Історичний факультет

Спеціальність 032 Історія та археологія

Другий (магістерський) рівень

Навчальні дисципліни 2017/2018 н.р.

курс

Перший   семестр

Курси за вибором

 (відповідно до заяв студентів; до складу груп можуть входити студенти різних освітніх програм, студенти освітніх програм «Історія України» та «Всесвітня історія» мають прослухати два курси за вибором, студенти інших освітніх програм – по одному курсу)

 

Античний світ та варвари  

Історичні та міфологічні сюжети

Історія українського кінематографа

Ораторська майстерність в професійній діяльності історика

Політичні лідери країн Заходу

Україна в політиці пам’яті та пропаганді Росії та Польщі (1863-2014 роки): свій, чужий, ворог

 

За освітніми програмами:

Освітня програма «Археологія»

Спеціалізація «Археологічні дослідження: джерела, методика, реконструкції»

Технології давніх виробництв

Археологічні фонди та джерела

Походження людини

Кочовики у культурному розвитку Східної Європи

Статистико-комбінаторні методи в археології

Військова справа Східної Європи у давнину та середньовіччі

Церковна археологія

 

Освітня програма «Архівознавство»

Спеціалізація «Історія української культури: джерельно-інформаційний потенціал»

Малодосліджені джерела з історії України

Джерела з історії етнокультурного розвитку західноукраїнських земель першої половини ХХ ст.

Електронні архіви та інформаційні ресурси

 

Джерела з історії української державності

Джерела з історії української культури

Методологія історіографічного дослідження

Історична хронологія

 

Освітня програма «Військова історія»

Спеціалізація «Актуальні проблеми військово-історичних студій»

Збройні сили Козацького Гетьманату

Зброєзнавство

Історія найманства

Уніформологія

Збройні сили України

Українці в арміях іноземних держав

Військові технології Давньої доби

 

Освітня програма «Всесвітня історія»

Спеціалізація «Західна Європа та США в новий та новітній час»

Сучасна історія Латинської Америки

Західний світ і Україна в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Європейська політика США в постбіполярну добу

Країни Скандинавії в світовій історії

Міжнародні відносини в період Другої світової війни

Міжнародне культурне співробітництво в другій половині  ХХ – на початку XXI ст.

 

Спеціалізація «Історія Центральної та Східної Європи»

Соціальна історії Росії ХVIII — ХХ ст.

Квантативна історія

Історична географія Центральної та Південно-Східної Європи

Моделі національної державності країн Центрально-Східної Європи (ХХ–ХХІ ст.)

Політика Росії в Азії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Сепаратизм в країнах Європи

 

Спеціалізація «Стародавній світ, середні віки, ранній новий час: історія, релігія, культура»

Етнодемографічний чинник в історії західноєвропейського середньовіччя

Історія становлення та розвитку ісламу

Історія становлення та розвитку буддизму

Історія становлення та розвитку християнства

Історія релігійно-етичних систем Далекого Сходу

Античність в культурно-мистецьких рецепціях доби Відродження

 

Освітня програма «Етнологія»

Спеціалізація «Теоретичні проблеми етнології»

Прикладна етнологія

Українська етнологія в контексті розвитку європейської науки

Історія зарубіжної етнології

Історична етногеографія

Українська національна ідея

Трансформація культури в урбанізованому середовищі ХХ ст.

Повсякдення та міфологія сучасності

 

Освітня програма «Історичне туризмознавство»

Спеціалізація «Історико-культурний туризм в Україні та зарубіжних країнах»

Правове регулювання туристичної діяльності

Маєткова культура України кінця ХVІІІ — початку ХХ ст.

Релігійний туризм

Історико-культурна спадщина української діаспори

Історичний туризм в країнах Північної Америки

Палаци і парки світу

Меморіальний та ностальгічний туризм

 

Освітня програма «Історія мистецтв»

Спеціалізація «Кураторство художніх проектів»

Кураторські проекти в музеях світу

Організація виставок: теорія і практика

Мистецькі галереї Києва

Історія виставкової та галерейної справи

Історія кураторства художніх проектів

Функціонування та формування художніх галерей

Італійське мистецьке життя доби Ренесансу та виникнення перших галерей

 

Освітня програма «Історія України»

Спеціалізація «Публічна історія»

Історія України в художній літературі та художньому кіно

Комеморативні практики і монументальна пропаганда

Місце історії в інформаційній безпеці держави

Історія України в документальному кіно

Контроверсійні проблеми сучасної історичної культури

Основи публічної історії

 

Спеціалізація «Генеалогія»

Видатні українці

Влада і суспільство в УСРС (1920-1930 рр.)

Історія соціальних еліт

Генеалогія українських князівських родів (ХІV–ХVІІ ст.)

Біографістика в Україні

Теорія та практика генеалогічних досліджень

 

Спеціалізація «Етнополітика»

Етнополітичні дослідження в Україні

Міжнаціональний дискурс: минуле і сучасне

Україна в контексті світових етнополітичних процесів

Українська національна ідея у вітчизняній етнополітичній думці

Етнополітичні процеси на українських землях в історичній ретроспективі

Історія світової та вітчизняної етнополітичної думки