Мотрук Світлана Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент.

motruksm@knu.ua

 

В 1985 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою, 1988 р. – аспірантуру по кафедрі історії  західних  та  південних  слов’ян, 1989 – 1995 рр. – асистент  вказаної  кафедри,  з  березня  1995 р.  – доцент. У 1992 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Молодіжний рух Чехословаччини у 70-ті – першій половині 80-х років» зі спеціальності 07.00.03 – всесвітня історія. У квітні  1996 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії західних та південних слов’ян. З травня 1996 р. – доцент кафедри історії слов’ян. З червня 2016 р. працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням проблем суспільно-політичного розвитку  країн Центрально-Східної Європи, їх внутрішньої та зовнішньої політики,  громадянського суспільства, дисидентського руху, української діаспори у XX-ХХІ ст. Викладає навчальні дисципліни «Історія Центральної та Південно-Східної Європи в добу Середньовіччя та ранній Новий час», «Середньовічна історія народів Південно-Східної і Центральної Європи», курси з історії християнізації, моделей національної державності країн регіону, їх посткомуністичних трансформацій, демократичних традицій, історичної пам’яті. Богемістка, фахівець з історії Чехії (Чехословаччини).

Авторка та співавторка понад 80 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності взяла участь у розробці близько 10 навчальних посібників.

