Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми

Малацай Ірина Володимирівна 

кандидат історичних наук, доцент

Профільна кафедра

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Контакти

Гарант: malatcaj@knu.ua

Кафедра: kafedraCEE@gmail.com

Тел.: (044)2393456; (044)2393317

[згорнути]

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців з акцентом на знання ними історичних особливостей розвитку країн Центральної та Східної Європи, здатних

1) розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері історії та археології, пов’язані з центрально-східноєвропейським регіоном,

2) використовувати набуті знання та вміння для збору та інтерпретації даних з історії країн Центральної та Східної Європи,

3) аргументовано представляти отримані результати фаховій і нефаховій спільноті,

4) продовжувати навчання за фахом або в суміжній галузі.

Цілі освітньої програми:

Навчити студентів розумітися на питаннях історії Центральної та Східної Європи з урахуванням регіональної специфіки. Бути обізнаними в проблемах та особливостях міжнаціональних взаємовідносин народів регіону, специфіці державотворчих та суспільних процесів в межах Центральної та Східної Європи від давніх часів до сьогодення.

Особливості освітньої програми:

Студенти освоять навики міждисциплінарного підходу наукового аналізу історичної реальності, отримують фундаментальну мовну підготовку. Поглиблена практика (вивчення польської, чеської, сербської чи хорватської)  мов дозволить  краще оволодіти інформацією з першоджерел, ознайомитися з найновішими науковими розробками з обраної тематики дослідження, навести контакти з науковцями з-за кордону, здобути практику в країнах регіону та, за бажанням, продовжити навчання за кордоном.

Опис освітньої програми

 

2019

Затверджений 11 березня 2019 р.

2020 

Затверджений 20 жовтня 2020 р.

 

2020 

Затверджений 31 серпня 2020 р.

Навчальні дисципліни:

Навчальні дисципліни (натисніть для перегляду)

  1 курс

 

Вступ до університетських студій
Історія української та зарубіжної культури
Давня та середньовічна історія України
Археологія та преісторія
Історія Стародавнього Сходу
Джерелознавство
Історія давньої Греції. Історія давнього Риму
Етногенез народів східної Європи
Вступ до вивчення східноєвропейських історичних студій
Давня історія народів Південно-Східної і Центральної Європи
Палеографія
Інформаційні технології в професійній сфері історика
Давня історія народів Східної Європи
Англійська мова
  2 курс

 

Нова історія України
Історія середніх віків та раннього нового часу
Історія Середньовічного Сходу
Нова та новітня історія країн Азії та Африки
Середньовічна історія народів Південно-Східної і Центральної Європи
Середньовічна історія народів Східної Європи
Нова історія народів Південно-Східної і Центральної Європи
Нова історія народів Східної Європи
Англійська мова
 

Друга іноземна мова (польська або сербська, або хорватська, або чеська) (всього)

 

  3 курс

 

Науковий образ світу
Новітня історія України
Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
Новітня історія країн Південно-Східної і Центральної Європи

 

Сучасна історія пострадянських країн Європи

Соціально-політична історія країн Східної Європи у ХХ столітті
Сучасна історія країн Південно-Східної і Центральної Європи
Практичний курс іноземної мови (польська (5 семестр, 6 семестр), сербська, хорватська, чеська) (всього)  

 

Історія СРСР
  4 курс

 

Англійська мова
Історична екологія
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
Тероризм в історії Східної Європи
Геноцид і масові репресії в країнах Центральної і Південно-Східної Європи
Культурні процеси в країнах Східної Європи ХVІI – ХІХ ст.
Культурні процеси в країнах Центральної і Південно-Східної Європи ХІХ – ХХІ ст.
  Кваліфікаційний іспит з історії та археології

[згорнути]

 

Практики:

Практики (натисніть для перегляду)

  Археологічна практика 1 курс  

 

  Архівна практика  2 курс

 

  Музейна практика 3 курс

 

  Країнознавча практика 4 курс

 

[згорнути]

 

Вибіркові компоненти ОП:

Вибіркові компоненти (натисніть для перегляду)

Вибірковий блок 1

 

“Держава і суспільство в країнах Центральної та Східної Європи”

1.   Кавказ в системі міжнародних відносин  

 

2.   Визвольна боротьба на Балканах (XVI – поч. ХХ ст.)  

 

3.   Діяльність українських громад у країнах Центрально-Східної Європи  

 

4.   Влада і суспільство в добу Івана Грозного  

 

5.   Українсько-польські відносини у ХХ-ХХІ ст.  

 

6.   Державотворчі процеси в країнах Південно-Східної Європи  

 

7.   Східноєвропейський опозиційний рух ХХ ст. як історичне та суспільно-політичне явище  

 

8.   Версальська система та її наслідки для країн Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період  

 

9.   Історія Білорусі та Молдови в контексті європейської цивілізації  

 

 10.   Державотворчі процеси в країнах Балтії ХХ ст.  

 

11.   Революції та реформи кін. ХХ – поч. ХХІ ст. в країнах Центральної та Південно-Східної Європи  

 

Вибірковий блок 2

 

“Націотворення та міжетнічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи”

1.   Історія християнської церкви та  християнізації Європи  

 

2.   Національне Відродження народів Центрально-Східної Європи  

 

3.   Політика Росії на Балканах ХVІІІ- поч. ХХ ст.  

 

4.   Історичні портрети диктаторів Європи ХХ ст.  

 

5.   Перша світова війна в долі народів Центрально-Східної Європи  

 

6.   Етноси Центральної та Східної Європи в Україні у ХІХ-поч. ХХІ ст.  

 

7.   Московсько-литовські війни  

 

8.   Рання Реформація та першоідеї протестантизму в Центрально-Східній Європі  

 

9.   Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи  

 

10.   Заколоти і перевороти в країнах Центрально-Східної Європи (ХVII-XIX ст.)  

 

11.   Історія державних символів країн Центрально-Східної Європи    

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1
Королівські династії країн Центрально-Східної Європи
Державно-церковні відносини в країнах Центральної та Південно-Східної Європи після ІІ Світової війни
Перелік 2
Таємні товариства в Європі                
Стиль Модерн у європейській культурі кін. ХІХ – поч. ХХ ст
Перелік 3
Історичні портрети диктаторів Європи ХХ ст.
Стиль Модерн в європейській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Шлюбна дипломатія в Європі у ХVI – XVIII ст.
Перелік 4
Російська політика на Балканах
Історіографія історії західних та південних слов’ян
Громадянські війни та міжетнічні конфлікти на Балканах наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Дисидентський рух у країнах Центрально-Східної Європи в другій половині ХХ ст.
Спецслужби у міжнародних відносинах
Перелік 5
Українсько-польські відносини у ХХ–ХХІ ст.
Історія університетів Центрально-Східної Європи
Становлення політичної еліти України
Історія династії Тюдорів
Перелік 6
Повсякденне життя в Росії та СРСР
Діяльність українських громад у країнах Центрально-Східної Європи
Сучасна політична історія України
Заборонена музика в СРСР
Історія зовнішньої політики країн Європейського Союзу
    Кваліфікаційний іспит з історії та археології  

[згорнути]

 


Перспективи для працевлаштування:

По завершенні навчання бакалавр програми «Східноєвропейські історичні студії» може працювати в науковій організаційно-управлінській та освітній галузях, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR установах; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях. Види діяльності: консультування з історичних питань, суспільно-політичних процесів, сфера менеджменту та органи державного управління.