. Скочиляс. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2020. – С.201-228.
 • Turkich plot of the beginning of Russia’s Time of Troubles: the “Holy War” project: False Dmitry I (Lzhedmitry) // The role of social sciences in Ukraine and the world: milestones and outlook: collective monograph. Lviv – Toruń: Liha-Pres, 2020. – P.106-129. Web of science
 • Володимир Іконніков. Листи до друга 1863-1864 рр. – К., 2021. – 152 с.
 • «Священство» и «царство» в начале Смуты: Московские патриархи, российские монастыри, духовенство Востока. – СПб.: Нестор-История. 2021. – 808 с.
 • Володимирський собор: невеличка мандрівка поміж шедеврів і непримітних деталей. – К.: Либідь, 2021. – 144 с.
 • Іаков Воронковьский (1726-1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / Упор. В.І. Ульяновський. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2021. – 208 с.
 • Східноєвропейський інтелектуал останньої чверті XV ст.: митрополит Київський Спиридон. Тексти і контексти. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2022. – 1080 с.
 • St. Volodymyr Cathedral in Kyiv. Part 1 (Київський Володимирський собор. Частини 1, 2 // Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art. Ucrainica. – № 22, 27.

Розроблені курси:

— Історія українського Середньовіччя та ранньомодерної доби (13 – середина 17 ст.)

— Джерелознавство українського Середньовіччя

— Вступ до історії Церкви- Історія Церкви та релігійної думки в Україні

— Джерелознавство та історіографія історії Церкви в Україні

— Унійна ідея в історії України

— Українські документальні фальсифікати

— Володимир Антонович у єворпейському історіографічному контексті

— Початки протестантизму в українських землях

— Історія українського літописання

— Основи середньовічної текстології

— Історія іконопису: богословіє, християнська символіка, побутування в Україні

— Актуальні проблеми українського середньовіччя

— Рід князів Острозьких в історії України ХІІІ — ХVІІ ст.

— Джерелознавство історії України

— Генеалогія українських князівських родів

— Вступ до історії України, етнології та архівознавства

— Історія християнських Церков Східної Європи

Спеціальний проект — науковий просемінарій для аспірантів, студентів та колег. З 1997 року видається збірник наукових праць учасників просемінарію: Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури. — К.,1997-2008. — Вип.1-7.

[згорнути]

Чуткий Андрій Іванович

Посада: професор кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, професор

andrii.chutkyi@knu.ua

Біографія

Біографія. У 1998 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Потому перебував в аспірантурі, спеціалізувався по кафедрі давньої та нової історії України, у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію («М.П. Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого»). Одночасно почав викладацьку діяльність: викладав історію України, історію держави та права України та зарубіжних країн, історію економіки та економічної думки, історію архівної справи в Україні, основи ораторського мистецтва та ряд інших дисциплін у різних навчальних закладах Києва. У 2012 р. було присвоєно вчене звання доцента. У 2013 р. в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.20 історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію («Київський комерційний інститут (1906 – 1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України») і в 2014 р. було присвоєно науковий ступінь доктор історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України). У 2022 р. присвоєно вчене звання професора.

Сфера наукових інтересів: історія України XIX – початку XX ст., економічна історія України, військова історія України, персоналістика, історія вищої освіти в Україні наприкінці XIX – на початку XX ст., студентські організації та рухи в Києві початку XX ст.

Автор понад 150 наукових публікацій.

Основні публікації:

Навчальні посібники

Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2006. – 352 с.

Історія держави і права зарубіжних країн. – Ніжин: НДУ; Міланік, 2007. – 260 с.

Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України. – Ніжин: НДУ; Міланік, 2007. – 311 с.

Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України. – Ніжин: НДУ; Міланік, 2007. – 239 с.

Економічна історія України: навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Видавництво «Рута», 2022. – 156 с.

Навчально-методичний комплекс з предмету: «Давня історія України (для бакалаврів денної форми навчання)». – К., 2022. – 52 с.

Історія торгівлі та грошового обігу в Україні (від найдавніших часів до початку XX ст.): навчально-методичний посібник для студентів історичних факультетів. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Видавництво «Рута», 2022. – 216 с.

Монографії

Микола Дашкевич (1852 – 1908). – К.: Темпора, 2008. – 528 с.

Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906 – 1920 рр.). – Ніжин, 2013. – 524 с.

Нариси з економічної історії України. Кн. 1: На перехресті торгових шляхів. – К.: Темпора, 2013. – 616 с.: іл.

Нариси з економічної історії України. – Кн. 2: Становлення житниці Європи (друга половина XV – перша половина XVII ст.). – К.: Темпора, 2015. – 368 с.

Буржуазна альтернатива: українські землі в середині XVII – другій половині XVIII ст. – К.: Темпора, 2021. – 456 с.

