Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

кандидат історичних наук, доцент

Ляпіна Олена Валеріївна

Профільна кафедра
Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Контакти

Email: liapina@knu.ua

Тел.: (044) 239 33 17

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців-істориків, здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері історії, міждисциплінарних історичних досліджень, готових до педагогічної та практичної діяльності у галузі історії та культури Центральної та Східної Європи, формування фахових компетентностей для подальшого навчання.

Особливості освітньої програми: набуття базових знань з іноземної мови центральноєвропейського регіону. Здобувачі освіти отримують знання про актуальні напрями історичної науки, цілі і цінності вищої історичної освіти. Досліджують особливості державотворчих процесів в країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи, вивчення культури та історії повсякдення регіону; аналізуються міжнаціональні та міжнародні відносини, формується розуміння зв’язків між подіями минулого і сьогоденням соціокультурного простору Центральної та Східної Європи.

Опис освітньої програми

2021

2018

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Історична географія Центральної та Східної Європи
 • Історія світових імперій
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Російська Федерація в сучасному світі
 • Історія Голокосту / History of the Holocaust
 • Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи
 • Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі / Nation and Nationalism in Central Eastern Europe
 • Актуальні проблеми історичної пам’яті в країнах Центральної Європи
 • Сепаратизм в країнах Європи
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Соціальна історія
 • Світова історична наука в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Друга іноземна мова (німецька, румунська. чеська)

[згорнути]
Дослідницьке спрямування "Державотворчі процеси в країнах Центральної та Східної Європи"

 • Сучасне міжнародне становище країн Центральної та Східної Європи
 • Цивілізаційна модель розвитку Східної Європи ранньомодерної доби
 • Історія автокефального руху в країнах Центральної та Східної Європи
 • Політика Росії в Азії в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Державотворення на уламках імперії: Східна Європа у 1917-1939 рр.
 • Політичні лідери країн Центральної та Східної Європи

[згорнути]
Дослідницьке спрямування "Міжнаціональні відносини в країнах Центральної та Східної Європи"

 • “Імперська ідея” у політиці та ідеології народів Центрально-Східної Європи
 • Міжнародні відносини України з країнами Східної Європи (1989 – поч. ХХІ ст.)
 • Глобалізаційні процеси в Центральноєвропейському регіоні к. ХХ – поч. ХХІ ст.
 • Тимчасові державні утворення в Центрально-Східній Європі після Першої світової війни
 • Повсякденне життя в роки Першої світової війни
 • Повсякденне життя і ментальність населення Центральної та Східної Європи

[згорнути]
Перелік вибіркових дисциплін

 • Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”
 • Комеморативні практики: археологічний аспект
 • Перші мешканці Євразії
 • Книжкова культура пізнього середньовіччя
 • Києвознавство
 • Феномен етнічності в соціальному вимірі
 • Історія костюму
 • Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї
 • Античний світ і варвари
 • Нова історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час
 • Україна у війнах імперій (ХІХ –ХХ ст.)
 • Новітня історія Сходу в особах
 • Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку ХХІ ст.
 • Історія українського кінематографа
 • Історія повсякдення
 • Історія заборонених книг
 • Альтернативна історія: “нова хронологія”
 • Історичні села України: історико-туристичний потенціал
 • Військово-історичний туризм: світовий та український досвід
 • Роль особи в історії
 • Християнство в Античну добу

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: випускники-магістри з ОНП “Східноєвропейські історичні студії” можуть працювати в наукових, академічних та освітніх установах; викладати у закладах вищої освіти; очолювати і реалізовувати соціальні та наукові проекти, обіймати посади державних службовців в органах державної влади та місцевого самоврядування; політичних партіях; у культурних інституціях№ засобах масової інформації, друкованих виданнях тощо.