Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми:

кандидат історичних наук, асистент

Іванисько Світлана Іванівна

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

Контакти

Гарант: s_ivanysko@knu.ua

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі музейної справи і охорони та використання пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, надати навички екскурсійної, фондової, експозиційної роботи.

Цілі освітньої програми: відповідно до мети освітньої програми, професійних кваліфікацій, основного фокусу, цілями ОП визначено підготувати фахівців, що:

 • оволоділи необхідними для майбутньої професійної діяльності теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі музеєзнавства, зокрема, здатності до екскурсійної, експозиційної, фондової роботи;
 • мають уявлення про памʼятки, історію та особливості памʼяткоохоронної роботи, вміння для охорони рухомої та нерухомої культурної спадщини;
 • можуть працювати в музеях історичного профілю, краєзнавчих, меморіальних, художніх;
 • здатні проводити наукові дослідження, вивчати та атрибутувати рухомі та нерухомі памʼятки.

Підготовка фахівців цієї освітньої програми базується на трьох основних принципах:

а) студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних та пам’яткоохороннх установ;

б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних закладів України і світу;

в) отримати практичні навики з різних форм роботи музеїв та пам’яткоохоронних інституцій.

Особливості освітньої програми: 

Спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на історичних пам’ятках, а також на роботі музеїв історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх.

Музейні працівники є спеціалістами, котрі можуть виконувати різнопланові задачі практичного та аналітичного характеру. Вони мають бути не лише експертами в галузі знань, що відповідає профілю установи, але й володіти навичками та практичними вміннями, пов’язаними з основними напрямками та формами роботи музею: охорона та збереження колекцій, проектування та архітектурно-художнє оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, популяризація культурного надбання, робота з різними групами відвідувачів тощо.

Відповідно, в основу підготовки бакалаврів покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на побудову музею як соціокультурного інституту та комунікативного майданчика з залученням значної кількості відвідувачів.

В цій освітній програмі викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих курсів поєднується з базовою історичною освітою, що дозволяє сформувати знання, необхідні для роботи в історичних, меморіальних, краєзнавчих, художніх музеях, а також уявлення про основні типи історичних памʼяток, особливості їх творення та збереження.

Значна частина навчального часу студентів виділена під практичні заняття. Це передбачає закріплення теоретичних знань, а також формування навички та вміння, що знадобляться у подальшій практичній діяльності за фахом.


Описи освітньої програми Програма кваліфікаційного іспиту
2021
2020

2018

Навчальні дисципліни (для вступників 2021-2022 рр.)

Обов’язкові компоненти:

1 рік навчання

 • Іноземна мова (загальний курс)
 • Вступ до університетських студій
 • Історія української та зарубіжної культури
 • Археологічні пам’ятки
 • Вступ до фаху (Основи музеєзнавства. Пам’яткознавство)
 • Преісторія України
 • Історична антропологія
 • Історія та культура стародавнього світу та середніх віків
 • Ділова та академічна українська мова
 • Науковий образ світу
 • Історія музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні та світі
 • Правове регулювання музейної галузі
 • Охорона пам’яток України: теорія та практика
 • Туристичні ресурси України
 • Давня та середньовічна історія України

[згорнути]

2 рік навчання

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Історична екологія
 • Профільні групи музеїв
 • Етнологія та етнографічні пам’ятки
 • Нова та новітня історія України
 • Нова та новітня історія країн Західної Європи та Америки
 • Теорія та практика екскурсійної діяльності
 • Основи публічного мовлення в професійній сфері
 • Сучасні інформаційні технології в галузі музеєзнавства, пам’яткознавства
 • Освітня діяльність музеїв
 • Історія мистецтва

[згорнути]

3 рік навчання

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • Соціально-політичні студії
 • Експозиційна робота музеїв
 • Історико-культурні заповідники
 • Історико-культурний туризм
 • Історія Центральної та Східної Європи
 • Джерелознавство (рухомі та нерухомі пам’ятки)
 • Сучасні музейні комунікації та популяризація культурної спадщини
 • Фондова робота в музеях

[згорнути]

4 рік навчання

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Основи експертизи та атрибуції культурної спадщини
 • Науково-дослідна робота в музеях
 • Державна реєстрація нерухомих пам’яток
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 • Сучасні тенденції музейної справи (з основами менеджменту та маркетингу)
 • Управління культурною спадщиною

[згорнути]

Практики

 • Археологічна практика (2 семестр)
 • Музейно-архівна виробнича практика (4 семестр)
 • Краєзнавчо-пам’яткознавча виробнича практика (6 семестр)
 • Музейна виробнича практика (8 семестр)

[згорнути]

Дисципліни блоку "Практичні аспекти музейної справи"

 • Колекції видатних музеїв світу
 • Музеї просто неба
 • Педагогіка в діяльності екскурсовода
 • Психологія в музейній діяльності
 • Організація музейного простору
 • Матеріальна та графічна реконструкція в музейній справі
 • Музеї науки та техніки
 • Електронний облік музейних колекцій
 • Музейна консервація та реставрація
 • Музейна консервація та реставрація
 • Атрибуція та експертиза археологічних пам’яток
 • Меморіальні музеї

[згорнути]

Дисципліни блоку "Пам’ятки історії та культури"

 • Історичний туризм в Україні
 • Історичне пам’яткознавство країн Сходу
 • Маєткова культура України кінця XVIII – початку ХХ ст.
 • Києвознавство
 • Релігійний туризм
 • Київ ХІХ–ХХ ст.: забудова, архітектура, пам’ятки
 • Палаци і парки України і світу
 • Народна архітектура України
 • Пам’ятки цивілізацій
 • Історико-культурні заповідники
 • Етнотуризм
 • Пам’ятки містобудування та архітектури в Україні
 • Архітектурна та монументальна спадщина України як об’єкт екскурсійного показу

[згорнути]

Перелік 1

 • Історичне краєзнавство
 • Історія та культура кельтських народів Західної Європи
 • Первісне мистецтво
 • Міжнародні музейні організації

[згорнути]

Перелік 2

 • Архівознавство
 • Історія Візантійської цивілізації
 • Мистецтво Давньої Греції та Риму
 • Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

[згорнути]

Перелік 3

 • Основи загальної та соціальної психології
 • Історія цивілізацій Доколумбової Америки
 • Мистецтво середньовічної Європи
 • Археологічне музеєзнавство

[згорнути]

Перелік 4

 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Культура західноєвропейського середньовіччя
 • Мистецтво Візантії
 • Музейна архітектура

[згорнути]

Перелік 5

 • Історія фотографії
 • Історія європейської культури
 • Мистецтво італійського Відродження
 • Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу

[згорнути]

Перелік 6

 • Заборонена музика в СРСР
 • Народне мистецтво українців
 • Мистецтво ХХ–ХХІ ст.
 • Етнографічні музеї

[згорнути]

Перспективи працевлаштування: бакалавр музеєзнавства та пам’яткознавства може працювати в пам’яткоохоронних та музейних установах, в туристичній, науковій, організаційно-управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.