Ляпіна Олена Валеріївна

Кандидат історичних наук, доцент

liapina@knu.ua

 

В 1998 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й вступила до аспірантури. З 2001 року працювала на  посаді асистента кафедри історії Росії. У 2002 р. в університеті захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 – 1933 роках: напрями і тенденції розвитку» зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У червні 2010 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри історії Росії. З 2016 року працює на посаді доцента кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Займається дослідженням історії Київського університету першої половини ХХ ст., новою історією Східної Європи, вивченням проблем міжнаціональних відносин народів Кавказу, культурних процесів у Центральній та Східній Європі XVII-XX ст., історією інформатики та інформатизації історичної науки й музейної сфери. Викладає дисципліни «Історія Східної Європи та Росії (нова доба)», «Нова історія народів Східної Європи», «Культурні процеси в країнах Східної Європи XVII-XIX ст.», «Кавказ в системі міжнародних відносин», дисципліни, присвячені інформатизації сфери музеєзнавства, памʼяткознавства, практикум  з інформаційних технологій як інструмента дослідницької роботи історика.. Фахівець з нової історії Східної Європи, російської імперської політики на Кавказі.

  Автор та співавтор понад 40 наукових і навчально-методичних праць. За період науково-педагогічної діяльності опублікувала близько 10 навчально-методичних праць, 3 навчальних посібника.

Публікації

 1. Репресії радянської влади проти істориків Київського університету (1918-1935) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 1999, вип. 42. – С. 8-13 (у співавтор.).
 2. Історія Києва у висвітленні дослідників 20-30-х рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. – Вип. 49. – С. 49-52.
 3. Вивчення вченими Київського університету спеціальних історичних дисциплін (1920 – 1930-ті рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. ІІ: Архівознавчі читання. – К., 2000. – С. 204-210.
 4. Декабристи в Україні чи українські декабристи: історіографія проблеми // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 99-104.
 5. Викладання спеціальних історичних дисциплін в Київському університеті в 1920 – на початку 1930-х рр. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 45. – С. 144-150.
 6. Політизація історичної науки та освіти в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Київського інституту народної освіти) // Історія та історіографія в Європі. – К., 2003. – № 1-2 (2003). – С. 31-42.
 7. Проблеми загальної історії у працях вчених Київського університету (1917 – сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Чис. 10. – У 2-х ч. – К., 2003. – Ч. 2. – С. 352-362.
 8. З історії політизації української історичної науки 30-х років ХХ століття // Історія та історіографія в Європі. – К., 2004. – №3. – С. 145-158.
 9. Інститути народної освіти (1920-ті – початок 1930-х рр.): порівняльний аспект // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збір.наук.праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 263-271.
 10. Київський інститут народної освіти: проблеми становлення та розвитку // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. – К., 2008. – С. 104-109.
 11. Становлення інститутів народної освіти в УРСР (перша половина 1920-х рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 56-65.
 12. Студенти міста Києва у 1920-ті рр. // Соціальна історія: Науковий збірник. – К., 2009. – Вип. V. – С. 52-60.
 13. Нариси з історії Київського університету: Навчальний посібник для студентів історичного факультету. К., 2009. – 131 с. (Співавт.: І.К. Патриляк, М.А. Боровик)
 14. Утвердження Росії на Кавказі (середина XVI – перша третина ХІХ ст.): Навчальний посібник. – К.: Логос, 2009. – 256 с.
 15. Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – початку 1930-х рр. // Історія Київського університету: монографія / І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В.Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 253-321
 16. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 – 1930-х рр.  // Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / упор.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – К.: ПП. «КП УкрСіч», 2014. – С. 301-327.
 17. Навчально-допоміжні установи Київського університету в 1920-х рр. // Києвознавчі читаття: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. – К.: ПП «Фоліант», 2014. – С. 150-156.
 18. Віртуальний // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.103-104.
 19. Інформатика історична // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.251-252.
 20. Кількісні методи в історичному дослідженні // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С. 297.
 21. Кліометрія // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.301-302.
 22. Шахід // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.700.
 23. Шейх // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За заг. ред. Орлової Т.В. Вишгород, 2014. С.700-701.
 24. Музей війни і революції в Київському університеті // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультурна. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, М.В. Борисенко, А.П. Коцур, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: «Фоліант», 2017.  – С. 157-163.
 25. «Забутий директор» (О.А.Назаревський і бібліотека Київського університету в 1920 – на початку 1930-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 3 (138). – К.: ВПЦ Київський університет, 2018. – С. 40- 46.
 26. «Нетиповий Київ»: зразки “північного модерну” у міській забудові початку ХХ ст. // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. Науковий електронний журнал. 2018. №2(6) С. 53-67. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2519-4801.2018.2.03
 27. Реорганізація Київського університету під час освітніх реформ 1920-х – на початку 1930-х років // Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / В.Ф. Колесник, Г.М. Казакевич, О.Г. Сокирко та ін..; за ред. Л.В. Губерського, І.К. Патриляка, В.Ф. Колесника, А.І. Чуткого. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – Т.1. – С. 445-554.
 28. Студентські екскурсії в Київському інституті народної освіти // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: «Фоліант», 2019. – С. 115-120.
 29. До історії інклюзивної освіти в Україні (лікарсько-педагогічне та дефектологічне відділення в КІНО) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 березня 2020 р.) / Редкол. О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, О.П. Гончаров, Н.В. Терес – К.: ПП «Фоліант», 2020. – С. 299-306.
 30. Підготовка спеціалістів для роботи з особливими дітьми в Київському інституті народної освіти (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 3(146). – К.: ВПЦ Київський університет, 2020. – С. 34-39.
 31. Методичні рекомендації щодо підготовки курсових і кваліфікаційних робіт [Електронне видання]. – К., 2020. – 62 с. http://ce-europe.knu.ua/materials
 32. Навчально-методичний комплекс «Політика Росії на Балканах XVIII – початку ХХ ст.»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [Електронне видання]. – К., – 39 с. http://ce-europe.knu.ua/materials
 33. Навчально-методичний комплекс «Інформаційні технології в професійній сфері історика»: програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована література [Електронне видання]. – К., – 60 с. http://ce-europe.knu.ua/materials (Співавт. А.Г. Папакін)