Крим у координатах історії : збірник матеріалів наукового семінару / Упорядники: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. – 131 с.

Ця публікація постала як результат наукового семінару «Крим у координатах історії» (присвяченого підтримці дипломатичної ініціативи України «Кримська пла­тформа»), який відбувся 20 травня 2021 року на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Збірник матеріалів цього наукового семінару містить статті українських істори­ків, міжнародників, політологів у яких розглядається історія та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розви­ток від давніх часів до сьогодення в межах історії України, на фоні світових проце­сів, у координатах всесвітньої історії загалом. Особлива увага звертається на події напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресії окупаційної влади проти незгодних із цим грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності нашої держави, передусім акцентується увага на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу, зокрема США, Канади, Німеччини, Ве­ликої Британії щодо злочинних дій Росії стосовно кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.

Для науковців, викладачів, студентів, всіх хто цікавиться історією України та всесвітньою історією.


Public History. Історія в публічному просторі: збірник Міжнародної наукової конференції (Київ, 20 травня 2022 року) / За ред. Юрія Латиша; дизайн Маргарити Дяченко. – Київ, 2022. – 314 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей учасників наукової конференції «Public History. Історія в публічному просторі», яка відбулась 20 травня 2022 року на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Розкриваються окремі аспекти публічної історії, зокрема, питання історичної пам’яті, комеморативних практик в Україні та світі, локальної історії, ролі публічних інтелектуалів у модерному суспільстві, діяльності музеїв як простору публічної історії, репрезентації історії в медіа та масовій культурі, внеску української діаспори у збереження історичної пам’яті.

 

 

 

 


Всеукраїнська наукова конференція «ДРУГІ ТЮРКОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ», присвячені 135-річчю від народження Юсифа Везирова / Машевський О., Купчик О.; дизайн Гуменний С. – Київ, 2022.

Всеукраїнська наукова конференція «ДРУГІ ТЮРКОЛОГІЧНІ ЧИТА ННЯ», присвячені 135-річчю від народження Юсифа Везирова. 15 вересня 2022 року.
Конференція проводиться Кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн та Центром досліджень історії турецького та кримськотатарського народів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах розвитку освітньої програми «Сходознавство»

 

 

 

 


 Шевченківська весна. Історія – 2021 (файл верстки)

 

 

 

 

 

 

 

 


Крим у координатах історії : матеріали другого наукового семінару (Київ, 1 жовтня 2021 року) / упоряд. : І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2022. – 256 с.

Це видання постало як результат другого наукового семінару “Крим у координатах історії” (присвяченого підтримці дипломатичної іні- ціативи України “Кримська платформа”), який відбувся 1 жовтня 2021 р. на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріали цього наукового семінару містять статті українських істориків, політологів, юристів, які розглянули історію та сучасність Криму, його суспільно-політичний, соціально-економічний та культурно-духовний розвиток від давніх часів до сьогодення в межах історії України на тлі світових процесів, у координатах всесвітньої історії загалом. Особливу увагу присвячено подіям напередодні та під час анексії українського Криму Російською Федерацією, репресіям окупаційної влади проти незгодних, грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України, передусім акцентовано увагу на трагічній долі корінного населення Криму – кримськотатарського народу. Проаналізовано політику провідних держав світу щодо злочинних дій Росії стосовно до кримського півострова, підтримку світовою спільнотою України в боротьбі із зовнішньою агресією.

 

 


США: політика, суспільство, культура – 2023. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 26 січня 2023 р. / Упорядник Н. Д. Городня. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – 162 с.

До збірника увійшли тези доповідей науковців, аспірантів і студентів – учасників Всеукраїнської наукової конференції «США: політика, суспільство, культура – 2023», організованої кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн у рамках розвитку освітньої програми «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов)». Конференція відбулася онлайн на платформі Zoom 26 січня 2023 р. Збірник призначений для всіх, хто цікавиться історією, зовнішньою і внутрішньою політикою, суспільними процесами і культурою США.
Тези доповідей публікуються в редакції учасників конференції та наукових керівників аспірантів і студентів.

 

 

 


І. МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА – ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА: 30 РОКІВ СПІВПРАЦІ, ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО Ю.В. КНОРОЗОВА» USL Science II: науковий збірник матеріалів конференцій (Київ, 2022). Упорядники: Е. Кузьменко, І. Фечко та ін. Під редакцією О. Машевського. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. – 404 с.

У збірнику опубліковані наукові статті учасників Міжнародної наукової конференції «Україна – Латинська Америка: 30 років співпраці, до 100-річчя з Дня народження українського вченого Ю. В. Кнорозова» (25 листопада 2022 р.), яка відбулась на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у змішаному форматі з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM, та Всеукраїнської наукової конференції «Роль студентства в українському суспільстві» (2 грудня 2022 р.), яка відбулась на базі Національної академії внутрішніх справ України у змішаному форматі з використанням сервісу відеоконференцій ZOOM.
Конференції відбулись в рамках USL Science II. Перша частина збірника містить матеріали конференції «Україна – Латинська Америка» (25.11.2022). У працях науково педагогічних працівників, аспірантів, студентів, експертів, представників громадянського суспільства висвітлено актуальні проблеми історії та сучасності країн Латинської Америки, відносин України з державами регіону та питання діяльності українсько діаспори. Більше того, представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.
У другій частині збірника опубліковано тези учасників конференції «Роль студентства в українському суспільстві» (2 грудня 2022 р.). Лідери студентських організацій, студентського самоврядування України обговорили проблеми та роль діяльності студентських організацій в умовах війни, поділились власним досвідом, баченням сучасності та перспектив розвитку студентського самоврядування в Україні.