Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

 «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО В ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПОСТУПІ»

Гарант освітньої програми: д-р іст. наук, професор Володимир Іванович Сергійчук Профільна кафедра
КАФЕДРА ІСТОРІЇ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

+38 (067) 995 67 06

E-mail: serhijchuk@ukr.net

+38 (044) 239 31 71

E-mail: iep@ukr.net

Мета освітньої програми: надати освіту українознавчого, етноісторичного, джерелознавчого та історико-дипломатичного спрямування з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історії України, історії світового українства, процесу формування та еволюції української діаспори, компаративного аналізу діаспорних спільнот, ролі української діаспори у становленні та розвитку дво- та багатосторонніх відносин: дипломатичний ресурс та зовнішньополітичний вимір; навичок історико-дипломатичної роботи в цій царині, інституційних важелів у збереженні та продовженні національних традицій української діаспори.

Цілі освітньої програми: підготувати фахівців з глибоким інтересом до історії світового українства, зокрема, до опанування ними знань про об’єднавчу силу діаспори, збереження нею національної ідентичності, допомогу Батьківщині у відродженні державності, розв’язання міжетнічних конфліктів історичної пам’яті з практичними навичками роботи державних інституцій та дипломатичних спеціалізованих установ у взаємодії з діаспорою у становленні незалежної України.

Випускники цієї ОП опановують:

    • знання основних підходів до вивчення  вітчизняної та  світової  історії, категоріальний  апарат з історії світового українства, інституційних важелів співпраці з діаспорою у відстоюванні незалежності України, знання ролі діаспори у відстоюванні національно-етнічного коду українства, основних типів  і  видів  джерел, зокрема, детальні про певний історичний  період або  проблему;
    • вміння орієнтуватись у науковій та періодичній літературі з актуальних проблем історії  світового українства і України,  історії національних діаспор в Україні, аналізувати суспільні процеси в історії взаємодії України зі світовим українством у контексті євроінтеграційної та євроатлантичної історії, вміння виявляти правонаступність і правоприйнятність між державотворчими та етноісторичними процесами у минулому та  сьогоденні.

Особа, яка здобула вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, може  продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем, можливе набуття кваліфікації за іншими спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Особливості освітньої програми: Для студентів цієї освітньої програми іноземні мови вивчаються в поглибленому варіанті з метою підготовки для вільного використання їх у спілкуванні й діловодстві, а також для написання наукових і науково-популярних статей. Крім англійської, надається право на вибір вивчення ще однієї іноземної мови (німецька, польська). Серед базових студентських практик для підготовки історика, як археологічна, архівна і музейна, виділяється спеціалізована для окресленої ОП – медійна.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

Перспективи для працевлаштування:

  • вступ до магістратури на різні гуманітарні спеціальності, в тому числі «міжнародні відносини»
  • працювати в дипломатичних представництвах, які контактують із діаспорою, народознавчих, спеціальних діаспорних установах і організаціях, представництвах національних меншин та діаспори, урядових і неурядових інституціях, архівних та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування;
  • робота в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.
  • види діяльності: історик, науковець, викладач, фахівець, вчитель тощо.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов) Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0