Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, перший (бакалаврський) рівень

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

«Музеєзнавство, пам’яткознавство»

   Кафедра археології та музеєзнавства була заснована 1944 року членом-кореспондентом АН України Лазарем Мойсейовичем Славіним (1906-1971). Вона стала першою (та єдиною в Україні на той час) кафедрою, що готувала фахових археологів. За роки існування кафедри тут пройшли підготовку багато спеціалістів – співробітників Інституту археології, музеїв та пам’яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами.

В рамках підготовки фахівців з археології студентам викладаються також базові курси з музеєзнавства та пам’яткоохоронної справи. На даний момент кафедра є однією з провідних серед установ, що готують фахівців з музейної справи, а випускники кафедри затребувані в музеях України. Музеєзнавство, поруч з археологією, антропологією та преісторією, є одним з напрямків наукової спеціалізації студентів. В рамках цієї спеціалізації  підготовано та захищено чимало дипломних робіт та кандидатських дисертацій з історії музейної справи, теоретичних та практичних питань музеології.

На даний момент низка закладів вищої освіти України готує фахівців з музеєзнавства та пам’яткознавства, однак було б перебільшенням твердити,  що кількість випускників задовольняє потребу у фахівцях. Музейна спеціалізація, зазвичай, є супровідною до основної гуманітарної спеціалізації (насамперед, історії та культурології). До того ж, цілком наочною є потреба у музейних спеціалістах нового покоління, а саме музейних менеджерах, які будуть здатні на високому професійному рівні вирішувати різноманітні задачі, пов’язані з музейною справою та охороною пам’яток історії та культури.

Музейні працівники є спеціалістами, котрі можуть виконувати різнопланові задачі практичного та аналітичного характеру. Вони мають бути не лише експертами в галузі знань, що відповідає профілю установи, але й володіти навичками та практичними вміннями, пов’язаними з основними напрямками та формами роботи музею: охорона та збереження колекцій, проектування та архітектурно-художнє оформлення постійних експозицій та тимчасових виставок з залученням інтерактивних технологій, популяризація культурного надбання, робота з різними групами відвідувачів тощо.

В 2017 р. Київський національний університет отримав ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство» передбачає вивчення широкого кола дисциплін, що пов’язані з основними напрямками діяльності музейних та пам’яткоохоронних установ.

Підготовка фахівців цієї освітньої програми базується на трьох основних принципах:

а) студент повинен оволодіти знаннями про специфіку діяльності музейних та пам’яткоохороннх установ;

б) ознайомитись з наявними прикладами, вивчити досвід провідних закладів України і світу;

в) отримати практичні навики з різних форм роботи музеїв та пам’яткоохоронних інституцій.

Відповідно, в основу підготовки бакалаврів покладено вивчення сучасної теорії та практики музейної роботи, а також міждисциплінарні практичні курси, що спрямовані на побудову музею як соціокультурного інституту та комунікативного майданчика з залученням значної кількості відвідувачів. З огляду на це, важливою складовою бакалаврської програми є вивчення новітніх інформаційних, комунікативних технологій, сучасних тенденцій в діяльності музейних та пам’яткоохоронних закладів.

Поважна частина навчальної програми підготовки фахівців з «музеєзнавства, пам’яткознавства» привчена історії пам’яткоохоронної справи, питанням збереження та охорони культурної спадщини в законодавстві України і світу, туристичному потенціалу українських пам’яток природи, історії, культури тощо, популяризації їх та ін.

Нарешті, значна частина навчального часу студентів виділена під практичні заняття. Це передбачає закріплення теоретичних знань, а також формування навички та вміння, що знадобляться у подальшій практичній діяльності за фахом.

В цій освітній програмі викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих курсів поєднується з базовою історичною освітою. Основні (нормативні) дисципліни освітньої програми передбачають отримання випускниками всіх професійних компетентностей, що необхідні в подальшій трудовій діяльності в галузі музейної та пам’яткоохоронної справи.

Також студенти мають можливість обрати блок та окремі дисципліни вільного вибору. Блок «Практичні аспекти музейної справи» передбачає більш глибоке вивчення сучасних тенденцій музейної справи, діяльність музеїв окремих профілів. Блок «Пам’ятки історії та культури» знайомить студентів з історією пам’яток України та світу різних епох та напрямків, особливістю їх використання як туристичних об’єктів, музеїв, заповідників.

Бакалаври музеєзнавства та пам’яткознавства можуть працювати у музейних установах, історико-культурних, історико-архітектурних заповідниках, у сфері туризму; в інститутах та центрах Національної академії наук України, профільних громадських організаціях, соціальних і культурних закладах, органах державної влади і місцевого самоврядування (підрозділах Міністерства культури України, державних органах охорони культурної спадщини), аналітично-інформаційних інституціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, партіях тощо.

Випускові кафедри
Кафедра археології та музеєзнавства Кафедра етнології та краєзнавства
Докладніше про програму

 

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Музеєзнавство, пам’яткознавство Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0