Гуменний Сергій Любомирович

Доктор філософії в галузі історії (PhD), асистент

serhii.humennyi@knu.ua

 

У 2017 році закінчив магістратуру історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і гуманітарного факультету Jan Dlugosz University in Czestochowa (Республіка Польща), спеціальність «Історик, викладач історії».

У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі історії на тему: «Нелегальні міграційні процеси на польсько-радянському кордоні (в адміністративних межах УСРР/УРСР) у 1921 – 1939 рр.».

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Гуменний С. Л. Вплив радянізації та декомунізації на архітектурне обличчя міст і містечок Тернопільської області (на прикладі м. Тернопіль, м. Заліщики та смт. Скала-Подільська) у 1939 – на початку ХХІ ст. [Текст] // Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій. – Вип. 2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – С. 166–195.
 2. Гуменний С. Л. Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ століття [Текст] // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 42. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – С. 72–77.
 3. Гуменний С. Основні категорії нелегальних мігрантів на українському відрізку радянсько-польського кордону в 20–30-х рр. XX століття [Текст] // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 47. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 107–113.
 4. Гуменний С. Нелегальні переходи радянсько-польського кордону у міжвоєнний період: історіографія проблеми [Текст] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вип. 1. – Ч. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018.– С. 162–167.
 5. Гуменний С. Нелегальні міграції як елемент соціально-економічної дійсності Тарнопольського воєводства Республіки Польща [Текст] // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 21: 25-ій річниці історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка присвячено. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 70–77.
 6. Гуменний С. Нелегальні міграції на кордоні між Республікою Польща та УСРР напередодні та під час Голодомору 1932–1933 рр. [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 1 (140). – Київ, 2019.– С. 18–23.
 7. Гуменний С. Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону в 1920–1930-х роках [Текст] // Польські студії (Studia Polskie). – Том XI–XII. – Варшава – Київ, 2019. – С. 172–200.
 8. Humennyj S. «Płonąca granica». Działalność szpiegowska w kontekście nielegalnych migracji na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej (na przykładzie województwa tarnopolskiego) [Текст] // Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej. – № 33. – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa, 2019. – S. 327–343.
 9. Гуменний С., Руккас А. Становлення структур Західно-Української народної республіки (ЗУНР) на Тернопіллі у 1918 р. [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 1 (144). – Київ, 2020. – С. 49–55.
 10. Humennyi S. Nielegalne migracje na granicy radziecko-polskiej w okresie Wielkiego Głodu (Hołodomoru) lat 1932–1933 w kontekście polityki dekomunizacji we współczesnej Ukrainie [Текст] // Lubelskie Studia Filologiczne: prace młodych badaczy. №2. – Lublin: UMCS, 2020. – S. 29–39.
 11. Гуменний С. Антишпигунська діяльність та протидія нелегальній міграції на кордоні між СРСР і Республікою Польща у 1929–1933 рр. [Текст] // Evropský filozofický a historický diskurz. – Іssue 3 (October). – Praha, 2021. – S. 44–51.
 12. Humennyi S. Counteraction to illegal migration activities on the Ukrainian sector of the Polish-Soviet border in 1929–1933 [Текст] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 4 (151). – Київ, 2021.– С. 23–27.
 13. Humennyj S. Zbiegowie z „komunistycznego raju” na granicy polsko-sowieckiej w latach 1929–1933 [Текст] // Studia z historii najnowszej Polski, t. 3. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021. – S. 11–23.

Матеріали наукових конференцій:

 1. Гуменний С. Контрабанда на кордоні між Республікою Польща та СРСР у 20ті рр. ХХ ст. [Текст] // XI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету – 2018». – Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – С. 150–153 (Форма участі – очна).
 2. Гуменний С. Формування та еволюція структури Корпусу охорони прикордоння (КОП) Республіки Польща у 1924–1939 рр. [Текст] // XVI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2018» (секція «Історія»). – К., 2018. – С. 144–147 (Форма участі – очна).
 3. Гуменний С. Утворення Корпусу охорони прикордоння (КОП) на радянсько-польському кордоні у 1924 р. [Текст] // Шевченківська весна – 2019. Історія: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2019. – С. 114–118 (Форма участі – очна).
 4. Гуменний С. До питання про контрабандну діяльність на радянсько-польському кордоні у 20–30-ті рр. ХХ ст. [Текст] // Дні науки – 2019: історія: матеріали XIІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2019. – С. 212–217 (Форма участі – очна).

