Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми:

доктор історичних наук, професор

Казакевич Геннадій Михайлович

Профільна кафедра

КАФЕДРА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

email: email:

Тел.:

Мета освітньої програми: надати освіту з історії мистецтв з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі кураторства художніх проектів, вмінь експертизи та атрибуції творів мистецтва, підготувати фахівців із особливим інтересом до історії художньої культури, галерейної справи, творів мистецтва, їх аналізу та визначення матеріальної і нематеріальної цінності з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії.

Цілі освітньої програми:

Програма спрямована на підготовку ерудованого та конкурентоздатного фахівця, який матиме змогу працювати в художніх галереях, центрах сучасного мистецтва, наукових та культурно-освітніх установах, підприємствах туристичної сфери, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо. Конкретними цілями є ознайомлення студентів з сучасними методологічними підходами та науковими дискусіями, формування навичок глибинного розуміння смислів, які створюють пам’ятки мистецтва від зародження людства до сучасності, розуміння, чому одні твори вважаються шедеврами, а інші – лишаються поза увагою суспільства, вироблення здатності до наукового аналізу пам’яток мистецтва та створення власних кураторських та виставкових проектів.

Особливості освітньої програми

  • Студент відіграє активну роль у виборі траєкторії навчання; може самостійно обирати низку навчальних дисциплін та блок спеціалізації, проблематику кураторського проекту та магістерської роботи, досліджуючи будь-яку тему, від класичного мистецтва античності та Ренесансу до сучасного перформансу та медіа-арту.
  • Аудиторні заняття (лекції та семінари) розпочинаються о 14.40 й проходять у червоному корпусі університету. Заняття з профільних дисциплін – здебільшого у спеціально обладнаному Кабінеті мистецтв у невеликих групах з 8-10 студентів. Передбачено дні для самостійної підготовки.
  • На другому курсі студенти у малих групах здійснюють підготовку кураторського проекту, захист якого відбувається в присутності професійних кураторів та фахівців галерейної справи.
  • Під час музейно-краєзнавчої практики студенти мають можливість здійснити освітню подорож до культурно-освітніх установ однієї з країн ЄС, ознайомитися з оригіналами мистецьких шедеврів та отримати пояснення від викладачів безпосередньо на місці. У 2017-2020 роках практики відбувалися в Італії та Австрії (Рим, Флоренція, Мілан, Відень)
  • Під час навчання студенти мають змогу відвідувати зустрічі з запрошеними фахівцями (істориками мистецтва, кураторами, художниками, галеристами, видавцями).

Надається можливість публікувати матеріали у науковому часописі «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва», виступати з доповідями на конференціях

Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Історія мистецтв»

Історія мистецтв є невід’ємною складовою загальної історії людства, оскільки саме в мистецтві відобразився досвід засвоєння та осмислення себе і світу людиною, етапи розвитку філософської та історичної думки.

Навчання в магістратурі за освітньою програмою «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ» передбачає поглиблене вивчення як творів мистецтва, так і світових мистецько-культурних процесів на широкому історичному тлі з пріоритетністю культурно-антропологічного підходу. Вивчення творчої діяльності людини відбувається в її історичному та етнокультурному вимірі, а в центр уваги ставляться не тільки твори мистецтва, які розглядаються як результати творчої діяльності, але і самі процеси, що призвели до їх виникнення. 

За час навчання студенти здобудуть поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок фахівця історика мистецтва, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в мистецтвознавчій галузі.

Програма курсів передбачає вивчення розвитку мистецтва в усій його багатовимірності. Студентам будуть запропоновані курси з історії світового мистецтва, проблем та основних напрямків сучасного мистецтва світу та України, вітчизняної та зарубіжної художньої критики, історії естетичних вчень, технік зображувального мистецтва та музеєзнавства. Не залишаються осторонь і такі актуальні для формування фахівця-мистецтвознавця дисципліни як методологія історії мистецтв

Навчальними планами також передбачено дві спеціалізації «Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей» та «Кураторство художніх проектів».

Атрибуція як вид наукової діяльності пов’язана з оцінкою пам’яток мистецтва в музеях, наукових інститутах, галереях, та полягає у визначенні достовірності і автентичності художнього твору, його автора, місця і часу створення. Особливо актуальною ця спеціалізація постає у зв’язку з постійним розвитком індустрії підробок. Блок дисциплін за вибором студента «Атрибуція та експертиза творів мистецтва» орієнтований на вивчення основ атрибуції та експертизи творів мистецтва, історії розвитку мистецтвознавчої експертизи, а також історії підробок творів мистецтва та їх функціонування в історичному та мистецькому контекстах. В навчальному плані передбачено і ознайомлення з основними тенденціями сучасного арт-ринку України та світу.

Блок дисциплін за вибором студента «Кураторство художніх проектів» актуальний у зв’язку із пожвавленням мистецького життя в Україні, організації численних виставок, що свідчить про включення нашої країни в міжнародний мистецький контекст. Діяльність кураторів на сучасному етапі має більш глибоке значення, ніж організація виставок та реалізація традиційних художніх проектів, оскільки збільшення інформації, образів, шляхів розвитку мистецьких стилів передбачає здатність вірно відбирати інформацію, адаптувати і поміщати у відповідний контекст. Куратор є тим фахівцем, який розробляє нові методи демонстрації творів мистецтва, уможливлює виникнення несподіваних точок зору на мистецтво і нові результати.

Освітня програма «Історія мистецтв» розширяє сфери професійного застосування фахівців з базовою історичною освітою. Відповідно до професійної програми магістр який навчався за цією освітньою програмою має можливість отримати додаткову кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».

Випускник зможе працювати в наукових, освітянських, мистецьких   закладах, у державних та громадських структурах, застосовувати свої знання і навички в сфері експертизи творів мистецтва чи організації та проведенні художніх виставок.