ПРОГРАМА

кандидата на посаду декана історичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Івана Патриляка

Завантажити біографію кандидата

Виходячи зі «Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018 – 2025 рр.», зважаючи на можливості надані діючим законодавством України, враховуючи плани МОН України щодо радикального реформування системи вищої освіти, беручи до уваги глобалізаційні процеси, які посилюють конкуренцію між осередками вищої освіти та науки в Європі та світі, вважаємо за потрібне запропонувати колективу історичного факультету Київського національного університету власну програму розвитку.  

Місія історичного факультету. Реформи, які впроваджуються в життя в Україні впродовж останніх шести років, тривала війна з російськими агресорами на Донбасі, окупація та анексія частини територій української держави, перманентна внутрішньополітична турбулентність, гострі суспільні дискусії навколо історичної проблематики, роль історії у міжнародній політиці України та наших сусідів, покладають на наш факультет особливу місію – ми повинні бути не лише головним науковим і дидактичним осередком в галузі історичних наук в Україні, але також стати впізнаваними серед аналогічних факультетів на рівні центрально-східноєвропейського регіону. Факультет має прагнути до набуття ролі авторитетного центру, який формує громадську думку у чутливих для суспільства історичних питаннях і допомагає знаходити онтологічні сенси для нації, що перебуває в умовах війни, моральної кризи та внутрішньої перебудови.

Місія може бути реалізована через виконання низки стратегічних завдань:

 • дотримання академічних цінностей;
 • прагнення до надання освітніх послуг згідно найкращих світових стандартів;
 • посилення наукового престижу й упізнаваності факультету в Україні та світі;
 • зміцнення інтелектуального капіталу факультету;
 • модернізація та покращення матеріальної бази факультету;
 • подальше розширення присутності факультету в інформаційному полі;
 • поглиблення ролі студентського самоврядування.

 

Втілення стратегічних завдань має здійснюватися через послідовні тактичні кроки.

