Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

 «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ»

Гарант освітньої програми: д-р іст. наук, професор Володимир Іванович Сергійчук Профільна кафедра
 

+38 (067) 995 67 06

E-mail: serhijchuk@ukr.net

+38 (044) 239 31 71

E-mail: iep@ukr.net

Мета освітньої програми: надати освіту українознавчого, етноісторичного, джерелознавчого та історико-дипломатичного спрямування з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історії України, історії світового українства, процесу формування та еволюції української діаспори, компаративного аналізу діаспорних спільнот, ролі української діаспори у становленні та розвитку дво- та багатосторонніх відносин: дипломатичний ресурс та зовнішньополітичний вимір; навичок історико-дипломатичної роботи в цій царині, інституційних важелів у збереженні та продовженні національних традицій української діаспори.

Цілі освітньої програми: підготувати фахівців з глибоким інтересом до історії світового українства, зокрема, до опанування ними знань про об’єднавчу силу діаспори, збереження нею національної ідентичності, допомогу Батьківщині у відродженні державності, розв’язання міжетнічних конфліктів історичної пам’яті з практичними навичками роботи державних інституцій та дипломатичних спеціалізованих установ у взаємодії з діаспорою у становленні незалежної України.

Випускники цієї ОП опановують:

    • знання основних підходів до вивчення  вітчизняної та  світової  історії, категоріальний  апарат з історії світового українства, інституційних важелів співпраці з діаспорою у відстоюванні незалежності України, знання ролі діаспори у відстоюванні національно-етнічного коду українства, основних типів  і  видів  джерел, зокрема, детальні про певний історичний  період або  проблему;
    • вміння орієнтуватись у науковій та періодичній літературі з актуальних проблем історії  світового українства і України,  історії національних діаспор в Україні, аналізувати суспільні процеси в історії взаємодії України зі світовим українством у контексті євроінтеграційної та євроатлантичної історії, вміння виявляти правонаступність і правоприйнятність між державотворчими та етноісторичними процесами у минулому та  сьогоденні.

Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, може  продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем, можливе набуття кваліфікації за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Особливості освітньої програми: Для студентів цієї освітньої програми іноземні мови вивчаються в поглибленому варіанті з метою підготовки для вільного використання їх у спілкуванні й діловодстві, а також для написання наукових і науково-популярних статей. Крім англійської, надається право на вибір вивчення ще однієї іноземної мови (німецька, польська). Серед базових студентських практик для підготовки історика, як археологічна, архівна і музейна, виділяється спеціалізована для окресленої ОП – медійна.

Опис освітньої програми

Навчальні дисципліни:

  • Обов’язкові компоненти
1 рік навчання

Англійська мова (1-й семестр)

Вступ до університетських студій

Історична екологія

Археологія та преісторія

Давня історія України

Історія Стародавнього Сходу

Джерелознавство, архівознавство та спеціальні історичні дисципліни

Українська та зарубіжна етнологія

Складові українського поступу: історія й перспективи

Англійська мова (2-й семестр)

Історія української та зарубіжної культури

Середньовічна та ранньомодерна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія Середньовічного Сходу

Історія Центральної та Південно-Східної Європи Доби середньовіччя та раннього нового часу

Діяльність ОУН в українському зарубіжжі

Релігія в житті української діаспори

[згорнути]
2 рік навчання

Англійська мова за професійним спрямуванням (3-й семестр)

Соціально-політичні студії

Нова Історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Світове українство (українці в світі): історико-компаративний аналіз

Україна і українці у світових медіа

Англійська мова за професійним спрямуванням (4-й семестр)

Новітня історія України

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова історія країн Азії та Африки

Україна в контексті світової історії

Українська діаспора та збереження української традиційної спадщини

[згорнути]
3 рік навчання

Англійська мова за професійним спрямуванням (5-й семестр)

Науковий образ світу

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Новітня історія країн Азії та Африки

Зарубіжне українознавство

Українська політична думка в середовищі української еміграції (1920–1930-ті рр.)

Друга іноземна мова (іспанська, німецька) (5-й семестр)

Англійська мова за професійним спрямуванням (6-й семестр)

Філософія

Друга іноземна мова (іспанська, німецька) (6-й семестр)

[згорнути]
4 рік навчання

Історія Росії та СРСР

Національні меншини в Україні

Українська сучасна трудова міграція

Практика перекладу з англійської мови

Друга іноземна мова (іспанська, німецька) (7-й семестр)

Англійська мова для академічних цілей

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Історія, теорія та практика діаспоральної політики України і зарубіжних країн

Лемки в контексті українського самопізнання

Друга іноземна мова (іспанська, німецька) (8-й семестр)

Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології

[згорнути]
Блок дисциплін "Історія становлення та еволюції української діаспори"

Зарубіжна історіографія відновлення державної незалежності України

Українська діаспора у відстоюванні незалежності України: історія і сучасність

Українці в засланнях, таборах інтернованих і ДП

Українці в світових міграційних процесах

Видатні постаті української діаспори

Світове українство в культурі, побуті й кінематографі

Боротьба української діаспори за ідентичність

Провідні діаспори світу: формування й діяльність

Українське мистецтво в зарубіжжі: діаспоральний контекст

Український спорт у вільному світі: діаспоральний контекст

[згорнути]
Блок дисциплін "Практика державних інституцій та спеціалізованих установ у взаємодії з діаспорою в становленні незалежної України"

Інституціональна діаспорологія

Проблемні питання взаємодії державних інститутів з українською діаспорою

Вирішення проблем миру та безпеки у співдії Української  держави і діаспори

Міжкультурна комунікація та етикет міжнародної ввічливості в практиці діаспори

Правова взаємодія Української держави й діаспори

УВКР і товариство “Україна – світ” як повпреди незалежної України в контактах з діаспорою

Українські культурні цінності та практика їх повернення в Україну

Підтримка культурно-освітніх програм української діаспори

Революційні події в Україні й діаспора

Проблеми співдії Української держави зі східною діаспорою

[згорнути]
Практики

Археологічна практика

Архівна практика

Музеєзнавча практика

Медійна практика

[згорнути]
Перелік 1

Історичне фентазі в кіно

Історія і рекреалогія

Українське море в контексті світової історії

[згорнути]
Перелік 2

Українська історія в художній літературі ХХ – початку ХХІ ст.

Рух за здоровий спосіб життя: історія та сучасність

Історія українського війська

[згорнути]
Перелік 3

Українська еліта: витоки, еволюція і сьогодення

Історична журналістика: минуле і сьогодення

Український хліб: історія, політика, сучасність

[згорнути]
Перелік 4

Проблеми повернення історико-культурних цінностей в Україну

Історія української науки і техніки

Антиалкогольні кампанії в СРСР

[згорнути]
Перелік 5

Історія геноцидів

Етнополітична складова формування української діаспори

Особливості розвитку суспільно-політичних процесів в Україні та українській діаспорі у ХХ – на початку ХХІ ст.

[згорнути]
Перелік 6

Гендерна історія

Українські шляхи і транзит: минуле й перспективи

Збереження української ідентичності в іноетнічному середовищі

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

  • вступ до магістратури на різні гуманітарні спеціальності, в тому числі «міжнародні відносини»
  • працювати в дипломатичних представництвах, які контактують із діаспорою, народознавчих, спеціальних діаспорних установах і організаціях, представництвах національних меншин та діаспори, урядових і неурядових інституціях, архівних та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування;
  • робота в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.
  • види діяльності: історик, науковець, викладач, фахівець, вчитель тощо.