Малацай Ірина Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент

Завідувачка кафедри історії Центральної та Східної Європи

malatcaj@knu.ua

 

В 1995 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою й вступила до аспірантури. З 1997 року по  працювала на  посаді асистента кафедри історії слов’ян.   В 1999 р. проходила наукове стажування в Університеті імені Я.А. Коменського в м. Братислава (Словацька Республіка).У 2003 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Словацький національно-політичний рух (60-ті роки ХІХ ст.-1914 р.)» зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. У грудні 2007 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії слов’ян. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням проблем міжнаціональних відносин соціально-політичного та культурного характеру народів Центральної та Східної Європи ХІХ- поч. ХХ ст.,  Викладає дисципліни «Історія Центральної та Південно-Східної Європи (нова доба)», курси з історії Словаччини, Угорщини, Румунії, Албанії, династії Габсбургів. Фахівець з нової історії суспільно-політичних та національних рухів Словаччини та ін. країн Центрально-Східної Європи.

  Авторка та співавторка понад 50 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності опублікувала близько 20 навчально-методичних праць, розробила 4 навчальних посібники.

 

Публікації

 1. Вплив Людовіта Штура на національний рух словаків (30-40-ві рр. ХІХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія». – 2002, вип. 63-64. – С. 132-136.
 2. Культурно-просвітницька діяльність гласистів у контексті словацького національного руху (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Історія». – К. –  2003, вип. 8. – С. 30-35
 3. Словацький національно-політичний рух на межі ХІХ–ХХ століть Вопросы германской истории. Сборник научных трудов, 2002. – С. 186 – 193.
 4. Формування головних національних вимог словацького народу в середині ХІХ ст.//Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2002, вип.12. – С. 96 – 102.
 5. Створення ліберально-гласистської течії словацького національного руху.// Грані. – 2002, № 3 (23). – С. 51–54.
 6. Головні напрямки діяльності Словацької національної партії у 90-х роках ХІХ ст.// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. –Серія «Історія». – 1998, вип. 37. – С. 54–57.
 7. Стан наукової розробки історії словацького національно-політичного руху др. пол. ХІХ ст. в історичній літературі      // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Історія». –К.-    – вип.76. – С. 161-165
 8. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)//Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Історія”. – 2004, вип. 74. – С. 19-23.
 9. Помірковані політичні сили у словацькому національному русі другої половини ХІХ століття.//Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія та археологія. – 2006 – № 6. – С. 87-95
 10. Історичні передумови активізації словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ століття//Ч асопис Української історії. – К. – 2007. – вип. 6. – С. 30-36
 11. Проведення угорським урядом «політики асиміляції» на словацьких землях у ХІХ ст.// Вісник Київського славістичного університету. Історія. – 2007, вип. 30. – К. – С. 56-68.
 12. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття/ /Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Історія. – 2007. – Вип. 89-90. С. 20-23.
 13. Діяльність Київського Слов’янського комітету Друк. стаття Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». К – 2010, вип. 102. – С. 42-45.
 14. Меморандум словацького народу 1861 р.// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – К. – 2013, №2 (115). – С. 35-38.
 15. Висвітлення становища словаків на сторінках «Журналу Міністерства народної освіти» (про внесок Ш. М. Дакснера у розвиток славістики). //Дриновський збірник. – Харків – Софія. – 2013, том VІ. – С. 141-146.
 16. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2014, вип. 2 (120). – С. 39-44.
 17. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський// Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». – 2016, вип. 3 (130). – С. 50-54.
 18. Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського // Етнічна історія народів Європи. – 2016, вип.50. – С. 24-3250.
 19. Рудольф І Габсбург – імператор Священної Римської імперії// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. -№2 (133). – С.48-52
 20. Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)// Етнічна історія народів Європи. – 2017, вип.52. – С. 45-50.
 21. Формування національної ідентичності словаків у ХІХ столітті// Історія та історіографія в Європі. Національні історичні культури та історіографії в Європі. – К., 2019. – №6. Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С.89-97.
 22. Переселенський рух з Угорщини до Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами “Сборника консульких донесений”)// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 4 (147). – 2020. – С. 25-29.
 23. Північна Македонія в дослідженнях українських істориків//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – № 1 (148). – 2021. – С. 74-77.
 24. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища// Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 40. Т.2. – Дрогобич «Видавничий дім «Гельветика». – 2021. – С. 245-255. Індексується: Index Copernicus
 25. Метод моделювання в процесі підготовки вчителів історії /\ International scientific journal Project approach in the didactic process of universities – international dimension. PIKTOR Szlaski i Sobczak Spolka Javna. – Lodz, Poland Nr.2(4)-2021. С. 63-70.
 26. Історія державного регулювання туристичної галузі України другої половини ХХ- початку ХХІ ст.// Етнічна історія народів Європи. – 2021, вип.61. – С. 45-50.
 27. Сучасні тенденції та актуальні проблеми підготовки менеджерів освіти// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021 № 6 (41). – С.556-563.
 28. Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів ЗВО // Перспективи та інновації. Серія «Педагогіка». Серія «Психолоргія». Серія «Медицина». – №1(6). – 2022. – Київ. – С.384-395.
 29. Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи. Електронне видання Навчально-методичний посібник. Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials  151 с.
 30. Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи Електронне видання. Навчально-методичний комплекс Київ, 2021 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials   48 с.
 31. Історична географія Центральної та Східної Європи Електронне видання Навчально-методичний комплекс Київ, 2022 рік. http://ce-europe.knu.ua/materials 41 с.
 32. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя) За ред. В.І. Ярового. Навчальний посібникВидавництво «Либідь». – К., 2011 416 с.
 33. Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Нова доба)Друк
 34. Навчальний посібник Видавництво «Видавець Олег Філюк». – К., 2016 348 с.
 35. Династія Габсбургів в історії європейських народів . Навчально-методичний комплекс Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 86 .с
 36. Історія країн Центральної та Південно-Східної Європи (Угорщина, Румунія, Албанія). Навчально-методичний комплексВидавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп». – К., 2017 61с.