 • Для того аби факультет міг стати лідером суспільної думки в історичній царині, міг пишатися вагомим моральним авторитетом у співгромадян нам необхідна бездоганна академічна репутація. Її здобуття можливе винятково через дотримання академічних цінностей для забезпечення яких слід розпочати рішучу боротьбу проти такого явища як недбалість і неакуратність у власних наукових працях, у дослідженнях студентів та аспірантів, остаточне викорінення плагіату на всіх рівнях наукових досліджень; запровадження системи ретельного і реального рецензування всіх статей, монографій та збірників, які виходять з-під пера викладачів, аспірантів, докторантів, студентів факультету; повернення давно втраченої практики детального рецензування та відкритого обговорення публікацій один одного і робіт наших вихованців на кафедрах, на методичних семінарах, у межах роботи наукового товариства студентів та аспірантів. Цими й іншими подібними заходами ми повинні досягнути такого репутаційного рівня, коли українське суспільство буде знати, що на історичному факультеті панує дух абсолютної академічної доброчесності, найвищий рівень наукової дискусії, а тому до нас можна йти на навчання, до думки наших фахівців слід дослухатися, на їхніх рекомендаціях потрібно будувати державну політику в історичній царині тощо.    
 • Рух до надання освітніх послуг за найвищими світовими стандартами можливий тільки за умов виконання низки надзвичайно важливих дій. По-перше, створення дієвої системи анкетування абітурієнтів, студентів і наших потенційних роботодавці, яка показуватиме найслабші місця в наші освітній діяльності, дозволятиме максимально швидко й еластично реагувати на потреби ринку; по-друге, слід збільшувати й посилювати практичну складову у навчанні; по-третє, удосконалювати систему вивчення іноземних мови (включно із запровадженням курсів за вибором на іноземних мовах); по-четверте, необхідно розширити кількість сертифікаційних курсів для наших студентів, які надаватимуть їм додаткові компетенції, продовжувати розвивати практику проведення літніх та зимових шкіл для молодих дослідників; по-п’яте, посилити роль інноваційних наукових методик у викладацькій практиці; по-шосте, активізувати діяльність за програмами академічної мобільності (і не лише для студентів чи докторантів, але й для викладачів); по-сьоме, цілковито реорганізувати систему практичних занять; по-восьме, збільшити вагу індивідуального та дистанційного навчання; по-дев’яте, потрібно суттєво удосконалити освітні програми магістерського рівня; по-десяте, слід запроваджувати нові спеціальності на всіх рівнях освіти.
 • Аби досягнути зростання наукового престижу й упізнаваності факультету в Україні та світі ми повинні продовжувати внутрішньодержавну та міждержавну наукову кооперацію; завершити роботу над включенням наших факультетських видань до міжнародних наукометричних баз; активізувати дослідницьку та науково-презентаційну роботу всіх членів факультетської спільноти – від студентів до професорів; надалі нарощувати роль факультету як головного майданчика для престижних наукових форумів; залучати вітчизняні та зарубіжні кошти до наукової діяльності (в тому числі до створення наукових центрів, лабораторій тощо).
 • Інтелектуальний капітал факультету можна посилити лише шляхом сприяння подальшого «зростання» викладацького складу, долучення до факультетської родини найкращих студентів, аспірантів, докторантів, випускників. Стажування, захисти дисертацій, організаційна підтримка досліджень, кооперація з академічними установами та зарубіжними партнерами – це основні кроки на шляху зміцнення інтелектуальних спроможностей і конкурентоздатності нашого колективу.
 • Сьогодні університет, а разом з ним і наш факультет став на шлях радикального покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Очевидно, що перед нами стоїть завдання протягом найближчих років обладнати проекторами всі навчальні аудиторії за рахунок державних інвестицій, а за рахунок спонсорських коштів створити новий мультимедійний центр і студію для створення власної платформи он-лайн курсів для трансляції через відповідні інтернет-ресурси.
 • Останні політичні події в Україні показали наскільки ефективним і важливим є присутність в інтернет-просторі. Зважаючи на те, що ми навряд чи зможемо суттєво розширити своє представництво на провідних телевізійних каналах (хоча й це потрібно робити бодай за рахунок власних інтерв’ю), ми маємо посилити увагу до можливостей інтернету. Бажано досягнути того аби кожна кафедра мала не лише власну інтернет сторінку, але й свій рекламний ролик, свій канал, свою освітню он-лайн платформу (ці речі не потребують великих капіталовкладень, але дозволяють бути присутнім в інформаційному просторі України і світу).
 • Досягнення реального розширення впливу студентського самоврядування можливе за рахунок його активізації в цілій низці напрямів. Йдеться про наукову роботу, навчальний процес, роботу з абітурієнтами, соціальну та харитативну діяльність. Ми повинні досягнути того рівня стабільних, безперервних і партнерських взаємин між викладачами та студентами, коли кожна зі сторін буде відчувати відповідальність за якість навчального процесу, за академічну доброчесність, за дотримання принципу справедливості, за відкритість і прозорість у роботі, за високий результат. Студентське самоврядування це не лише вибори, фестивалі, конференції, конкурси краси, але й максимальне долучення до справи повсякденного процесу удосконалення навчальної роботи, це студентські наукові дискусії і гуртки, це набуття навичок рецензування та взаємообговорення наукових досліджень, це пошук і залучення викладачів для читання сертифікаційних курсів тощо.

Шановні колеги, друзі! Ми з Вами обрали свій життєвий шлях, ми не поїхали на еміграцію, не покинули своєї професії, не втекли від війни, складнощів та небезпек. Так, ми не можемо суттєво вплинути на багато глобальних процесів, ми не можемо «удосконалити людство», але ми маємо свою важливу сферу відповідальності – наш університет, наш факультет, наші кафедри та лабораторії, а найголовніше, що в наших руках є дієвий інструмент – можливість змінювати світ навколо себе. Тільки постійною, важкою, солідарною працею ми зможемо досягнути поставлених цілей, зберегти наш факультет і реалізувати його основну місію – бути першим серед рівних, бути найкращим серед кращих, формувати цілісну візію минулого для нашого зраненого суспільства, яке так відчайдушно шукає шлях у майбутнє.   

 Іван Патриляк             

 

 

 

Новини за темою