Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми Профільна кафедра

доктор історичних наук, професор

Калакура Ярослав Степанович

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Контакти

Кафедра: arhives@univ.kiev.ua

Тел.: 044 239-32-24

[згорнути]

Мета освітньої програми: надати освіту з архівної справи та управління документацією з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань у галузі архівної та інформаційної справи, документознавства, вмінь здійснювати управління документаційними процесами та аналітико-синтетичне опрацювання інформації, експертизу цінності документі, їх облік, систематизацію, описуваня, вивчення та зберігапння з метою подальшого наукового та суспільного використання, підготувати фахівців із особливим інтересом до архівів та архівної справи, знанням їх джерельно-інформаційного потенціалу, з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

Особливості освітньої програми: програма націлена на підготовку фахівців для архівної галузі та сфери управління документацією, передбачає співпрацю з роботодавцями, практичні заняття у державних архівних установах Києва.


Опис освітньої програми
2018 р. 2021 р.

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Іноземна мова – І семестр

Іноземна мова – ІІ семестр

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Науковий образ світу

Вступ до спеціальності

Історія архівної справи

Архівознавство

Діловодство

Спеціальні історичні дисципліни

Палеографія і дипломатика

Історія книги і книгодрукування

Історія Стародавнього світу

Історія середніх віків та раннього нового часу

Давня та нова історія України

[згорнути]

2 рік навчання

Національний архівний фонд України

Бібліотекознавство та бібліографія

Історія та теорія документознавства

Інформаційно-аналітична діяльність

Інформаційний менеджмент

Керування документаційними процесами

Джерелознавство

Історія державних установ

Аналітико-синтетичне опрацювання інформаційних ресурсів

Нова та новітня історія країн світу

Новітня історія України

Організація науково-дослідної роботи студента

[згорнути]

3 рік навчання

Соціально-політичні студії

Основи загальної та соціальної психології

Управлінське документознавство

Електронний документообіг

Системи управління базами даних

Архіви та архівні системи зарубіжних країн

Електронне урядування

Музеєзнавство

Теорія та практика референтської діяльності

Зарубіжна архівна україніка

[згорнути]

4 рік навчання

Іноземна мова – VII семестр

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Менеджмент в архівній справі

Інформаційні технології, системи і ресурси в архівній та бібліотечній спроаві

Українське та зарубіжне архівне законодавство

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямування)

Наукова експертиза документів

Історіяографія

[згорнути]

Дисципліни блоку Менеджмент архівної справи

Сучасна система архівних установ України

Архіви політичних партій і громадських організацій: джерельно-інформаційний потенціал

Доступ до інформації та організація використання архівних документів

Архіви літератури і мистецтва в сучасному культурному та інформаційному просторі

Аудіовізуальні архіви

Інформаційні ресурси архівів з історії української державності

Міжнародне архівне співробітництво

Організація діяльності економічних і біізнес-архівів

Електронні архіви та інформаційні ресурси

Безпека та збереження архівів під час збройних конфліктів, природних і техногенних катастроф

[згорнути]

Дисципліни блоку Управління інформаційно-документаційною діяльністю

Адміністративна система України

Нормативно-правове та нормативно-методичне забезпечення керування документаційними процесами

Патентознавство

Архівна та бібліотечна евристика

Періодика в системі масової комунікації

Національні та міжнародні цифрові ресурси докумиентальної спадщини

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Електронні ресурси україніки

Оцифрування історичної спадщини: технології та управління

Дистантні інформаційні сервіси

[згорнути]

Практики

Архівна практика

Виробнича практика в державних установах

Інформаційно-аналітична практика

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи може працювати організатором діловодства, архівістом, менеджером офісу, інформаційним аналітиком, помічникгомо керівника, референтом в архівних, інформаційних та бібліотечних установах різного рівня, спеціалізації та форм власності, органах державної влади та місцевого самоврядування, у друкованих та електронних засобах масової інформації, на підприємствах, у громадських організаціях, соціальних і культурних закладах.