Монографії:

 1. Гуменний С. «Збручанський кордон» (1772–1939): міграція, контрабанда та шпигунство [Текст] // Польсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / від. ред. І. Патер, упоряд. О. Муравський, М. Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2019. – C. 137–151.
 2. Гуменний С. Збручанський кордон (1921–1939): незаконна міграція, контрабанда та шпигунство. Монографія [Текст]. – Корсунь-Шевченківський, ФОП Майдаченко І.С., 2022. – 263 с.
 3. Humennyj S. Uchodźcy: nielegalne przekraczanie granicy polsko-sovieckiej w latach 1918–1939: monografia [Текст]. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022. – 168 s.

Інші праці:

 1. Гуменний С. Л. Нелегальні міграційні процеси на польсько-радянському кордоні (в адміністративних межах УСРР/УРСР) у 1921–1939 рр. [Текст] – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021.
 2. Хроніка окупації Києва (1941–1943): [в 3-х т.] [Текст] / уклад.: Руккас Андрій, Гуменний Сергій; Меморіал. центр Голокосту «Бабин Яр», Ін-т історії Голокосту в Україні та Схід. Європі. – Київ: 7БЦ, 2021. – 403 с.
 3. Хроніка Голокосту (1933–1945) [Текст] / уклад.: Руккас Андрій, Гуменний Сергій; Меморіал. центр Голокосту «Бабин Яр», Ін-т історії Голокосту в Україні та Схід. Європі. – Київ: 7БЦ, 2021. – 377 с.
 4. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Історія державності та культури України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування» [Текст] / Укладач С. Л. Гуменний. – Київ: НАСОА, 2022. – 114 с.
Нагороди, стажування:
 • З вересня 2018 р. по липень 2019 р. стажувався на базі Варшавського університету та Університету Марії Кюрі-Склодовської за програмою уряду Республіки Польща для молодих науковців;
 • Магістерська робота була відзначена за результатами XII Конкурсу імені Владислава Побуг-Малиновського (Інститут національної пам’яті та Інститут історії Державної академії наук Республіки Польща) на найкращий історичний дебют року в галузі новітньої історії у Республіці Польща 2019 р. (XII edition Award of the Władysław Pobóg-Malinowski for the Best Historical Debut of the Year in the field of modern history (the category of master`s works, 2019, Poland);
 • 25 Session «EU Study Days in Ukraine» (2018, Ukraine);
 • 2018 and 2019 Holocaust Studies Summer Program in Kyiv (United States Holocaust Memorial Museum, Jack, Joseph, and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies);
 • 2019 The Holodomor Research and Education Consortium (HREC) Research Grant (Canada);
 • Премія імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (2020 р.);
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN (7–12 września 2020 r., Poland);
 • 2021 Dr. Ivan Iwanciw and Dr. Myroslawa Mysko-Iwanciw Endowment Fund. Research Grant (Canada);
 • З травня по вересень 2022 р. перебував на нерезидентному стажуванні в Інституті гуманітарних досліджень (Відень,  Австрія) та Гарвардському інституті українських студій (Non-Residential Fellowships for Scholars from Ukraine (Institute for Human Sciences (IWM, Vienna), the Ukrainian Research Institute at Harvard University (HURI), and the Harriman Institute at Columbia University);
 • Research Stipend for Mandel Center Alumni of the Ukrainian Summer Programs (United States Holocaust Memorial Museum’s Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, 10 – 12.2022);
 • 2022 HREC Non-Residential Research Grant Competition (Canada);
 • Перемога у Всеукраїнському конкурсі Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України «Молодий вчений року» (2023 р.)