Спеціальність 032 історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньо-наукової програми

доктор історичних наук, професор

Рубель Вадим Анатолійович

Профільна кафедра

Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків

 

Контакти

Гарант: rva@univ.kiev.ua

Кафедра: ancient_medieval@univ.kiev.ua

Тел.: (044)239-32-75

[згорнути]

Мета освітньої програми: надати освіту з історії Сходу з широким доступом до працевлуштування; сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузях, пов’язаних із взаємодією з зарубіжними країнами; підготувати фахівців із особливим інтересом до історії Сходу з можливістю подальшого навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Особливості освітньої програми:

 • асистентська виробнича практика
 • науково дослідна практика
Опис освітньої програми

2021

2023

2018
2020

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія історичних та археологічних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Китайсько-українські відносини: історія та сучасність
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Історія суспільно-політичної думки в Китаї (XX – поч. XXI ст.)
 • Іслам в сучасному світі
 • Іноземна мова для академічних цілей, рівень В2+ (англійська мова) (1-й семестр)
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Партійна історія Японії
 • Країнознавство Туреччини
 • Історія палацово-паркового мистецтва країн Сходу
 • Етнотуризм в країнах Сходу
 • Типологія та динаміка людських цивілізацій
 • Іноземна мова для академічних цілей, рівень В2+ (англійська мова) (2-й семестр)
 • Історія колоніалізму

[згорнути]
Дослідницьке спрямування: Історія народів та країн Сходу: історико-теоретичні аспекти

 • Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в країнах Сходу
 • Історія становлення та розвитку ісламу
 • Історія тюркських народів
 • Історія релігійно-етичних систем Далекого Сходу
 • Історія становлення та розвитку буддизму
 • Міжнародні відносини на Сході в період Другої світової війни

[згорнути]
Дослідницьке спрямування: Історія народів та країн Сходу: історіографічний та джерелознавчий аспекти

 • Пам’ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в країнах Сходу як історичне джерело
 • Джерела до історії становлення та розвитку ісламу
 • Історія тюркських народів: історіографічний вимір
 • Релігійно-етичні системи Далекого Сходу в історичних джерелах
 • Історія становлення та розвитку буддизму: історіографічний аспект
 • Міжнародні відносини на Сході в період Другої світової війни: історіографія та джерела

[згорнути]
Практики

 • Асистентська практика
 • Науково-дослідна виробнича практика

[згорнути]
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

Робочі місця в науковій, освітній, суспільно-політичній, організаційно-укправлінській галузях; на викладацьких посадах у закладах вищої освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування; у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіо- і телемовлення, у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях і партіях. 

Види діяльності: історик, професіонал в галузі історії, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти, аналітик, громадський та поілтичний діяч.