Основні статті

 • Проблема „національного” в житті і творчості Миколи Дашкевича // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 4. – 2000. – С. 219 – 245.
 • Професура Університету Св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Історичний журнал. – № 5. – 2005. – С. 87 – 92.
 • „Забуте” століття: XIX ст. у вітчизняній історичній науці та освіті (з’ясування проблеми) // Література та культура Полісся. – Вип. 36. – С. 266 – 273.
 • Пам’яті професора (до 100-их роковин з дня смерті М.П. Дашкевича) // Історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75 – 88.
 • Київський університет у 1914 – 1916 рр.: забута історія першої евакуації // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 71 – 81.
 • «Український слід» науково-педагогічної спадщини М.В. Довнар-Запольського: Київський комерційний інститут у 1917 — 1920 рр. // Сьомі міжнародныя Доунараускія читанні. – Гомель, 2010. – С. 69 – 80.
 • Питання зміни професорської культури в Києві на початку XX ст.: «справа Є.Д. Сташевського» та припинення М.В. Довнар-Запольським роботи в Київському комерційному інституті // Гілея. – 2011. – № 49 (№ 7). – C. 77 – 83.
 • Мітрафан Доунар-Запольскі – заснавальнік першай на Украіне эканамічнай ВНУ // Беларускі гістарычны часопис. – Минск, 2013. – № 4 (165). – С. 14 – 26.
 • Гісторыя адстаукі Мітрафана Доунар-Запольскага з пасады дырэктара Кіеускага камерцыйнага інстытута // Беларускі гістарычны часопис. – Минск, 2014. – № 2 (175). – С. 35 – 41.
 • Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст. // Гілея. – 2015. – Вип. 97 (№ 6). – С. 101 – 106.
 • К истории украинско-молдавских отношений: обучение выходцев из Молдовы в киевских вузах в начале XX в. // Moldoscopie (probleme de analiza politica). – Chisinau, 2015. – № 4 (LXXI). – S. 7–21.
 • Невідомий аспект з історії польської громади Києва початку XX ст.: Польський гурток та Варшавське земляцтво у Київському комерційному інституті (1908–1914 рр.) // Europa Orientalis. Studia z dziejow Europy Wschodniej I panstw Baltyckich. – Torun, 2015. – № 6. – S. 11–34.
 • Від минулого до сьогодення: історичний шлях у 110 років // Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К.: Логос Україна, 2016. – С. 16–35.
 • Невідома складова орієнтальних студій в Україні початку XX ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 58 – 76.
 • Внесок Університету св. Володимира у справу заснування нових ВНЗ в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2017. – Вип. 2(133). – С. 88 – 93.
 • Личные дела членов Бессарабского землячества студентов Киевского коммерческого института как ценный источник к истории Молдавии и украинско-молдавских отношений в начале XX века // Moldoscopie (probleme de analiza politica). – Chisinau, 2018. – № 3 (LXXXII). – S. 155–176.
 • Вища школа Києва в умовах Першої світової війни: ставлення студентів до мобілізації як індикатор лояльності до імперії // Гілея. – 2018. – Вип. 136 (№ 9). – С. 120 – 126.
 • Період Гетьманату: оцінка крізь призму вищої школи // Гілея. – 2018. – Вип. 137 (10). – С. 23 – 29.
 • Останній голова Польського гуртка студентів Київського комерційного інституту Чеслав-Домінік Мадей: реконструкція біографії періоду студентства // Europa Orientalis. Studia z dziejow Europy Wschodniej I panstw Baltyckich. – Torun, 2018. – № 9. – S. 35–61.
 • Білоруські землякиМ.В. Довнара-Запольського у стінах Київського комерційного інституту // Рэчыцкі край : да 150-годдзя з дны нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. – Мінск, Беларуская навука, 2019. – С. 33 – 46.
 • Організації студентів-грузин Київського комерційного інституту початку xx ст. та біографії «активу» цих організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2019. – Вип. 140 (1). – С. 47 – 60.
 • Члени Української громади Київського комерційного інституту: реконструкція біографій студентського періоду // Гілея. – 2019. – Вип. 149 (№ 10). – Ч. І: Історичні науки. – С. 208 – 215.
 • Перша світова війна крізь призму доль викладачів і студентів Київського комерційного інституту // Наукові праці Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Т. 29. – С. 211 – 224.
 • Повсякденне життя київських студентів початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2019. – Вип. 4 (143). – С. 45 – 56.
 • Штрихи до біографій представників єврейської громади початку XX ст.: реконструкція періоду навчання євреїв у Київському комерційному інституті крізь призму біографій окремих студентів-євреїв цього вишу // Євреї Лівобережної України. Історія та культура: Матеріали XIV Міжнародного наукового семінару. – Чернігів, 2019. – С. 34 – 50.
 • Від долі студентства до долі імперії: реконструкція «портрету» студентів-росіян у Києві на початку XX ст. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія історична. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Вип. XV. – С. 127 – 139.
 • Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку XX ст. // Універсум історії та археології. – 2020. – Т. 3 (28). – Вип. 1. – С. 41 – 59.
 • Реконструкция этно-конфессионального и социального происхождения выходцев из Белоруссии в студенческом контингенте Киевского коммерческого института (по материалам архива вуза) // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны. Зборнік навуковых артыкулаў. – Выпуск 7. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. 2020. С. 64 – 68.
 • Студенти польської національності в Київському комерційному інституті: мовою невідомих архівних документів // Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU. – Wlozlawek, Republic of Poland, 2020. – С. 95 – 99.
 • Долі студентів-євреїв Києва початку XX ст. як відображення становища євреїв у межах України та в контексті політики Російської імперії // Євреї Лівобережної України. Історія та культура: Матеріали XV Міжнародного наукового семінару. – Чернігів, 2020. – С. 72 – 83.
 • Нові матеріали з історії подолян в роки Першої світової війни та Української революції 1917 – 1921 рр. // Наукові праці Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Т. 32. – 2021. – С. 32 – 51.
 • Bulgarian student in early XX century Ukraine: study, lifestyle, and challenges // Istoriya-History. – 2021. – Volume 29. Issue 4. – рр. 399 – 411.
 • Греки в Київському комерційному інституті: дослідження біографій студентського періоду та спроби самоорганізації // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 52. – 2021. – С. 121 – 153.
 • Економічний нігілізм лідерів Української революції 1917–1921 рр. як детермінант поразки за українську державність на початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – 2021. – Вип. 2 (149). – С. 69–78.
 • Долі студентів іноземного походження та співробітників київських вишів крізь призму Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2022. – № 1. – С. 63 – 74
 • Повсякденне життя студентства та професорсько-викладацької корпорації вищої школи Києва у роки Першої світової війни // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2022. – Том 38. – С. 137 – 155.

