Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

кандидат історичних наук, доцент

Ляпіна Олена Валеріївна

Профільна кафедра

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

 
Контакти

Email: liapina@knu.ua

Тел.: (044) 239 33 17

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців-істориків, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері історії, міждисциплінарних соціо-гуманітарних  досліджень, готових до педагогічної та практичної діяльності у галузі історії, культури та міжнародних відносин Центральної та Східної Європи, формування фахових компетентностей для подальшого навчання.

Особливості освітньої програми: набуття базових знань з іноземної мови центрально-східноєвропейського регіону. Здобувачі освіти отримують знання про актуальні напрями історичної науки, цілі і цінності вищої історичної освіти. Дослідження особливостей державотворчих процесів в країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи, вивчення культури та історії повсякдення регіону; аналіз міжнаціональних та міжнародних відносини, формування розуміння зв’язків між подіями минулого і сьогоденням соціокультурного простору Центральної та Східної Європи.

Опис освітньої програми

2018

2021

2023

Проєкт опису 2023

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ (натисніть щоб переглянути)

Шифр н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
1 2
1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК.01 Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК.02 Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
ОК.03 Психологія вищої школи
ОК.04 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
ОК.05 Методика викладання історії у закладах вищої освіти
ОК.06 Соціальна історія
ОК.07 Світова історична наука в ХХ – на початку ХХІ ст.
ОК.08  

Друга іноземна мова (польська, чеська)

 

ОК.09 Курсова робота
ОК.10 Асистентська практика
ОК.11 Науково-дослідна виробнича практика
ОК.12 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
ОК.13 Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в країнах Центрально-Східної Європи
ОК. 14 Історія Голокосту / History of the Holocaust
ОК. 15 Історична географія Центральної та Східної Європи
ОК. 16 Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи
ОК. 17 Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі / Nation and Nationalism in Central Eastern Europe
ОК. 18 Історія світових імперій
ОК. 19 Актуальні проблеми історичної пам’яті в країнах Центральної Європи
ОК.20 Сепаратизм в країнах Європи

[згорнути]

Вибіркові компоненти ОП

Дослідницьке спрямування 1: Державотворчі процеси в країнах Центральної та Східної Європи (натисніть щоб переглянути)

Дослідницьке спрямування 1
«Державотворчі процеси в країнах Центральної та Східної Європи»
ВК 1.1 Цивілізаційна модель розвитку Східної Європи ранньомодерної доби
ВК 1.2 Сучасне міжнародне становище країн Центральної та Східної Європи
ВК 1.3 Історія автокефального руху в країнах Центральної та Східної Європи
ВК 1.4 Політика Росії в Азії в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.
ВК 1.5 Державотворення на уламках імперії: Східна Європа у 1917 – 1939 рр.
ВК 1.6 Політичні лідери країн Центральної та Східної Європи

[згорнути]

Дослідницьке спрямування 2: Міжнаціональні відносини в країнах Центральної та Східної Європи (натисніть щоб переглянути)

Дослідницьке спрямування 2

 «Міжнаціональні відносини в країнах Центральної та Східної Європи»

ВК 2.1 «Імперська ідея» в політиці та ідеології народів Центрально-Східної Європи
ВК 2.2 Міжнародні відносини України з країнами Східної Європи (1989 – поч. ХХІ ст.)
ВК 2.3 Глобалізаційні процеси в Центральноєвропейському регіоні к. ХХ- поч. ХХІ ст.
ВК 2.4 Тимчасові державні утворення в Центрально-Східній Європі після Першої світової війни
ВК 2.5 Повсякденне життя в роки Першої світової війни
ВК 2.6 Повсякденне життя і ментальність населення Центральної та Східної Європи

[згорнути]

ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

ФАКУЛЬТЕТСЬКИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (натисніть щоб переглянути)

ВК.3.1 Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
ВК.3.2 Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
ВК.3.3 Роль особи в історії
ВК.3.4 Християнство в Античну добу
ВК.3.5 Комеморативні практики: археологічний аспект
ВК.3.6 Перші мешканці Євразії
ВК.3.7 Книжкова культура пізнього середньовіччя
ВК.3.8 Києвознавство
ВК.3.9 Феномен етнічності в соціальному вимірі
ВК.3.10 Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
ВК.3.11 Історія повсякдення
ВК.3.12 Історія заборонених книг
ВК.3.13 Альтернативна історія: “нова хронологія”
ВК.3.14 Історичні села України: історико-туристичний потенціал
ВК 3.15 Історія костюму
ВК 3.16 Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
ВК 3.17 Античний світ і варвари
ВК.3.18 Нова історія Сходу в особах
ВК.3.19 Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новітній час
ВК.3.20 Новітня історія Сходу в особах
ВК.3.21 Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
ВК.3.22 Історія українського кінематографа
ВК.3.23 Американське та західноєвропейське кіномистецтво в І половині ХХ століття

[згорнути]

Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових або вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а в разі погодження із деканом факультету – з програм іншого рівня.

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Історична географія Центральної та Східної Європи
 • Історія світових імперій
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в країнах Центрально-Східної Європи
 • Історія Голокосту / History of the Holocaust
 • Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі / Nation and Nationalism in Central Eastern Europe
 • Актуальні проблеми історичної пам’яті в країнах Центральної Європи
 • Сепаратизм в країнах Європи
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Соціальна історія
 • Світова історична наука в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Друга іноземна мова (німецька, румунська. чеська)

[згорнути]
Дослідницьке спрямування "Державотворчі процеси в країнах Центральної та Східної Європи"

 • Цивілізаційна модель розвитку Східної Європи ранньомодерної доби
 • Сучасне міжнародне становище країн Центральної та Східної Європи
 • Історія автокефального руху в країнах Центральної та Східної Європи
 • Політика Росії в Азії в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Державотворення на уламках імперії: Східна Європа у 1917-1939 рр.
 • Політичні лідери країн Центральної та Східної Європи

[згорнути]
Дослідницьке спрямування "Міжнаціональні відносини в країнах Центральної та Східної Європи"

 • “Імперська ідея” у політиці та ідеології народів Центрально-Східної Європи
 • Міжнародні відносини України з країнами Східної Європи (1989 – поч. ХХІ ст.)
 • Глобалізаційні процеси в Центральноєвропейському регіоні к. ХХ – поч. ХХІ ст.
 • Тимчасові державні утворення в Центрально-Східній Європі після Першої світової війни
 • Повсякденне життя в роки Першої світової війни
 • Повсякденне життя і ментальність населення Центральної та Східної Європи

[згорнути]
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу
 • Американське та західноєвропейське кіномистецтво в І половині ХХ століття

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: випускники-магістри з ОНП “Східноєвропейські історичні студії” можуть працювати в наукових, академічних та освітніх установах; викладати у закладах вищої освіти; очолювати і реалізовувати соціальні та наукові проекти, обіймати посади державних службовців в органах державної влади та місцевого самоврядування, дипломатичній службі; політичних партіях; культурних інституціях, засобах масової інформації, друкованих виданнях тощо.