Публікації

 1. Проблеми розвитку історичної науки країн Центральної та Східної Європи в добу демократичної трансформації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – Вип. 54. – С. 47-51.
 2. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографій в 90-х роках ХХ століття // Історія та історіографія в Європі: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2003. – Вип. 1-2. – С. 72-80.
 3. Демократичний рух у Чехословаччині напередодні «ніжної революції» 1989 р. // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2003. – № 3. – С 42-47.
 4. Чеська Республіка // Країнознавство: навч. посібник. – К.: Київський славістичний університет, 2004. – Ч. 2. – С. 45-93.
 5. Структура та особливості розвитку громадянського суспільства у Чехословаччині в добу «нормалізації» (1969-1989 рр.) // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2005. – №1. – С. 27-34.
 6. Українська громада в Чехії: історія та сьогодення // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2006. – №5. – С. 38-48.
 7. Демократична опозиція в Чехії та Словаччині періоду «нормалізації»: спільне та специфічне // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2007. – №3. – С. 12-20.
 8. Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ – ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 94-95. – С. 27-32.
 9. Франція // Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С. 877-888.
 10. Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. – Історія. – Ужгород, 2007. – Вип. 18. – С.150-158.
 11. Політичні кризи в Чехословаччині другої половини ХХ ст.: погляд із сьогодення // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип.19. – С. 71-86.
 12. Подіїї 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет»,  2010. – Вип. 102. – С. 40-45.
 13. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя): навч. посібник. – К.: Либідь, 2011. – 416 с. (у співавторстві).
 14. Українці у Чехії: традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Т.22: На пошану професора П. Ф. Лаптіна. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – С.485-503.
 15. Гусизм // Історія в термінах і поняттях: довідник: навч. посібник / за ред. Т. В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – С. 136-137; Народна демократія // Там само. – С. 418-420; Національне відродження // Там само. – С. 424-425; Слов’янознавство // Там само. – С. 598.
 16. Суспільно-політичні процеси в Чеських землях за часів Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – К.: ВПЦ «Київський університет»,  – Вип. 3(121). – С. 56-59.
 17. Богемістика в Київському університеті (на прикладі діяльності А. М. Ясинського та А. Ф. Кізченка) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип.24. – С.85-96.
 18. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян: навч. посібник. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – Т. 2. Нова доба. – 348 с. (у співавторстві).
 19. Дослідження чеської історії та культури в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи. – К., 2017. – Вип.52. – С.55-62.
 20. Євроінтеграційний досвід Чеської Республіки в контексті сучасних викликів // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських інтеграційних Студій. – Луцьк: Терен, 2018. – Вип.1. – С. 205-216.
 21. Історичні традиції та сьогодення української громади в Чехії // Етнічна історія народів Європи. – К., 2018. – Вип. 56. – С.60-69.
 22. Традиції та перспективи розвитку богемістики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2018. – № 11. – С. 42-64. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 23. Історія християнської церкви та християнізації Європи: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Історія та археологія» (денна форма навчання). – К.:ДНУ Укр ІНТЕІ, 2018.– 60 с.
 24. Парадигма Чехословацької державності: концепції та чинники (1914-1918 рр.) // Історія та історіографія в Європі. – К., 2019. – Вип. 6. – С. 78– 88.
 25. Міграція українців до Чеської Республіки в умовах європейських інтеграційних процесів // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2020. – №15. –  С. 61-76. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 26. Київ в історії формування чехословацької державності (1914 – 1918) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.). – К.: Фоліант, 2020. – С. 142-147.
 27. Навчально-методичний комплекс «Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи (ХХ – ХХІ ст.)»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [електронне видання]. – К., – 68 c. – URL: http://ce-europe.knu.ua/materials
 28. Українська громада в Чехії як історичний та соціальний феномен // Українські громади за кордоном: нові точки відліку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р. – Львів: МІОК, 2021. – С. 118-122.
 29. Чеська туристична індустрія: система державного регулювання, проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.) / редкол. І. Патриляк (голова) та ін. – К.: Ліра, 2022. – С. 175-182.
 30. Громадянське суспільство в добу кризи режиму «нормалізації» та генезису євроатлантичного курсу Чехословаччини // Європейські історичні студії: науковий журнал [електронне видання]. – К., 2022. – №22. –  С. 86-113. – URL: http://eustudies.history.knu.ua/uk/
 31. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2016, вип. 3 (130). – С. 50-54.
 32. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи. – 2016, вип.50. – С. 24-3250.
 33. Рудольф І Габсбург – імператор Священної Римської імперії// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. -№2 (133). – С.48-52
 34. Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)// Етнічна історія народів Європи. – 2017, вип.52. – С. 45-50.
 35. Формування національної ідентичності словаків у ХІХ столітті// Історія та історіографія в Європі. Національні історичні культури та історіографії в Європі. – К., 2019. – №6. Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С.89-97.
 36. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами “Сборника консульких донесений”)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 4 (147). – 2020. – С. 25-29.
 37. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 1 (148). – 2021. – С. 74-77.
 38. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища// Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 40. Т.2. – Дрогобич «Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – С. 245-255. Індексується: Index Copernicus
 39. Метод моделювання в процесі підготовки вчителів історії /\ International scientific journal Project approach in the didactic process of universities – international dimension. PIKTOR Szlaski i Sobczak Spolka Javna. – Lodz, Poland Nr.2(4)-2021. С. 63-70.
 40. Історія державного регулювання туристичної галузі України другої половини ХХ- початку ХХІ ст.// Етнічна історія народів Європи. – 2021, вип.61. – С. 45-50.
 41. Сучасні тенденції та актуальні проблеми підготовки менеджерів освіти// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021 № 6 (41). – С.556-563.
 42. Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів ЗВО // Перспективи та інновації. Серія «Педагогіка». Серія «Психолоргія». Серія «Медицина». – №1(6). – 2022. – Київ. – С.384-395.
 43. Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи. Електронне видання Навчально-методичний посібник. Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials  151 с.
 44. Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи Електронне видання. Навчально-методичний комплекс Київ, 2021 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials   48 с.
 45. Історична географія Центральної та Східної Європи Електронне видання Навчально-методичний комплекс Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials 41 с.
 46. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя) За ред. В.І. Ярового. Навчальний посібникВидавництво «Либідь». – К., 2011 416 с.
 47. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Нова доба)Друк
 48. Навчальний посібник Видавництво «Видавець Олег Філюк». – К., 2016 348 с.
 49. Династія Габсбургів в історії європейських народів . Навчально-методичний комплекс Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 86 .с
 50. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (Угорщина, Румунія, Албанія). Навчально-методичний комплексВидавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 61с.