Спеціальність 032 Історія та археологія, перший (бакалаврський) рівень.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ (денна ф.н.):

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СХОДОЗНАВСТВО»

Навчання за ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ: СХОДОЗНАВСТВО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ спеціальності 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ передбачає поглиблене вивчення історії країн та народів Азії та Африки від найдавніших часів до сьогодення. Особлива увага в підготовці істориків-сходознавців буде приділятися вивченню іноземних мов. Студенти зможуть вивчати впродовж практично всього навчання за вибором китайську, арабську чи турецьку мову за умови формування мовної групи не менше 10 осіб.

Історія Стародавнього та Середньовічного Сходу, нова та новітня історія країн Азії та Африки розглядатимуться в усій багатогранності політичної, економічної, соціальної, духовної складової. Народи стародавніх східних цивілізацій не просто першими побудували соціально стратифіковані суспільства й державні організми, винайшли найдавніші форми письма, розвинули художню словесність, науково-практичні знання, мистецтво, релігійно-філософську думку, а й передали, значною мірою, ці свої надбання наступним поколінням, тому ці цивілізації — не згаслі світи, а частина сучасної культури. Сучасні країни Сходу демонструють унікальні можливості постіндустріальних перетворень і виступають локомотивом розвитку людської цивілізації.

Навички роботи з першоджерелами студенти здобуватимуть на семінарських заняттях та під час проходження практик у державних, наукових, освітянських установах.

Історики-сходознавці зможуть вільно обирати окремі дисципліни і спеціалізації («Історія країн Близького та Середнього Сходу» або «Історія країн Далекого Сходу»).Дисципліни запропоновані на вибір студента відображають історію, філософію, релігію, культуру, демографію народів давнього та середньовічного Сходу, деталізують окремі аспекти політичної, військової, культурної, економічної історії народів Азії в нову та новітню добу.Запропоновані дисципліни звільнені від ідеологічних штампів та втискування історичного матеріалу в готові соціологічні схеми, враховують найновіші здобутки історичних, сходознавчих, філософських та соціологічних наук.

Опанування сходознавчих вибіркових дисциплін дозволить студентам визначати причини та наслідки подій, порівнювати, аналізувати історичні факти, формулювати висновки з історії та сучасності країн Сходу; працювати з автентичними джерелами; аналізувати і систематизувати історичні факти, визначати причини та наслідки внутрішньої та зовнішньої політичної діяльності КНР, Японії, держав Близького Сходу, Середньої Азії, Африки. Студент, який навчатиметься за спеціалізацією СХОДОЗНАВСТВО, готовий самостійно освоювати історичні надбання східних цивілізацій, аналізувати історичні джерела, визначати особливості сучасного суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн Сходу та їх перспективу; здійснювати пошук нових джерел для вивчення актуальних наукових проблем з історії та сучасності народів Сходу.

Дисципліни вільного вибору студента за цією освітньою програмою забезпечать належну компетентність майбутніх фахівців-сходознавців і дозволять їм спеціалізуватися на детальному вивченні будь-якого регіону чи держави Сходу. Поглиблена мовна підготовка суттєво підвищить конкуренцію випускників факультету, дозволить їм оволодіти комплексом специфічних археографічних та історіографічних джерел, які не перекладені на європейські мови. Поглиблена мовна підготовка дозволить студентам успішно конкурувати на світовому ринку праці, працювати в міжнародних організаціях, дипломатичних відомствах, туристичних фірмах.

Для того щоб стати студентом історичного факультету слід подати в електронному вигляді(переважно) чи особисто (для визначених категорій вступників) документи до приймальної комісії.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їхні вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітня програма Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт 
Сходознавство Українська мова та література 110 0,2
Історія України 120 0,6
Іноземна мова / Географія 110 0,2
Додаток до атестата 0
Підготовчі курси 0