Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

1 рік навчання

Англійська мова

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Давня та середньовічна історія України

Археологія та преісторія

Історія Стародавнього Сходу

Джерелознавство

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія мистецтва Стародавнього світу

Мистецтво давньої Греції і Риму

Вступ до 3 історії мистецтв

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Мистецтво та культура Київської Русі

Курсова робота

[згорнути]
2 рік навчання

Філософія

Нова історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія Середньовічного Сходу

Нова та новітня історія країн Азії та Африки

Мистецтво Середніх віків

Зарубіжна етнологія

Мистецтво Візантії

Друга іноземна мова (італійська)

Курсова робота

[згорнути]
3 рік навчання

Науковий образ світу

Новітня історія України

Новітня історія країн Західонї Європи та Америки

Мистецтво Відродження

Мистецтво доби Бароко і Класицизму

Історія СРСР

Мистецтво України ХVII – XVIII ст.

Практичний курс іноземної мови (італійська)

Курсова робота

[згорнути]
4 рік навчання

Англійська мова

Соціально-політичні студії

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Мистецтво ХІХ ст.

Мистецтво ХХ – ХХІ ст.

Мистецтво України ХІХ – ХХ ст.

Мистецтво країн Сходу

Курсова робота

Українське мистецтво на сучасному етапі

Комплексний кваліфікаційний іспит з історії

[згорнути]
Блок дисциплін «Історія мистецтва Сходу»

Етнологія народів Сходу

Китайська ділова мова

Культура країн Сходу в середні віки

Мистецтво країн Сходу XVII-XVIII ст.

Китайська мова (мистецтвознавча термінологія)

Культура і мистецтво Китаю XVIII-XIX ст.

Сучасні китайські митці та їх художня мова

Китайська мова для ділового спілкування

Курсова робота

Китайська мова

[згорнути]
Блок дисциплін "Мистецтво й соціум: виміри взаємодії"

Міфологія в мистецтві народів Європи

Основи мистецької естетики

Мистецтвознавча періодика

Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти

Стилі та напрями в мистецтві України ХІХ ст.

Історія світових релігій

Історія костюму та моди

Історія фотографії

Мистецтво та ідеологія

Музичне мистецтво XIX століття

Українське мистецтво XX ст. в особах

Курсова робота

[згорнути]
Блок дисциплін "Міждисциплінарний підхід в історії мистецтв"

Декоративно-прикладне мистецтво доби античності

Портретна іконографія

Риторичне мистецтво

Традиційне мистецтво народів Азії

Дохристиянське мистецтво Київської Русі

Епістолярне мистецтво

Побут і культура киян XIX – XX ст.

Місце особистості в художній творчості

Культура та мистецтво народів Північної Європи

Стиль модерн  у європейському мистецтві

Відеоарт: історія, сучасність, перспективи

Курсова робота

[згорнути]
Практики

Археологічна практика

Джерелознавча практика

Музеєзнавча навчальна практика

Музеєзнавча виробнича практика

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 1

Історія етикету та етикетознавства

Історія та культура кельтських народів Західної Європи

Культура та традиції народів Балканського півострова

Соціокультурні міфи в Україні та світі: історія та сучасність

Історія України в документальному кіно

Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці

Таємні організації в історії країн Сходу

Китайське мистецтво XX-XXI ст.

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 2

Мистецтво італійського Відродження

Історичний жанр у мистецтві

Новітня українська література

Мистецька спадщина української діаспори

Арабо-ізраїльські війни в другій половині ХХ ст.

Мистецтво Європи і Сходу у XVIII-XIX ст.

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 3

Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу

Геральдичне мистецтво

Стиль Модерн в європейській культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Шлюбна дипломатія в Європі у ХVI – XVIII ст.

Історичний контекст серіалу “Гра престолів”

Історичні портрети диктаторів Європи

Історія радянської дипломатії

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 4

Північне Відродження і Реформація XVI ст.

Історія Баухауса: конфлікт мистецтва і політики

Історія світових імперій

Повсякденне життя російського імператорського двору

Жанр “утопія” у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу

Сучасне індійське мистецтво

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 5

Архітектура: функції, конструкції, стиль (XIX – XX ст.)

Основи академічного письма

Сучасне мистецтво країн Південної та Східної Азії

[згорнути]
Вибіркові дисципліни Перелік 6

Популярна культура ранньомодерної Європи

Палацово-паркова архітектура України

[згорнути]

 

Перспективи для працевлаштування:

Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ»

У 2016 році історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» вперше оголосив набір студентів освітнього ступеню «бакалавр» на освітню програму «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ».

Освітня програма з історії мистецтв передбачає вивчення історії розвитку мистецтв починаючи від первісних розписів і завершуючи сучасним відео-артом, інсталяціями та перформансами.

Мета програми полягає в ознайомленні з основними віхами розвитку зображувального мистецтва й формуванні навичок самостійного розуміння та дослідження творів мистецтв.

Студенти вчаться самостійно сприймати й аналізувати пам’ятки мистецтва минулого і сучасності. Важливою складовою бакалаврської програми є знайомство з методами історичного вивчення мистецтва зарубіжних країн та України, персоналіями митців, мистецькими стилями, основними напрямами, виражальними засобами образотворчого мистецтва. Програма передбачає оволодіння професійною термінологією, класичними та новітніми науковими підходами до історії та теорії мистецтва, вмінням орієнтуватися у хронологічних та географічних рамках напрямів і стилів розвитку мистецтва, фахово аналізувати твори живопису, графіки, скульптури та архітектури; знаннями основних світових музейних колекцій та галерей.

Студентам запропоновані курси з історії світового мистецтва, проблем та основних напрямків сучасного мистецтва світу та України, художньої критики, технік зображувального мистецтва та музеєзнавства тощо.

Студенти освітньої програми «Історія мистецтв» здобувають класичну гуманітарну освіту. Крім поглибленого вивчення мистецтвознавчих дисциплін, вона включає знання з української та світової історії, археології, антропології, етнології. Індивідуальний підхід до навчання забезпечується шляхом самостійного вибору студентами тематики власної наукової роботи й 25% дисциплін. Навчання відбувається у Червоному корпусі університету, поруч з яким розташовані провідні українські музеї та галереї. З їхніми експозиціями студенти знайомляться як самостійно, так і під час екскурсій та практичних занять. 

Міжнародні зв’язки

Навчання на освітній програмі «Історія мистецтв» передбачає залучення студентів до конференцій та наукових проектів, які здійснюються спільно з науковцями Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших країн. У межах навчальної практики планується відвідання експозицій провідних європейських музеїв. Під час навчання на бакалаврській програмі передбачене вивчення англійської мови, яке дозволить студентам вже по завершенню першого курсу володіти мовою на рівні В1, і далі продовжувати вдосконалювати свої знання на факультативі з тим, щоб на четвертому курсі скласти іспит і отримати відповідний сертифікат. Крім того, студенти тільки цієї освітньої програми вивчають другу іноземну мову італійську, що також засвідчується відповідним сертифікатом.

Перспективи працевлаштування

Відкриття освітньої програми «Історія мистецтв» обумовлене потребами арт-ринку України, обсяги якого вже сьогодні, за оцінками фахівців, перевищують $100 млн. й мають перспективи до подальшого зростання. Твори мистецтва в усі часи розглядалися як вигідна інвестиція й на сьогоднішній день формування музейних та приватних колекцій пам’яток культури й мистецтва є актуальним як ніколи. Ринок потребує фахівців, які здатні надавати консультації щодо формування таких колекцій, здійснювати експертну оцінку творів мистецтва, втілювати в життя оригінальні художні та виставкові проекти.

Більше інформації на сайті кафедри історії мистецтв: http://www.art.history.univ.kiev.ua

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді (переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Історія мистецтв Українська мова та література 101 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 101 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0