Розроблені курси:

Економічна історія України;

Історія українського козацтва;

Історія України (др. пол. ХІV – сер. ХVІІ ст.) (для заочного відділення);

Історія торгівлі та грошового обігу в Україні;

Українці в світі;

Видатні постаті в історії України (IX — початок XX ст.);

Історія України  (середина XVII – кінець XVIII ст.)» (для заочного відділення);

Історія України нового часу: ХІХ ст;

Особа і суспільство в історії України: ґенеза взаємин;

Вступ до історії України та культурної антропології;

Давня історія України.

[згорнути]

Могильний Леонід Петрович

Посада: професор кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук (2012), професор (2020)

mohylnyi@knu.ua

Біографія

Біографія. У 1999 рр. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а у 2003 р. – аспірантуру.

В 2004-2008 рр. асистент, 2008-2015 рр. доцент, з 2015 – професор кафедри української історії та етнополітики. З 2017 р. – на кафедрі давньої та нової історії України історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Викладає історію України, етнокультурну історію І тис. н.е. та історію феодального міста Русі.

Автор близько 200 наукових, навчально-методичних праць, серед них монографії та навчальні посібники з історії України (з них 25 у співавторстві).

Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Член редколегій «Часопис української історії». Член Національної Спілки краєзнавців України з 2008 р.

За монографію написану спільно з проф. В.Ф. Колесником „Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття”. (К.: НВЦ „Київський університет”, 2005. – 244 с.) рішенням Вченої ради університету від 5 лютого 2007 р. нагороджений Премією імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 р. відзначений подякою голови Київського міського голови. У 2008-2010 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Сфера наукових інтересів: міжетнічні відносини та території України, історія України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (суспільно- політичне життя в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., українські ліберальні партії та їх діячі у другій половині ХІХ ст. – першій половині ХХ ст.).

Основні публікації:

 • Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття. Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2005. – 244 с. (співавт. Колесник В.Ф.).
 • Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України. – К.: «ПанТот», 2011. – 296 с.
 • Історія Київського університету: монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 895 с. (співавт. І.В.Верба, О.В.Вербовий, Т.Ю.Горбань та ін.)
 • Українське суспільство на шляху до політичної нації: Історія і сучасність: Колективна монографія. – К: КНЕУ, 2014. – 478 с. (вн.1 др. арк.)
 • The Teaching of Foreign Languages at the Faculty of History in Taras Shevchenko National University of Kyiv: past and present // Topical issuesof social pedagogy: Collective monograph. − CARICOM, Barbados, 2017. – С. 154−169. (співавт. Лященко О.)
 • Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 279 с. (співавт. Колесник В.Ф.).
 • Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Документи та матеріали. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 1102 с.; (власний внесок — Розділ 2: Київська Русь. Галицько-Волинське князівство. – С.51-107; Додатки. – С.961-1024) (співавт. Коцур А.П.; Горбань Т.Ю.; Даниленко О.В. та ін.).
 • Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності / Навчальне видання. – К.: Книги-ХХІ, 2007. – 464 с. (співавт. Коцур А.П.; Горбань Т.Ю. ; Даниленко О.В. та ін.).
 • Нарис 5. Київський університет наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (1884-1914 рр.) // Під покровом великого святого: Нариси з історії Університету Святого Володимира. – К: НВЦ «Київський університет», 2009. – С.124-151.
 • Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності / Навчальне видання. – К.: Книги-ХХІ, 2010. – 688 с. (співавт. Коцур А.П. Горбань Т.Ю.; Даниленко О.В. та ін.).
 • Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. (співавт. Вербовий О., Орлова Т. та ін.).
 • Історія України. Курс лекцій. Підручник / За ред. А.П.Коцура. – Київ- Чернівці: Книги – ХХІ, 2015. – 756 с. (співавт. Коцур А.П., Заболотна І.М.; Іваницька Л.В. та ін.).
 • Діяльність української демократичної партії на початку ХХ століття // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди: кафедра історії і культури України. – Переяслав- Хмельницький: Золоті литаври, 2002. – Вип.13. – С.304-314.
 • Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Часопис української історії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. Вип.4. – К., 2006. – С.55-60.
 • Національне питання в Гетьманщині // Часопис української історії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. Вип. 23. – К., 2012. – С. 17-21.
 • Держава Русь: міфи та реальність / Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П.Коцура. Лекція 2. – К., 2013. – 38 с.
 • Галицько-Волинське князівство / Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П.Коцура. Лекція 3. – К., 2013. – 39 с.
 • Національне питання в програмах українських ліберальних партій в першій чверті ХХ ст. // Історико-політичні студії. Збірник наукових праць. КНЕУ. – К.: КНЕУ, 2014. – №2. – С. 40-46.
 • Київський імператорський університет Святого Володимира в 1884-1914 рр. // Часопис української історії. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра української історії та етнополітики. Вип. 30. – К., 2014. – С. 7–14.
 • Життя студентів та студентські земляцтва в Київському університеті Святого Володимира // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – №90(11). – С. 41–44.
 • Степан Дівович і значення його твору «Разговор Великороссиии с Малороссиею…» у становленні автономістського руху // Гілея. – 2016. – №112. – С. 21-25.
 • Суспільно-політичні погляди і напрями наукової діяльності Олександра Черняхівського // Вісник КНУТШ. Історія. – К., 2018. – № 2(137). – С. 20–25.
 • Суспільно-політична позиція В’ячеслава Ганцова // Вісник КНУТШ. Історія. – К., 2018. – № 3 (138). – С. 50–56.
 • Колесник В.Ф., Могильний Л.П. Українські партії в Австро-Угорщині в публіцистичних та наукових працях партійних та громадських діячів (1890-1918) // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 142 (№3). – Ч. 1: Історичні науки. – С. 68–77.
 • Колесник В.Ф., Могильний Л.П. Українські партії в Австро-Угорщині: історіографія (1919 – 1939 рр.) // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2019. – Вип.147 (№8). – Ч. 1: Історичні науки. – С.31–37.
 • Колесник В.Ф., Могильний Л.П. Українські політичні партії в Російській та Австро-Угорській імперіях в 1890–1918 рр.: історіографія / Монографія. – К.: Видавець Лисенко М. М., 2019. – 248 с.
 • Київський університет наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (1884–1914) // Історія Київського університету: монографія в 2-х т. / В. Ф. Колесник, Г. М. Казакевич, О. Г. Сокирко та ін. Т. 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 232–311.
 • Могильний Л., Лященко О. Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2019. – №2(141). – С. 27–31.
 • Pro-Ukrainian Students at the Kyiv Theological Academy From the 1890s to 1907 // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2019. – Vol. 6. – P. 25–41 (Web of Science).
 • Mohylnyi L., Liashchenko O. Social and political views of Hryhorii Kholodnyi // East European historical bulletin. – 2019. – Vol. 13. – P. 81–91 (Web of Science).
 • Суспільно-політичні переконання Олександра Гребенецького // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Історичні науки. – 2020. – Т. 30. – С. 377–387.
 • Vereschahina T., Liashchenko O., Mohylnyi L. Experience of the University of Aveiro in Innovative Teaching Applications // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Вип. 7(75), жовтень, 2019 р. – С. 136–139.
 • Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). Навчальний посібник. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2022. – 232 с.

