Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

«АМЕРИКАНІСТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

Набір на ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ «АМЕРИКАНІСТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ» спеціальності 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ – має на меті забезпечити комплексну підготовку фахівця з проблем давньої, середньовічної, нової та новітньої європейської історії  та спеціаліста з американської історії,  починаючи з періоду доколумбової, колоніальної Америки й завершуючи вивченням та дослідженням сучасних Сполучених Штатів, Канади, країн Латинської Америки.

Особлива приділяється поглибленому вивченню іноземних мов. Студенти зможуть вивчати впродовж практично всього навчання за вибором англійську, німецьку чи іспанську мову.

Здобуті в стінах університету теоретичні знання студенти зможуть доповнити практичними навичками й уміннями під час археологічної, джерелознавчої, музейної, дипломатично-документознавчої практик.

Дисципліни вільного вибору студента в межах цієї спеціалізації дозволяють обрати блок і окремі дисципліни за науковими вподобаннями.

Студенти, які переконані, що антична цивілізація, середньовічне рицарство, культура західноєвропейського Відродження унікальні явища в історії людства, а їх вивчення зумовлене не лише науковим інтересом, а й покликом душі оберуть блок дисциплін “Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу”. Запропоновані в цьому блоці дисципліни навчать студентів працювати з автентичними, у тому числі греко- і латиномовними, джерелами; обирати та визначати актуальні напрямки та проблеми історичного дослідження в галузі стародавньої історії та медієвістики; визначати та співвідносити факти, матеріальні рештки, пам’ятки культури та мистецтва, образи мислення з конкретним періодом стародавньої, середньовічної та ранньонової історії та давати їм оцінку на предмет якості та достовірності; здійснювати історичні реконструкції відповідної епохи; надавати усні та письмові консультації, популяризувати відповідні знання з історії стародавності, середньовіччя, ранньонової доби в школах, на курсах, тренінгах.

Блок дисциплін “Західна Європа та Америка в новий та новітній час” обиратимуть студенти, які пріоритетом своїх наукових інтересів визначать історію західноєвропейських та американських країн з ХVII ст. до сьогодення. Студенти опанувавши дисципліни цього блоку зможуть здійснювати порівняльний аналіз політики західних країн щодо міжнародних конфліктів; виокремлювати актуальні проблеми дослідження історії дипломатії, зовнішньої та внутрішньої політики країн Західної Європи та Америки в нову та новітню добу; на основі самостійного дослідження зарубіжних джерел (публікацій документів, мемуарів політичних і державних діячів США, країн Європи, іноземних статистичних даних), зарубіжних і вітчизняних наукових праць і періодичних видань здійснювати особисті й колективні наукові проекти з проблем історії та сучасності; матимуть навички в дослідженні європейської та євроатлантичної інтеграції, діяльності міжнародних організацій, як форми багатостороннього співробітництва, колективної безпеки і оборони.

Блок дисциплін “Археологія, етнографія та етноісторія народів Європи та  Америки” дасть можливість студентам знати та характеризувати соціокультурні аспекти життєдіяльності ранніх первісних суспільств Європи та Америки; співвідносити теоретичні та практичні складові у галузі експериментальної археології та ознайомитися із міжнародним досвідом презентаційних можливостей цього напрямку досліджень; порівнювати уявлення народів світу про людину, традиційні уявлення про світ; визначати регіональну специфіку розвитку пам’яток історії та культури на підставі археологічних джерел із залученням етнографічних та писемних відомостей; знати краєзнавчі аспекти археологічного знання та його зв’язок з музейницькою та пам’яткоохоронною діяльністю.

Дисципліни вільного вибору студента за цією освітньою програмою забезпечать глибокі та комплексні знання в усіх царинах минулого та сучасного життя країн та народів європейського і американського континентів, а поглиблена мовна підготовка дозволить студентам вільно конкурувати на українському та світовому ринках праці, працювати в міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах, туристичних фірмах.

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов) Українська мова та література 110 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 110 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0