Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

Підготовка в аспірантурі відбувається у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 8/2 від 08 червня 2016 року)».

Прийом до аспірантури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за спеціальністю 032 – «Історія та археологія»  у відповідності до показників державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України (виключно для денної форми навчання), а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами (для денної та заочної форми навчання).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Форми навчання – денна та заочна. Термін навчання: денна ФОРМА – ДО 4 РОКІВ, ЗАОЧНА – ДО 4 РОКІВ.

 

Відділ аспірантури та докторантури

Історичного факультету

(ауд. 350) тел. (044) 239-32-74

 

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF