Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми:

доктор історичних наук, професор

Капелюшний Валерій Петрович

Профільні кафедри

Кафедра давньої та нової історії України

Кафедра новітньої історії України

Кафедра етнології та краєзнавства

Контакти

Email: v.kapelyushniy@knu.ua

Тел.: +380442393318

[згорнути]

Мета освітньої програми: надати освіту українознавчого, етноісторичного та джерелознавчого спрямування з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі історії України, етнології, джерелознавства, навичок історико-краєзнавчої роботи, підготувати фахівців із особливим інтересом до вітчизняної історії, етнічної історії народів світу, джерелознавства з можливостями подальшого навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

Особливості освітньої програми: участь в етнографічних експедиціях та інших видах польової практики, практичні заняття в державних архівних установах м. Києва, архіві Київського національного університету імені Тараса Шевченка, практичні заняття в різнопрофільних музеях Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших музеях м. Києва.

Опис освітньої програми

2020 p.

2022 р.

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Іноземна мова: базовий курс (англійська, польська, німецька)

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Історія України (з давніх часів до середини ХІV ст.)

Історія Стародавнього Сходу

Джерелознавство

Преісторія та основи археології

Вступ до історії України та культурної антропології

Іноземна мова: базовий курс (англійська, польська, німецька)

Історія України (середина ХІV – середина ХVІІ ст.)

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Культурна антропологія

Спеціальні історичні дисципліни

Українська мова в професійній комунікації

Інформаційні технології в професійній сфері історика

[згорнути]
2 рік навчання

Іноземна мова: нормативний курс (англійська, польська, німецька)

Історія України (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Історія середніх віків та раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Українська етнологія

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Іноземна мова: нормативний курс (англійська, польська, німецька)

Історія України (ХІХ ст.)

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Архівознавство

Історія християнських церков в Україні

[згорнути]
3 рік навчання

Мова фаху (англійська, польська, німецька)

Історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Нова історія країн Азії та Африки

Історія Східної Європи та Росії

Мова фаху (англійська, польська, німецька)

Науковий образ світу

Історія України (від початку Другої світової війни – до відновлення незалежності України)

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні

[згорнути]
4 рік навчання

Філософія

Сучасна історія України

Новітня історія країн Азії та Африки

Історичне краєзнавство

Національний характер і ментальність

Соціально-політичні студії

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

[згорнути]
Практики

Археологічна практика

Архівно-музейна практика

Етнографічна практика

Практика перекладу з мови фаху (англійська, польська, німецька)

Краєзнавча практика

[згорнути]
Блок дисциплін "Давня, середньовічна та нова історія України"

Етнокультурна історія України-Руси в 1 тис. н.е.

Джерелознавство історії України

Суспільно-політичний рух в Україні на початку ХХ ст.

Українська палеографія

Феодальне місто України-Руси ІХ – ХІІІ ст.

Історія українського козацтва

Український національний рух у ХІХ ст.

Історія торгівлі та грошового обігу в Україні (до початку 20 ст.)

Православна церква в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.)

Історіографія історії України від найдавніших часів до початку ХХ ст.

Історія церкви та релігійної думки в Україні

[згорнути]
Блок дисциплін "Етнічна історія та етнокультура"

Вступ до спеціальності етнологія

Календарна обрядовість українців

Історія української етнології до кінця XIX ст.

Етнографія народів Північної Європи

Культура господарювання  українців

Етнокультура міст і містечок

Світоглядні уявлення народів світу

Вплив європейської культури на українське мистецтво

Ментальність і національний характер етнічних спільнот

Народне мистецтво українців

Світоглядні уявлення українців

[згорнути]
Блок дисциплін "Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава"

Українська революція 1917–1921 рр.: політика, військо, війни

Історія українського мистецтва ХХ–ХХІ ст.

Повсякденне життя населення в УСРР 1920–1930-ті рр.

Політичні репресії в Україні 1920–1930-ті рр.

Культурний простір постмодерної України

Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни

Спецслужби в новітній історії України

Україна в європейських інтеграційних процесах

Історія сучасного українського суспільства: ідентичності, ментальності, цінності

Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ–початок ХХІ ст.)

Державні інституції України періоду незалежності

[згорнути]
Перелік 1

Давня українська література

Екскурсологія

Історія медицини в України: знання, практика, традиції гігієни і харчування

Обрядово-магічна культура українців

Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

[згорнути]
Перелік 2

Анархізм в історії України

Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ–ХХІ ст.)

Історичні села України

Новітня українська література

Студентство Університету святого Володимира: права, обов’язки, студентське повсякдення

Українці у світових міграційних процесах

Політична сатира в новітній історії України

[згорнути]
Перелік 3

Депортації населення

Династія Габсбургів в історії України

Історична імагологія та компаративістика

Музейний туризм

Українська художня література як історичне джерело

[згорнути]
Перелік 4

Етнонаціональні конфлікти

Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті

Історія філософської думки

Спецслужби у міжнародних відносинах

Тілесність у народній культурі українців

[згорнути]
Перелік 5

Історія радянської дипломатії

Національні меншини України

Політологія

Становлення політичної еліти України

Український авангард у загальноєвропейському контексті

Формування української етнічної території та державного кордону

[згорнути]
Перелік 6

Альтернативна історія

Демографія

Етногенез українців

Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Логіка

Релігійний туризм

Історія України в музичному мистецтві

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування. Випускник освітньої програми може працювати в:

– туристичній, науковій, освітянській, організаційно-управлінській сферах,

– органах державної влади і місцевого самоврядування;

– аналітично-інформаційних інституціях;

– друкованих та електронних засобах масової інформації;

– соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях;

– народознавчих, пам’яткоохоронних та музейних установах, тощо.