Розроблені курси:

— Історія України (з давніх часів до середини ХІV ст.)

— Етнокультурна історія України в І тис. н.е.

— Феодальне місто України-Русі VІ–ХІІІ ст.

— Національне питання в Україні: історія та сучасність.

[згорнути]

Короткий Віктор Андрійович

Посада: професор кафедри давньої та нової історії України

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

korotkyi@knu.ua

Біографія

Біографія: народився 16 липня 1959 року в селі Курмани Недригайлівського району Сумської області. Він став наймолодшим серед трьох синів у родині вчителів-істориків, що вирішило його подальшу долю. Навчався у Курманівській восьмирічній (1966–1974 рр.) та Коровинській середній (1974–1976 рр.) школах. За успіхи у навчанні нагороджений срібною медаллю.

У 1976 році вступив на 1 курс історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив 1981 року. Спеціалізувався на кафедрі історії України. Фахове становлення відбулося під керівництвом відомого вченого, багаторічного завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, професора Леоніда Герасимовича Мельника. Під час навчання в університеті очолював студентський кафедральний науковий гурток, на засідання якого запрошувалися провідні учені-історики.

Від 1981 року В. Короткий працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 1981–1998 рр. лаборант, старший колектор, завідувач фондами, директор Народного музею історії Київського університету. Під час роботи в музеї зібрав 9436 експонатів, створив нову експозицію музею, організовував тематичні виставки, присвячені історії Аlma mater.

У 1982–1986 рр. навчався в заочній аспірантурі історичного факультету (кафедра історії України). Кандидатську дисертацію захистив 14 травня 1990 року. З 1988 року асистент, а від 1996 року доцент кафедри давньої та нової історії України історичного факультету.

В. Короткий багаторічний голова Ради молодих учених історичного факультету. Упродовж 1989–1990 рр. – заступник декана історичного факультету. Від 1981 р. – постійний член організаційних комітетів з відзначення річниць і ювілеїв університету та його вчених. Віктор Андрійович ініціатор видавничих проектів «Видатні постаті Київського університету» та «Університетська минувшина», учасник численних міжнародних наукових й освітніх проектів, співзасновник громадської організації «Історико-культурологічне товариство «Герої Крут»» (1997 р.), багаторічний Голова товариства охорони пам’яток історії і культури Київського університету, член правління Київської міської організації Спілки краєзнавців України.

За роки роботи у Київському університеті підготував 5 кандидатів історичних наук. Лауреат премії Т. Г. Шевченка Київського університету (2005 р.). Має почесне звання «Ветеран праці Київського університету». Першим в Київському університеті розпочав читати спеціальний курс з історії Alma mater. На історичному факультеті читає курси з історії України, української історіографії, історії органів влади і управління XVIII–XIX століть, історії соціальних еліт в Україні.

В. Короткий автор понад 520 наукових публікацій, у яких досліджуються: проблеми розвитку освіти в Україні, суспільно-політичні процеси, національно-визвольний рух, соціальна історія ХІХ століття, українська історіографія. Значна кількість видань, підготовлених ним, присвячена історії Київського університету та персоналіям його найяскравіших представників. Загальноукраїнський рейтинг книжкової палати України визнав книги В. Короткого «У пошуках омріяної України» (2005 р.) та «Листи М. Максимовича» (2007 р.) кращими науковими публікаціями року, а книга «Почесні члени Київського університету» одержала диплом Франкфуртської міжнародної книжкової виставки.

