Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «АРХЕОЛОГІЯ ТА ПРЕІСТОРІЯ»

Кафедра археології та музеєзнавства була заснована 1944 року членом-кореспондентом АН України Лазарем Мойсейовичем Славіним (1906-1971). Вона стала першою (та єдиною в Україні на той час) кафедрою, що готувала фахових археологів. За роки існування кафедри тут пройшли підготовку багато спеціалістів – співробітників Інституту археології, музеїв та пам’яткоохоронних установ, які досягли значних успіхів у вивченні і розробці майже всіх розділів археології та музеєзнавства в Україні і за її кордонами.

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032 «Історія та археологія» вперше оголосив набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «Археологія та преісторія».

Пам’ятки матеріальної культури, залишені стародавніми племенами, що населяли територію України, є цінними джерелами інформації, вони дають правдиве уявлення про історію та людей, які творили її своїм повсякденним життям. Досліджуючи ці пам’ятки за допомогою традиційних археологічних методів та методів суміжних дисциплін, фахівці простежують основні періоди історичного й культурного розвитку населення, етнічні й соціально-економічні процеси, доводять наявність нерозривного зв’язку, спадкоємності матеріальної культури і досвіду, що завжди існує між поколіннями.

В цій освітній програмі базова історична освіта поєднується з спеціалізованою археологічною та музеєзнавчою освітою.

Освітня програма «Археологія та преісторія» має на меті навчити студентів у світі старожитностей бачити об’єкт для вивчення господарства, побуту, культури, історії племен і народів, що жили в минулому, навчити майбутніх магістрів і аспірантів використовувати глибокий аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень та власних висновків.

Профільні для цієї освітньої програми навчальні дисципліни відтворюють давню історію України, зокрема висвітлюють проблеми первісного залюднення території України, виникнення та розвитку відтворюючих форм господарювання, історію та культуру скіфів, розбудову античних держав Північного Причорномор’я, етногенезу та ранньої історії слов’ян, історії Київської Русі тощо.

Важливою частиною цієї програми є навчальні дисципліни присвячені музеєзнавству. Музеєзнавство – науковий, історико-культурологічний напрямок, об’єктом дослідження якого є музейна справа. Студенти вивчають історію, теорію, музейне джерелознавство, наукову методику, організацію роботи (науково-фондової, експозиційної, культурно-освітньої) музеїв різних типів і профілів, зміст і засади музейного будівництва.

Студентам читатимуть окремі лекції представники провідних наукових установ світу.

Перейти на сайт кафедри археології та музеєзнавства.

Докладніше про програму на сайті кафедри.

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Археологія та преісторія Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0