Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: другий (магістерський)

Гарант освітньої програми

доктор історичний наук, професор

Ставнюк Віктор Володимирович

Профільні кафедри

 

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

Контакти

Гарант: stavnyuk@knu.ua

Тел.: (044)239-32-75

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготовка кваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця зі спеціальності 032 Історія та археологія, здатного розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру в сфері історії та археології, передусім в галузі американістики та європейських студій.

Особливості освітньої програми: Обов’язковим елементом навчання за освітньо-науковою програмою є асистентська практика на профільній кафедрі з метою опанування основами педагогічної роботи викладача ЗВО.

Опис освітньої програми

2021
 

2018
 

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

 • Методологія історичних та археологічних досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 • Психологія вищої школи
 • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
 • Глобалізація: минуле і сучасність / Globalization: Past and Present
 • Історія колоніалізму
 • Сучасні технології в історичних дослідженнях: американістика та європейські студії
 • Рецепція історичних та релігійно-міфологічних образів в сучасній популярній культурі США та Західної Європи
 • Методика викладання історії у закладах вищої освіти
 • Сучасна історія країн Західної Європи
 • Історія давньої Америки: мистецтво, культура, суспільство / The History of Ancient America: Art, Culture, Society
 • Візантійська цивілізація: історія, суспільство, культура
 • Еволюція війн та військових конфліктів
 • Історія політики країн Заходу на пострадянському просторі
 • Історія становлення та розвитку християнства
 • Американське суспільство і зовнішня політика США в ХХ – на початку ХХІ ст.

[згорнути]

Дослідницьке спрямування: Західна Європа та США в новий та новітній час

 • Західний світ і Україна в другій половині XX – на початку XXI ст.
 • Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині  ХХ – на початку XXI ст.
 • Країни Скандинавії в світовій історії
 • Європейська політика США: історія і сучасність
 • Сучасна історія Латинської Америки
 • Історія міжнародних відносин в період Другої світової війни

[згорнути]

Дослідницьке спрямування: Стародавній світ, середні віки, ранній новий час: історія, релігія, культура

 • Історія Америки доби конкісти
 • Міфологія і релігія античної Греції та Риму
 • Античні мотиви в ранньохристиянських єресях
 • Кельтська, германо-скандинавська міфологія  та її рецепція
 • Правлячі династії Західної Європи доби Відродження
 • Античність у культурно-мистецьких рецепціях доби Відродження

[згорнути]

Практики

 • Асистентська практика
 • Науково-дослідна виробнича практика

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

Робочі місця в науковій, освітній, суспільно-політичній, організаційно-управлінській, туристичній, журналістській галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах середньої та вищої освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування; у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, PR-агенціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіо- і телемовлення, у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях і партіях.

Види діяльності відповідно до Національного класифікатора України (2010):

Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  (2310.2)

Професіонали в галузі філософії, історії та політології (2443)

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) (2443.1)

Зазначений перелік не є вичерпним.