Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми

Малацай Ірина Володимирівна 

кандидат історичних наук, доцент

Профільна кафедра

Кафедра історії Центральної та Східної Європи

Контакти

Гарант: irina.malatcaj@gmail.com

Кафедра: beyazet@ukr.net ; kafedra339@ukr.net

Тел.: (044)2393456; (044)2393317

[згорнути]

Мета освітньої програми:

Підготовка фахівців з акцентом на знання ними історичних особливостей розвитку країн Центральної та Східної Європи, здатних

1) розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері історії та археології, пов’язані з центрально-східноєвропейським регіоном,

2) використовувати набуті знання та вміння для збору та інтерпретації даних з історії країн Центральної та Східної Європи,

3) аргументовано представляти отримані результати фаховій і нефаховій спільноті,

4) продовжувати навчання за фахом або в суміжній галузі.

Цілі освітньої програми:

Навчити студентів розумітися на питаннях історії Центральної та Східної Європи з урахуванням регіональної специфіки. Бути обізнаними в проблемах та особливостях міжнаціональних взаємовідносин народів регіону, специфіці державотворчих та суспільних процесів в межах Центральної та Східної Європи від давніх часів до сьогодення.

Особливості освітньої програми:

Студенти освоять навики міждисциплінарного підходу наукового аналізу історичної реальності, отримують фундаментальну мовну підготовку. Поглиблена практика (вивчення польської, чеської, сербської чи хорватської)  мов дозволить  краще оволодіти інформацією з першоджерел, ознайомитися з найновішими науковими розробками з обраної тематики дослідження, навести контакти з науковцями з-за кордону, здобути практику в країнах регіону та, за бажанням, продовжити навчання за кордоном.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

2018

2020

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Англійська мова

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Археологія та преісторія

Історія Стародавнього Сходу

Джерелознавство

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Етногенез народів Східної Європи

Вступ до вивчення східноєвропейських історичних студій

[згорнути]

2 рік навчання

Англійська мова

Давня та середньовічна історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму.

Давня історія народів Південно-Східної і Центральної Європи

Українська мова у професійній комунікації

Інформаційні технології в професійній сфері історика

[згорнути]

3 рік навчання

Англійська мова

Практичний курс іноземної мови (польська або сербська, або хорватська, або чеська)

Науковий образ світу

Новітня історія України

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Соціально-політична історія країн Східної Європи у ХХ столітті

Новітня історія країн Південно-Східної і Центральної Європи

Радянський фактор в історії Центрально-Східної Європи

Сучасна історія країн Південно-Східної і Центральної Європи

Сучасна історія пострадянських країн Європи

[згорнути]

4 рік навчання

Англійська мова

Соціально-політичні студії

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Культурні процеси в країнах Центральної і Східної Європи в нову та новітню добу

Актуальні питання історії Росії у світовій історіографії

Тероризм, геноцид і масові репресії в країнах Південно-Східної і Центральної Європи

[згорнути]

Дисципліни блоку "Націотворення та міжетнічні процеси в країнах Центральної та Східної Європи"

Історія християнської церкви і християнізація Європи

Національне Відродження народів Центрально-Східної Європи

Політика Росії на Балканах ХVІІІ – поч. ХХ ст.           

Історичні портрети диктаторів Європи ХХ ст.

Перша світова війна в долі народів Центрально-Східної Європи 

Етноси Центральної та Східної Європи в Україні у ХІХ – поч. ХХІ ст.

Московсько-литовські війни

Рання Реформація та першоідеї протестантизму в Центрально-Східній Європі

Династія Габсбургів в історії народів Центрально-Східної Європи

Заколоти і перевороти в країнах Центрально-Східної Європи (ХVII-XIX ст.)

Історія державних символів країн Центрально-Східної Європи

[згорнути]

Дисципліни блоку "Держава і суспільство в країнах Центральної та Східної Європи"

Кавказ в системі міжнародних відносин

Визвольна боротьба на Балканах (XVI – поч. ХХ ст.)

Діяльність українських громад у країнах Центрально-Східної Європи

Влада і суспільство в добу Івана Грозного

Українсько-польські відносини у ХХ-ХХІ ст.

Державотворчі процеси в країнах Південно-Східної Європи (Угорщина, Румунія, Албанія)

Східноєвропейський опозиційний рух ХХ ст., як історичне та суспільно-політичне явище

Версальська система та її наслідки для країн Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період

Історія Білорусі та Молдови в контексті європейської цивілізації

Державотворчі процеси в країнах Балтії ХХ ст.

Революції та реформи кін. ХХ – поч. ХХІ ст. в країнах Центральної та Південно-Східної Європи

[згорнути]

Практики

Археологічна практика

Архівна практика

Музейна практика

Країнознавча практика

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування:

По завершенні навчання бакалавр програми «Східноєвропейські історичні студії» може працювати в науковій організаційно-управлінській та освітній галузях, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR установах; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях. Види діяльності: консультування з історичних питань, суспільно-політичних процесів, сфера менеджменту та органи державного управління.