Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми:

кандидат історичних наук, асистент

Іванисько Світлана Іванівна

Профільна кафедра

Кафедра археології та музеєзнавства

Контакти

Гарант: s_ivanysko@knu.ua

Кафедра: arch@univ.kiev.ua 

Тел.: (044) 239-32-92

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі музейної справи і охорони та використання пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, надати навички екскурсійної, фондової, експозиційної роботи.

Цілі освітньої програми: відповідно до мети освітньої програми, професійних кваліфікацій, основного фокусу, цілями ОП визначено підготувати фахівців, що:

  • оволоділи необхідними для майбутньої професійної діяльності теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі музеєзнавства, зокрема, здатності до екскурсійної, експозиційної, фондової роботи;
  • мають уявлення про памʼятки, історію та особливості памʼяткоохоронної роботи, вміння для охорони рухомої та нерухомої культурної спадщини;
  • можуть працювати в музеях історичного профілю, краєзнавчих, меморіальних, художніх;
  • здатні проводити наукові дослідження, вивчати та атрибутувати рухомі та нерухомі памʼятки.

Підготовка фахівців цієї освітньої програми базується на трьох основних принципах:

а) студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних та пам’яткоохороннх установ;

б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних закладів України і світу;

в) отримати практичні навики з різних форм роботи музеїв та пам’яткоохоронних інституцій.

Особливості освітньої програми: 

Спеціальна освіта за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство» з акцентом на історичних пам’ятках, а також на роботі музеїв історичного профілю, меморіальних, краєзнавчих та художніх.

Музейні працівники є спеціалістами, котрі можуть виконувати різнопланові задачі практичного та аналітичного характеру. Вони мають бути не лише експертами в галузі знань, що відповідає профілю установи, але й володіти навичками та практичними вміннями, пов’язаними з основними напрямками та формами роботи музею: охорона та збереження колекцій, проектування та архітектурно-художнє оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, популяризація культурного надбання, робота з різними групами відвідувачів тощо.

Відповідно, в основу підготовки бакалаврів покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на побудову музею як соціокультурного інституту та комунікативного майданчика з залученням значної кількості відвідувачів.

В цій освітній програмі викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих курсів поєднується з базовою історичною освітою, що дозволяє сформувати знання, необхідні для роботи в історичних, меморіальних, краєзнавчих, художніх музеях, а також уявлення про основні типи історичних памʼяток, особливості їх творення та збереження.

Значна частина навчального часу студентів виділена під практичні заняття. Це передбачає закріплення теоретичних знань, а також формування навички та вміння, що знадобляться у подальшій практичній діяльності за фахом.


Описи освітньої програми Програмні результати навчання
2021
2020

2018

Навчальні дисципліни

1 рік навчання

Іноземна мова

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Основи археології

Преісторія України

Історична антропологія

Історія та культура Стародавнього Світу

Основи музеєзнавства

Іноземна мова

Науковий образ світу

Історія середніх віків та раннього нового часу

Давня та середньовічна історія України

Історія музейної справи в Україні і в світі

Історія пам’яткоохоронної справи в Україні і світі

Пам’яткознавство

[згорнути]
2 рік навчання

Нова історія України

Нова історія країн Західної Європи та Америки

Історія Центральної та Східної Європи

Українська етнологія

Етнотуризм

Туристичні ресурси України

Новітня історія України

Новітня історія країн Західної Європи та Америки

Історія мистецтва

Правове регулювання музейної галузі

Профільні групи музеїв

Охорона пам’яток України: теорія та практика

[згорнути]
3 рік навчання

Соціально-політичні студії

Основи загальної та соціальної психології

Освітня діяльність музеїв

Теорія та практика екскурсійної діяльності

Основи публічного мовлення в професійній сфері музеєзнавця

Експозиційна робота музеїв

Спеціальні історичні дисципліни

Джерелознавство в музейній справі

Науково-дослідна робота в музеях

Пам’ятки містобудування та архітектури в України

[згорнути]
4 рік навчання

Філософія

Зарубіжна етнологія

Сучасні інформаційні технології в музейній справі

Фондова робота в музеях

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Сучасні музейні комунікації

Сучасні тенденції музейної справи (з основами менеджменту та маркетингу)

Основи експертизи та атрибуції музейних колекцій

[згорнути]
Практики

Археологічна практика (2 семестр)

Музейна практика (4 семестр)

Етнографічна практика (6 семестр)

[згорнути]
Дисципліни блоку "Практичні аспекти музейної справи"

Колекції видатних музеїв світу

Музеї під відкритим небом

Педагогіка в діяльності екскурсовода

Психологія в музейній діяльності

Організація музейного простору

Матеріальна та графічна реконструкція в музейній справі

Облік та графічна фіксація музейних колекцій

Археологічне музеєзнавство

Музейна консервація та реставрація

Атрибуція та експертиза археологічних пам’яток

[згорнути]
Дисципліни блоку "Пам’ятки історії та культури"

Історичний туризм в Україні

Історичне пам’яткознавство країн Сходу

Маєткова культура України кінця XVIII – початку ХХ ст.

Києвознавство

Релігійний туризм

Київ ХІХ–ХХ ст.: забудова, архітектура, пам’ятки

Палаци і парки України і світу

Народна архітектура України

Пам’ятки цивілізацій

Історико-культурні заповідники

[згорнути]