Спеціальність 032 Історія та археологія

 Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Публічна історія (Public History) – відносно нова галузь історичної науки, яка виникла у США в 1970-ті рр. як відповідь на зростаючий інтерес до історичних сюжетів з боку широкої публіки. Тоді ж відкрилися перші освітні програми з цієї дисципліни в американських університетах. Невдовзі бакалаврські програми з Public History з’явилися у закладах вищої освіти Канади, Австралії, Великої Британії, а з початку ХХІ ст. – континентальної Європи. У 2019 р. в Київському університеті відкрилася перша в Україні бакалаврська освітня програма «Практична (публічна) історія».

Гарант освітньої програми:

кандидат історичних наук, доцент

Набока Сергій Валерійович

 

Профільна кафедра
 

Контакти

Тел.: +38 (044) 239 31 71

Кафедра: iep@ukr.net

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з публічної історії з поглибленим вивченням іноземних мов.

Цілі освітньої програми: комплексна підготовка фахівця-історика з поглибленим вивченням іноземних мов, публічного інтелектуала, основним предметом діяльності якого стане репрезентація наукових історичних знань у публічній сфері, тобто в масовій культурі, ЗМІ, мистецтві, кіно, літературі, музеях, фестивалях, комп’ютерних іграх тощо.

Особливості освітньої програми:

  • Особлива увага приділяється поглибленому вивченню іноземних мов. Здобувачі вищої освіти упродовж восьми семестрів поглиблено вивчатимуть англійську мову з метою досягти рівня С1. Також упродовж чотирьох семестрів студенти вивчатимуть одну з європейських мов за вибором.
  • Поряд із загальноісторичними предметами студенти вивчатимуть такі дисципліни, як «Історична політика та політика пам’яті», «Усна історія», «Цифрова історія», «Локальна та комунальна історія», «Інформаційні технології: минуле та сучасне», «Музеї в публічній історії», «Історичний туризм», «Історія України в художньому кінематографі» тощо. Наявність дисциплін вільного вибору студента дозволяє обрати блок і окремі дисципліни за науковими вподобаннями.
  • Поєднання теоретичних знань (сучасні теорії та методи історичного дослідження, знання про історичну культуру та освіту) та практики (прикладні навички: майстер-класи з презентації, написання текстів, зокрема, для ЗМІ, Інтернет-сторінок, соціальних мереж, створення відеороликів, організація, планування та управління проектами, зокрема виставками, освітніми програмами, туристичною діяльністю, розробка форматів залучення громад і спільнот у дослідницькі проекти тощо).
  • Здобуті у стінах університету теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час археологічної, архівної, музейної та медійної практик. Для студентів Київського університету доступні програми академічних обмінів, стажувань, навчання упродовж одного чи кількох семестрів у провідних університетах світу.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

2020

2020

Навчальні дисципліни [анотації]:

1 рік навчання

Англійська мова

Вступ до публічної історії

Інформаційні технології: минуле та сучасне

Публічне мовлення та міжкультурна комунікація

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Історична екологія

Археологія та преісторія

Давня історія України

Середньовічна та ранньомодерна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія Стародавнього Сходу

Джерелознавство, архівознавство та спеціальні історичні дисципліни

Українська та зарубіжна етнологія

[згорнути]

2 рік навчання

Англійська мова

Історична політика та політика пам’яті

Науково-дослідна робота історика

Соціально-політичні студії

Нова історія України

Новітня історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія Західної Європи та Північної Америки

Історія Середньовічного Сходу

Нова історія країн Азії та Африки

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної
Європи

Історія України в художньому кінематографі

[згорнути]

3 рік навчання

Англійська мова

Друга іноземна мова (іспанська, німецька, польська)

Філософія

Локальна та комунальна історія

Історія медіа

Науковий образ світу

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Новітня історія країн Азії та Африки

Мегатренди світового розвитку

[згорнути]

4 рік навчання

Практика перекладу з англійської мови

Англійська мова для академічних цілей

Друга іноземна мова (іспанська, німецька, польська)

Музеї в публічній історії

Усна історія

Цифрова історія

Історичний туризм

Історія Росії та СРСР

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

[згорнути]

Практики

Археологічна практика

Архівна практика

Музеєзнавча практика

Медійна практика

[згорнути]

Дисципліни блоку «Збереження історичної спадщини та менеджмент історичних проектів»

Цивілізаційний підхід у вивченні історії людства

Технології впливу на свідомість населення в контексті публічної історії: минуле та сьогодення

Історія України ХХ ст. у візуальних засобах

Комеморативні практики та монументальна пропаганда

Колективна пам’ять та історія

Історія архітектури в Україні

Фаундрайзинг та менеджмент грантових проектів

Європейські цінності в історичній спадщині ХХ – ХХІ ст.

Українська діаспора та відновлення державної незалежності України

Українська діаспора та збереження української історико-культурної спадщини

Світове українство і зіткнення цивілізацій

[згорнути]

Дисципліни блоку «Історія та історики в публічній сфері: основні напрямки історичної практики»

Історія у мас-медіа

Публічні інтелектуали в Європі ХХ – ХХІ ст.

Історія України в документальному кіно

Соціокультурні міфи та сучасність

Американська радянологія і радянське американознавство

Історія університетів

Інформаційне протиборство під час військових конфліктів: історія та сучасність

Історична політика в контексті національної безпеки

Контроверсійні проблеми сучасної історичної культури

Візуальна історія

Глобалізація: витоки, наслідки, перспективи

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування: