Студенти кафедри вивчають історію Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Греції, Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Словенії, Сербії, Чорногорії, Румунії, Північної Македонії, Латвії, Литви, Естонії, Росії, Білорусі, Молдови, Південного Кавказу. Крім класичної історичної освіти студенти отримають поглибленні знання з етногенезу народів Центральної та Східної Європи, давньої, середньовічної, нової та новітньої історії народів і країн регіону, розвитку культурних процесів, етнонаціональних та міжетнічних процесів

Програма розвитку кафедри

 


Освітні програмиРезультати опитування студентів ОП Східноєвропейські студії

Результати опитування студентів
Результати опитування здобувачів освіти ОС Магістр 2023 р.
Збір інформації про навчання на ОП «Східноєвропейські історичні студії» здійснюється через добровільне анкетування на сторінці кафедри
Результати анонімного опитування здобувачів освіти ОП «Східноєвропейські історичні студії» червень 2023 р.

Історія кафедри

29 червня 2016 р. Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка прийняла рішення про створення кафедри історії Центральної та Східної Європи шляхом об’єднання кафедр історії слов’ян та історії Росії в рамках нової освітньої програми «Східноєвропейські історичні студії». Наказ ректора № 573-32 від 30 червня 2016 р. затвердив рішення Вченої ради Університету. Завідувач кафедри (до 2022 р.) Мордвінцев В’ячеслав Михайлович (05.10.1949) – доктор історичних наук (2000), професор (2001). Закінчив КУ (1975), де працює від 1995 – завідувачем кафедри історії Росії, від 2016 – кафедри історії Центральної та Східної Європи. Займається історією Церкви, старообрядницького руху в Україні, єретичних рухів 14-15 ст., соціально-економічною історією 17-18 ст.
Створення кафедри було обумовлене необхідністю підготовки фахівців з історії народів Центральної та Східної Європи, зважаючи на їхню роль у розвитку людської цивілізації та забезпеченні зовнішньополітичних інтересів України. Нині кафедра, колектив якої складається з 9 викладачів (доктори історичних наук, професори В. М. Мордвінцев, В. І. Яровий, І. В. Верба, кандидати історичних наук, доценти О. С. Антонюк, О. В. Ляпіна, І. В. Малацай, С. М. Мотрук, А. О. Руккас, А.Г. Папакін), забезпечує викладання історії цього регіону Європи від найдавніших часів і середньовіччя до нової доби і сьогодення в нормативних курсах “Історія народів Південно-Східної і Центральної Європи”, “Історія народів Східної Європи” та дисциплінах вільного вибору (спеціалізації “Держава і суспільство в країнах Центральної та Східної Європи”, “Націотворення та міжетнічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи»). Здійснюється підготовка фахівців, які отримують ОКР “бакалавр” та “магістр”. Окрім базової англійської, здобувачі мають можливість оволодіти польською або сербською, або хорватською, або чеською мовою. В контексті трансформації навчальних планів та програм наукових досліджень плануються певні зміни щодо тематичної спрямованості та змісту лекційних курсів. Широкою і різноманітною є тематика наукових досліджень кафедри. Активно розробляються проблеми соціально-економічного, політичного та етнокультурного розвитку народів Центральної, Східної та Південно-Східної Європи з давніх часів до сьогодні. Викладачі кафедри брали участь у розробці багатьох наукових тем, які безпосередньо торкалися різних аспектів історії регіону. Серед них, зокрема, «Історія соціально-політичного розвитку слов’янських країн та українсько-слов’янські зв’язки. ХІХ – ХХ ст.», «Суспільно-політичні кризи та їх наслідки в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (кінець 40-х – початок 90-х рр. ХХ ст.)», «Історія слов’янських народів у контексті становлення та розвитку україно-європейських стосунків з давніх часів до початку ХХ ст.»). В результаті підготовлено до друку та опубліковано цілу низку наукових та навчально-методичних праць.
Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії» першого рівня включає 43 обов’язкові дисципліни та вибіркові у 2-х блоках: «Націотворення та міжнародні процеси в країнах Центральної та Східної Європи», «Держава і суспільство в країнах Центральної та Східної Європи». Крім того, 25% навчальних дисциплін студенти обирають самостійно із запропонованого переліку.