Сфера наукових інтересів: історіографія історії України, соціальна історія України XIX ст., історія вищої школи, історія соціальних еліт.

Основні публікації:

— Вихованець Університету Св. Володимира Лев Петражицький / І. С. Гриценко, В. А. Короткий // Вибрані праці / Л. Й. Петражицький. – К., 2011. – Кн. 1. – С. V–XXXII.- Професор В. Я. Шульгин та його «История университета Св. Владимира» / Іван Гриценко, Віктор Короткий, Дмитро Набильский // История университета Св. Владимира / Виталий Шульгин. – К., 2011. – С. І–XXXVI.

— Філософія та енциклопедія права в Університеті Св. Володимира / І. С. Гриценко, В. А. Короткий // Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира. – К., 2011. – Кн. 1. – С. V–LVIII.

— Упоряд.:Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861–2011) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд.: Мороз М. О., Короткий В. А., Тіщенко І. І., Гриценко І. С., Білокінь С. І. ; редкол.: Гриценко І. С. (голова), Драгоманова Н. С., Короткий В. А., Нестеренко В. Г., Пшеничний Є. В., Тіщенко І. І., Томенко М. В., Якімова А. М.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : іл.

Найповніша на сьогодні бібліографія у царині драгоманознавства охоплює не лише опубліковану творчу спадщину Михайла Драгоманова, але й найширший спектр літератури, присвяченої видатному мислителю за період з 1861 до 2011 р.

Рец.: Якімова А. «Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861–2011)» – енциклопедія життя і діяльності геніального вченого / Антоніна Якімова // Матеріали Шостої та Сьомої Міжнародних наукових конференцій «Драгоманівські студії». – Софія, 2013. – С. 22–24.

— Упоряд.:Петражицький Л. Й. Вибрані праці : у 2 кн. / Л. Й. Петражицький ; за ред. І. С. Гриценка ; [редкол.: П. П. Андрушко, Г. І. Балюк, І. А. Безклубий та ін. ; уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – К. : Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету).

Кн. 1. – XXXI, 412, [4] с. – Текст рос. мовою.

У двох книгах «Вибраних праць» відомого правознавця, філософа, автора психологічної теорії права Л. Й. Петражицького (1867–1931) представлено фундаментальні правознавчі дослідження вченого з акцентом на моральній, емоційній складових юриспруденції. У першій книзі вміщено праці «Передмова і вступ до науки політики права», «Вступ до вивчення права і моральності: Основи емоційної психології», «Нове вчення про право та моральність і критика проф. В. І. Сергєєвича».

— Упоряд.:Петражицький Л. Й. Вибрані праці : у 2 кн. / Л. Й. Петражицький ; за ред. І. С. Гриценка ; [редкол.: П. П. Андрушко, Г. І. Балюк, І. А. Безклубий та ін. ; уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – К. : Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету).

Кн. 2. – 543, [1] с. – Текст рос. мовою.

У двох книгах «Вибраних праць» відомого правознавця, філософа, автора психологічної теорії права Л. Й. Петражицького (1867–1931) представлено фундаментальні правознавчі дослідження вченого з акцентом на моральній, емоційній складових юриспруденції. У другій книзі вміщено працю «Теорія права і держави у зв’язку з теорією моральності».

— Упоряд.:Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : в 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка ; [редкол.: П. П. Андрушко, Г. І. Балюк, І. А. Безклубий та ін. ; уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – К. : Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету).

Кн. 1. – LVIII, 500 с. – Текст рос. мовою.

У двох книгах, об’єднаних назвою «Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира», представлено кращі зразки праць учених та викладачів університету, присвячених особливостям формування норм і традицій цих наук, специфіці їх викладання як навчальних дисциплін.

У першій книзі вміщено курси лекцій К. О. Неволіна, М. І. Пілянкевича, М. К. Ренненкампфа, а також низку правознавчих рецензій.

— Упоряд.:Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира : в 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка ; [редкол.: П. П. Андрушко, Г. І. Балюк, І. А. Безклубий та ін. ; уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – К. : Либідь, 2011. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету).

Кн. 2. – 447 с. – Текст рос. мовою.

У другій книзі вміщено курси лекцій і теоретичні статті Є. М. Трубецького та Є. В. Спекторського.

Рец.: Присухін С. І. Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира / С. І. Присухін // Юридична наука / Нац. акад. управління. – К., 2012. – № 11. – С. 129–132.

— Упоряд.:Шульгин В. Я. История университета Св. Владимира / сочинение Виталия Шульгина ординарного проф. ун-та Св. Владимира ; [сост. Виктор Короткий]. – Репринтное изд. – К. : Лыбидь, 2011. – 230, XXXVI с. : ил. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург : В типографии Рюмина, 1860.

Перша спроба висвітлення історії Університету Св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) належить відомому вченому, педагогу та публіцисту Віталію Шульгину (1822–1878) – учаснику й свідку багатьох описуваних ним подій. Репринтне відтворення видання 1860 р. супроводжено ґрунтовною статтею.

— Економіст Іван Васильович Вернадський / В. Д. Базилевич, В. А. Короткий. – К. : Знання, 2012. – 60 с. – (Бібліотечка товариства «Знання»; Серія «Економічна»).

