Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант

Гончаров Олександр Петрович

кандидат історичних наук, доцент

Профільна кафедра
Кафедра етнології та краєзнавства

Контакти

Email: knush.ethnology@gmail.com

Тел.: +380442393318

[згорнути]

Мета освітньої програми:

Сформувати у здобувачів освіти фахові компетентності, необхідні для організаційної та науково-методичної роботи в галузі краєзнавства, екскурсійної справи та історико-культурного туризму; практичні уміння, необхідні для розв’язання склаждних спеціалізованих проблем при розробці туристичних та екскурсійних маршрутів тощо.

Особливості освітньої програми:

Програма базується на теоретичному та практичному складниках. Здобувач вищої освіти може отримати знання з основ краєзнавства, екскурсознавства, історико-культурного туризму, основ організації екскурсійного та туристичного бізнесу, пам’яткознавства, особливостей організації історико-культурного туриму в Україні та інших країнах світу. Передбачено обов’язкові виробничі практики: етнографічна, краєзнавча, екскурсійна; практичні заняття з методики організації та проведення екскурсій; можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

Опис освітньої програми Програмні результати навчання
ОП_Краєзнавство_ екскурсознавство_та_історико-культурний_туризм _2020 Фін

Навчальні дисципліни

Обов’язкові компоненти

1 рік навчання

Іноземна мова (базовий курс)

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Давня історія України

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Охорона та збереження історико-культурної спадщини в Україні та світі

Історія Стародавнього та Середньовічного Сходу

Джерелознавство

Археологія

Українська етнологія

Спеціальні історичні дисципліни

Туристична дипломатія і культурна зовнішня політика зарубіжних держав та України

Українська мова у професійній комунікації

Вступ до краєзнавчо-туризмознавчих студій

[згорнути]

2 рік навчання

Іноземна мова (нормативний курс)

Нова історія України

Новітня історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві

Культурна антропологія

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Історія Східної Європи та Росії

Основи туристичного бізнесу

Інформаційні системи і технології в туризмі

[згорнути]

3 рік навчання

Мова фаху

Науковий образ світу

Історія мистецтва

Музеєзнавство

Пам’яткознавство

Екскурсознавство

Історія українського та зарубіжного туризму

Історія країн Азії та Африки

Основи державно-правового регулювання туризму

Красномовство у професійній діяльності історика-екскурсовода

[згорнути]

4 рік навчання

Страхування й безпека в туризмі

Історичне краєзнавство

Комплексний кваліфікаційний іспит з історії та археології

Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку альтернативних видів туризму

Соціально-політичні студії

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

[згорнути]

Вибіркові компоненти

Блок дисциплін "Історико-культурний туризм та екскурсознавство"

Об’єкти пізнавального туризму Полісся, Волині та Поділля

Європейські впливи на українське мистецтво (XVI – початок XX ст.)

Пізнавальний туризм у країнах Південної Європи

Історико-культурний туристичний потенціал Слобожанщини та Причорномор’я

Фінансові основи туристичної діяльності

Етнокультурний потенціал Карпатського туристичного регіону

Історико-культурний туризм у Скандинавських країнах

Особливості історико-культурного туризму у Великій Британії (англ. мова)

Історико-культурний туристичний потенціал Наддніпрянської України

Історико-культурні пам’ятки країн Центрально-Східної Європи

Історико-культурний туризм у країнах Сходу

Курсова робота

[згорнути]

Блок дисциплін "Краєзнавство, туристичне країнознавство та екскурсійна справа"

Українська державність в особах та історичних пам’ятках

Історичні та етнографічні регіони України

Історія краєзнавства в особах

Історико-культурні заповідники України

Історія та історико-культурні пам’ятки української діаспори

Природні та історико-культурні туристичні ресурси України

Історія краєзнавчих та туризмознавчих досліджень

Архітектурна та монументальна спадщина України як об’єкт екскурсійного показу

Методика краєзнавчих досліджень

Зарубіжне регіонознавство і країнознавство у професійній діяльності історика-екскурсолога

Історико-культурна спадщина Києва

Курсова робота

[згорнути]

Перелік №1

Реклама в туризмі

Мистецтво та культура Київської Русі

Історія науки і техніки

[згорнути]

Перелік №2

Міська оглядова екскурсія: методика розроблення та проведення

Київська топоніміка

Пам’ятки козацької доби

[згорнути]

Перелік №3

Музейні екскурсії

Історія та історико-культурні пам’ятки Київщини

Обрядово-магічна культура українців

[згорнути]

Перелік №4

Готельний менеджмент та організація туристичних перевезень

Народна архітектура України

Український Київ ХІХ–ХХ ст.: визначні постаті та  пам’ятки

[згорнути]

Перелік №5

Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі

Історичні села України

Тенденції архітектури ХХ  – ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду

[згорнути]

Перелік №6

Музеї під відкритим небом

Національні меншини України

Сучасне мистецтво

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: