Спеціальність 032 Історія та археологія

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Гарант освітньої програми Профільні кафедра

доктор історичних наук, професор

Машевський Олег Петрович

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

Кафедра історії Стародавнього світу та середніх віків

Контакти

Гарант: olegmashev@knu.ua

E-mail: kafedra447@ukr.net

Тел.: (044) 239 34 24

[згорнути]

Мета освітньої програми: підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері історії та археолоії з високим рівнем володіння іноземними мовами, із акцентом на історії країн Америки та Західної Європи, із широким доступом до працевлштування чи подальшого навчання. 

Особливості освітньої програми: практичні заняття в наукових та дипломатичних закладах, бібліотеках і архівних установах, проходження археологічної, музеєзхнавчої і дипломатиччно-докумегнтознавчої практик. поглиблене вивчення іноземних мов.


Опис освітньої програми

2020 р.

2019 р.


Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Іноземна мова: базовий курс (англійська, німецька, іспанська, французька) – І семестр

Іноземна мова: базовий курс (англійська, німецька, іспанська, французька) – ІІ семестр

Вступ до університетських студій

Історія культури країн Західної Європи та Америки

Науковий образ світу

Археологія та преісторія

Історія державотворчих процесів у країнах Західної Європи та Америки

Історія давньої Греції

Історія давнього Риму

Історія Стародавнього Сходу

Вступ до американістики та європейських студій

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Етнологія та етнографія народів Європи та Америки

Джерелознавство

[згорнути]
2 рік навчання

Давня, середньовічна та нова історія України

Історія середніх віків

Історія раннього нового часу

Історія Середньовічного Сходу

Іноземна мова: нормативний курс (англійська, німецька, іспанська, французька) – ІІІ семестр

Іноземна мова: нормативний курс (англійська, німецька, іспанська, французька) – IV семестр

Історія Британської імперії

Історія Східної Європи та Росії

Латинська мова

Новітня історія України

[згорнути]
3 рік навчання

Нова історія  країн Західної Європи та Північної Америки – V семестр

Нова історія  країн Західної Європи та Північної Америки – VI семестр

Нова історія країн Азії та Африки

Мова фаху (англійська, німецька, іспанська, французька) – V семестр

Мова фаху (англійська, німецька, іспанська, французька) – VI семестр

Нова та новітня історія країн Латинської Америки

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Формування Американської нації

Історія СРСР

Історія цивілізацій доколумбової Америки

[згорнути]
4 рік навчання

Соціально-політичні студії

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Новітня історія країн західної Європи та Північної Америки – VIІ семестр

Новітня історія країн західної Європи та Північної Америки – VIІІ семестр

Новітня історія країн Азії на Африки

Історія міжнародних відносин

Практика перекладу з мови фаху

[згорнути]
Дисципліни блоку "Західна Європа в Нови й та Новітній час"

Наукова робота дослідника з європейських студій (Нова та Новітня доба)

Історія політичного устрою країн Західної Європи

Історія політики країн Заходу щодо України в кінці XVIII – першій половині ХХ ст.

Історія міжнародних відносин від Віденського конгресу до Першої світової війни

Історія німецько-українських відносин: ґенеза, становлення та розвиток

Модернізм в образотворчому мистецтві Західної Європи в першій половині ХХ ст.

Історія міжнародних відносин у міжвоєвнний період (1918-1939 рр.)

Актуальні проблеми історії західноєвропейських країн в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Історія політики країн Західної Європи на Кавказі

Історія  міжнародних організацій ХХ – початку ХХІ ст.

Монархії Європи у світовій політиці

[згорнути]
Дисципліни блоку "Америка в Новий та Новітній час"

Науково-дослідна робота історика-американіста (Нова та новітня доба)

Історичні витоки політичної культури американського суспільства

Історія Канади

Американські митці українського походження 

Історико-цивілізаційна спадщина та туристичний потенціал країн Латинської Америки та Карибського басейну

Модернізм в образотворчому мистецтві США в першій половині ХХ ст.

Історія відносин США з країнами Східної Азії

Історія української діаспори в США, Канаді, Латинській Америці

Історія політики США на Кавказі

З. Бжезінський: міжнародний стратег в координатах історії

Історія американсько-китайських відносин

[згорнути]
Дисципліни блоку "Історія Стародавнього Світу та Середніх віків"

Історія римського світу доби пізньої античності

Методика праці з латиномовними джерелами

Джерелознавство Давньої Греції та Риму

Методика праці з давньогрецькомовними джерелами

Етно-демографічні процеси в середньовічній Європі

Рицарство в середньовічній Європі

Історія Візантійської цивілізації

Історія культури західноєвропейського Середньовіччя та Відродження

Історія римського права

Повсякденне життя і культурний процес в античні Греції та Римі

Західноєвропейське середньовічне місто

[згорнути]
Дисципліни блоку "Археологія, етнографія і етноісторія народів Європи"

Заселення Американського континенту

Традиційна обрядово-магічна культура давніх народів Європим та Америки

Процес неолітизації Європи

Археологічні ознаки перших цивілізацій

Історія розвитку етнопсихології

Цивілізації доколумбової Америки: археологічний аспект

Біографістика історії Європи та Америки

Історико-культурна спадщина української діаспори

Українська та зарубіжна етнологія у вітчизняному науковому дискурсі

[згорнути]

Перспективи для працевлаштування: робочі місця в науковій, освітній, суспільно-політичній, організаційно-управлінській, туристичній, журналістській галуях; у закладах середьної освіти, в органах державної влади і місцевого самоврядування; у наукових і аналітично-інформаційних інституціях, PR-агенціях, друкованих та електронних засобах масової інформації, радіо- і телемовлення, у соціальних і культурниїх закладах, громадських організаціях і партіях. Види професійної діяльності: наукова діяльність, експертна оцінка, переклад тощо.