Пропонована книга присвячена життю й діяльності одного із фундаторів економічної думки в Україні Івана Васильовича Вернадського. Аналізується його внесок в історію економічної думки в Україні, висвітлено постать І. В. Вернадського як творчої особистості, батька геніального вченого і мислителя XX століття – Володимира Івановича Вернадського.

— Петро Християнович Вітгенштейн / І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко ; [редкол.: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило (заст. голови), П. О. Бех, В. А. Бугров, С. А. Вижва, І. О. Лютий, В. П. Шевченко]. – К. : Либідь, 2012. – 143 с. – (Почесні члени Університету Святого Володимира).

Серію «Почесні члени Університету Святого Володимира» відкриває книжка, присвячена видатному діячеві, який одним із перших удостоєний цього звання, – славетному воєначальнику, герою Вітчизняної війни 1812 року П. Х. Вітгенштейну. Висвітлюється життєвий та ратний шлях генерал-фельдмаршала, а також історія його портретного зображення, виконаного Тарасом Шевченком. Видання широко ілюстроване.

Відгуки: Започатковано серію «Почесні члени університету Святого Володимира» // Голос України. – 2012. – 23 трав. (№ 93). – С. 3; Голос України. – 2012. – 1 черв. (№ 100). – С. 3.

— Упоряд.: Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – К. : Либідь, 2012. – 312 с. : іл.Уперше зібрані й прокоментовані спогади про М. Драгоманова найбільш знаних його сучасників – від рідних та близьких до затятих політичних опонентів – допомагають іще повніше осягнути постать видатного українського мислителя. Маловідомі ілюстрації є цінним доповненням до текстів.

Рец.: Родик К. Таємниці Неабиякого. Невивчені уроки Драгоманова / К. Родик // Україна молода. – К., 2013. – 6 берез. (№ 35). – С. 13.

— П. П. Цитович. Обличчям до Європи / В. Базилевич, В. Короткий, Т. Короткий // Вища школа. – К., 2013. – № 3. – С. 31–53; № 4. – С. 35–73.

У статті показана суперечливість і драматизм в осмисленні суспільного життя науковцями і публіцистами Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття через постать реальної людини – видатного правознавця, публіциста, державного діяча П. П. Цитовича.

 Передісторія появи пісенного збірника «Исторические песни малорусского народа» // Гілея : наук. вісн. – К., 2013. – Вип. 69. – С. 17–25.

Досліджено передісторію появи унікального збірника українського фольклору – «Исторические песни малорусского народа», упорядкованого Володимиром Антоновичем та Михайлом Драгомановим за допомогою однодумців. Відтворено розподіл обов’язків між усіма учасниками видавничого проекту.

— Теоретичні засади і політичні завдання фольклористичної діяльності В. Б. Антоновича та М. П. Драгоманова: її оцінка вітчизняною історіографією // Гілея : наук. вісн. – К., 2013. – Вип. 70. – С. 222–233.

Досліджено теоретичні засади і встановлено політичні завдання, що були визначальними під час підготовки В.Антоновичем та М. Драгомановим видання «Исторических песен малорусского народа» (К., 1874–1875). Здійснено аналіз вітчизняної історіографії проблем фольклористичної діяльності учених.

Студенти Університету Святого Володимира: академічний статус. 1834–1917 роки / В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик // Університет Святого Володимира : студентське життя 1834–1917 : зб. док. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, ЦДІАУК, ДАК ; за ред. Л. В. Губерського. – К., 2014. – С. 7–28.

 Pod skrzydlami nauki : Katolicyzm i prawoslawie na Uniwersytecie sw. Wlodzimierza w Kijowie / Wasilij Uljanouski, Wiktor Korotkyi // Myślą i słowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / pod. red.: Łukasza Adamski, Sławomira Dębski. – Warszawa, 2014. – S. 399–424.

— Упоряд.:Університет Святого Володимира : студентське життя 1834–1917 : зб. док. / [упорядкув.:В. Ф. Колесник, В. А. Короткий, І. І. Чигирик] ; за ред. Л. В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича, ЦДІАУК, ДАК. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 415 с., [64] с. : фот. – (Університетська минувшина).

— Серед творців культу Шевченка: участь Володимира Антоновича у догляді за могилою Кобзаря // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2015. – Вип. 46. – С. 40–50.

— Міхал Чайковський та Володимир Антонович: «українська школа» польської романтичної літератури і становлення українофільства / Віктор Короткий. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» 2015, 176с.

Взаємини Володимира Антоновича та Леонарда Совінського: епізод з історії хлопоманства //Київські полоністичні студії. – К., 2016. – Т.ХХVІІІ ст. – С. 221–236.

Бібліографія: Короткий Віктор Андрійович: Бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ім.. М. Максимовича; упоряд.:І.І. Тіщенко, Л.Е. Герасименко. – Вінниця: ТОВ Міленд-ЛТД, 2016. – 128 с.

Розроблені курси:

— Історіографія історії України від найдавніших часів до початку ХХ ст.

— Органи влади та управління в Україні (XVIII – XIX ст.).

— Історія України (XIX ст.).- Історія соціальних еліт в Україні.

[згорнути]

Сокирко Олексій Григорович 

Посада: доцент кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

sag@univ.kiev.ua

Біографія

Біографія: У 1998 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі давньої та нової історії України. 2001 р. стажувався у Варшавському університеті. У 2003-2005 рр. стипендіат Кабінету міністрів України.

На кафедрі працює з вересня 1999 р. асистентом, а з 2003 р. доцентом. У вересні 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.» У 2001 – 2003 рр. – заступник декана історичного факультету; у 2005-2008 рр. – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 на історичному факультеті; у 2008-2009 рр. – в.о. завідувача кафедри давньої та нової історії України; у 2014-2015 рр. – голова Науково-методичної комісії історичного факультету.

Сфера наукових інтересів: фахівець з військової історії України XVII — XVIII ст. Сфера наукових інтересів – військова історія країн Центральної та Східної Європи, історія повсякдення ранньомодерної доби.

Основні публікації:

 • Лицарі другого сорту: Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. – К.: Темпора, 2006. – 280 с., іл.
 • Тріумф в часи Руїни: Конотопська битва 1659 р. – Київ: Темпора, 2008. – 80 с., іл.
 • Український рубікон: Полтавська битва 27 червня 1709 р. – К. : Темпора, 2009. – Ч.1. – 80 с., іл.; Ч.2. – 104 с., іл.
 • Українська кирилична палеографія ХІ – XVIII ст. – К., 2016. – 144 с., іл.
 • На варті булави. Надвірні війська українських гетьманів середини XVII – другої половини XVIII ст. – К.: Темпора, 2018. – 184 с., іл.
 • Rzeczpospolita szlachecka i rzeczpospolita kozacka: wojskowo-polityczne paralele od połowy XVII do końca XVIII stulecia // Polsko-Ukraińska Współpraca Wojskowa na Przestrzeni Dziejów. – Oświęcim, 2018. – S. 65-84.
 • Inter Arma. Aspekty wojskowe Unii Hadziackiej 1658 roku //Przegląd Wschodni. – 2019 – №57. – S. 179-202.
 • «Ведлугъ порадку братерского». Бенкети київських ремісників другої половини XVIII ст. // Місто: історія, культура, суспільство: Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019. – Вип.7. Спеціальний випуск «Їжа та місто». – С. 35-86.
 • Устроєві реформи гетьмана Кирила Розумовського та початок кінця Козацького Гетьманату // Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej / red. T. Kargol, W. Michałowski. – Kraków – Kijów 2020. — Т.1. — s.113–132. Jan Sobieski, Ukrainian Cossacks and the Strategy of the Raid War on the Ottoman Border //Eastern European History Review. – Nr. 3: Special Issue «The Sobieski Family: history, culture and society. Insights between Rome, Warsaw and Europe»/ed.by A.Boccolini. – Tuscia, 2020. – P. 17-26.
 • Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. Секрети й таємниці староукраїнської кухні середини XVII – XVIII століть. – Київ: Темпора, 2021. – 272 с., іл.
 • Сокирко О. Устроєві реформи гетьмана Кирила Розумовського та початок кінця Козацького Гетьманату //Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej /red. T. Kargol, W. Michałowski. – Kraków. – Kijów 2020. – Т.1. – s.113–132.
 • Sokyrko O. Jan Sobieski, Ukrainian Cossacks and the Strategy of the Raid War on the Ottoman Border //Eastern European History Review. — Nr. 3: Special Issue «The Sobieski Family: history, culture and society. Insights between Rome, Warsaw and Europe»/ed.by A.Boccolini. – Tuscia, 2020. – P. 17-26.
 • The Warriors of the Frontier: the Osavul Office (Aide-De-Camp) in the Military Structure of Ukrainian Cossack and Turkic Armies // The Journal of South-Eastern European Studies (GAAD) Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin, 2020 (2021), ISSUE 35, рр. 119-136.
 • Perejasław przed Hadziaczem // Polityka. Pomocnik historyczny: Polacy i Ukraińcy. – Nr.8. – 2021. – S. 26-27.
 • At Hetmans’ Service: Natives of the Balkans and Podunavlje in the Mercenary Regiments of Cossack Hetmanate in the Mid-Seventeenth through Early-Eighteenth Centuries // Hiperboreea. – Vol. 8, No. 2. – 2021. – 227-248 pp.

Розроблені курси:

— Історія України: ранній новий час

— Українська кирилична палеографія ХІ – XVIII ст.

— Джерелознавство історії України середини XVII — XVIII ст.

— Соціальна історія: методологія та методика.

[згорнути]

Надтока Олександр Михайлович

Посада: доцент кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

nadtokaoleks@ukr.net

Біографія

Біографія. Народився 22.11.1971 р. в с. Райполе Межівського р-ну Дніпропетровської області. Закінчив історичний факультет Донецького державного університету (1993) й аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУШ) (2000). Кандидатську дисертацію «Ставлення російської демократичної інтелігенції до українського національного відродження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)» захистив 2001 р. в Центрі українознавства КНУШ.

Етапи роботи в навчальних закладах:

1997 р. – учитель історії загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 15 м. Донецька.1997–2000 рр. – аспірант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2000–2001 рр. – учитель історії Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер».

2001–2004 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин Міжнародного інституту лінгвістики і права (у 2002 р. ВНЗ було перейменовано на «Київський міжнародний університет»).

2004–2005 рр. – асистент кафедри давньої та нової історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З травня 2005 р. – доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Військова та громадська діяльність: учасник Революції гідності (14-та сотня Самооборони Майдану), учасник бойових дій у ході російсько-української війни (АТО) (доброволець, службу проходив у 2014/2015 рр. у складі 3-го бат. «Фенікс» 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади, з серпня 2015 р. – 79 Миколаївська окрема десантно-штурмова бригада), учасник Військового параду до дня Незалежності України 2015 р. Нагороджений відзнакою командувача військ «Південь» «За оборону Маріуполя», Хрестом УНСО І ступеня; військове звання – молодший лейтенант.

Голова «Історико-культурологічного товариства «Герої Крут» (Товариство), керівник проекту виставки та музейної експозиції Товариства «Український національно-визвольний рух ХХ століття».

Наукові гранти:

· міжнародна наукова стипендія Германського історичного інституту в Москві (ГІІМ) у межах роботи над докторською дисертацією «Суспільні дискурси правлячої української еліти (1740–1760-ті рр.)» – 2011 р.;

· міжнародна наукова стипендія Канадського інституту українських студій (Вічний фонд ім. отця Григорія Філя й Ольги Філь) у межах продовження розробки дисертаційного проекту й підготовки навчального посібника «Православна церква в Україні другої половини XVIII– початку XX ст.: історіографія» – 2013 р.

Сфера наукових інтересів: історія православної та греко-католицької церков в Україні XVI–XIX ст., український національний рух кінця XVIII – початку XX ст., національно-визвольний рух ХХ ст.

Основні публікації:

 • Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець XVIII– початок XX ст.) / В. Ф. Колесник, О. М. Надтока. – К.: Хрещатик, 2002. – 182 с.
 • Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 50 с.
 • Православна церква в Україні др. пол. XVIII – поч. ХХ століття: історіографія: навч. посіб. / О. М. Надтока. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 255 с.
 • Листівки Української революційної доби (1917–1919 рр.) [Текст]: зб. док. / Іст. — культурологічне т-во «Герої Крут»; [упоряд., передм., вступ. ст., комент.: О. М. Надтока, Г. С. Черевичний]. – К.: Інформ. – аналіт. агенство, 2014. – 150 с.: іл.
 • Українська революція 1917–1921 років у волянсіях: зб. документів (до 100-річчя бою під Крутами) / уклав О. М. Надтока. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. – 281 с.: іл.
 • Більшовики у сприйнятті учасників українських визвольних змагань (за матеріалами аркушевих видань 1918–1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична. – Камʼянець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. XV. – С. 168–176.
 • Wojna Ukraińsko-Polsko-Rosyjska 1920 roku w interpretacji jej uczestników oraz polski kierunek propagandy bolszewickiej (na przykładzie bolszewickich ulotek kwietnia – września 1920) // Proceedings of the XXIII International Scientific and Practical Conference : Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (November 25, 2020, Warsaw, Poland). – Warsaw, 2020. – Vol. 1. – S. 44–53.

Розроблені курси:

нормативні курси

– “Джерелознавство історії України” (ХІХ ст.),

– “Зовнішня політика країн Сходу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)”;

спеціальні курси

–  “Український національний рух (кін. XVIII–ХІХ ст.)”,

– “Православна церква в Україні (кін. XVIII – поч. ХХ ст.),

– “Православна церква в Україні синодального періоду: джерела та історіографія”.

[згорнути]

Самчук Тарас Володимирович

Посада: асистент кафедри давньої та нової історії України.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук.

samchuk_t@ukr.net

Біографія

Біографія: У 2016 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі давньої та нової історії України. Впродовж 2016-2017 рр. стажувався у Варшавському університеті. У лютому 2021 р. захистив дисертацію доктора філософії на тему: «Студентська субкультура Університету св. Володимира (1834-1863)». З жовтня 2023 р. асистент кафедри.

Сфера наукових інтересів: соціальна історія України XIX ст., історія вищої школи,  історія повсякдення, історія української культури ХІХ-ХХ ст., історія Києва

Основні публікації:

–          Пиво і чорнило. Як жили київські студенти ХІХ — початку ХХ століття. Київ: ФОП Мироненко Р. В., 2023. 316 с.

–          Актові промови в Університеті Св. Володимира 1834-1915 рр.: у 3 т. Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка: упоряд. та авт. вступ. ст. у співавторстві. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019.

–          Cultural Practices of Ukrainian Youth at the Time of the Russo-Ukrainian War (based on data of the UCF Online Survey) // Соціологічні студії2023. №  1(22). — P. 53-63. (у співавторстві з Л. Кожекіною та О. Середою)

–          Гостини у Тіто. Перші закордонні гастролі трупи Київського театру опери та балету // Київ і кияни / Київська міська державна адміністрація, Департамент культури; Музей історії міста Києва; НАН України. Інститут Археології, Інститут Історії України. − Київ: Інститут історії України НАН України, 2022. С. 80-85

–          Київський період життя і творчості Іллі Шульги (1928-1938) // Текст і образ: актуальні проблеми історії і мистецтва. Науковий електронний журнал. 2022, випуск 1 (13). ‒ С. 145-151.

–          Заборонене дозвілля студентів Університету св. Володимира: алкоголь, азартні ігри, публічні будинки (1834-1863) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2019. Вип. 52. Том 1. С. 52-57.

–          Формування університетського простору в Києві (до історії перших приміщень Університету святого Володимира) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. ‒ 2016. Вип. 4 (131). ‒ С. 69-75

–          Приклад бінарної опозиції чоловіче-жіноче на основі аналізу мистецької освіти навчальних закладів Києва у другій чверті ХІХ ст. // Opozycje jako kategoria kulturowa (Oppositions as a cultural catetorypod redakcją Marzeny Badach i Katarzyny Smyk. – Lublin, 2016. – S. 51-55

–          Раціон та вартість харчування казеннокоштних студентів Університету Св. Володимира на початковому етапі функціонування навчального закладу // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 24. – Рівне: РДГУ, 2013. – С. 17-23

 Курси:

–          Історія України

–          Українська біографістика

–          Історія освіти в Україні до початку ХХ ст.

[згорнути]