Спеціальність

Освітній рівень:

Гарант Профільна кафедра
КАФЕДРА
Email: Email:

Тел.:

Мета освітньої програми:

Цілі освітньої програми:

Особливості освітньої програми:

Опис освітньої програми Навчальний план Програмні результати навчання

Навчальні дисципліни:

Перспективи для працевлаштування:

Освітній рівень “МАГІСТР”

Освітньо-наукова програма «Історія України»

Історія України — це окремий напрям історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність.

Освітня програма ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ввібрала в себе малодосліджені проблеми вітчизняної історії, передбачає підготовку магістра історика з поглибленим вивченням соціальної, економічної, гендерної, усної історії, історії українського конституціоналізму, націоналізму, історії розвитку світової історичної науки, урбаністики. Студенти вивчатимуть унікальні навчальні дисципліни «Історичні фальсифікати», «Культурний простір постмодерної України» тощо. Блоки дисциплін запропоновані на вибір студентам цією освітньою програмою повністю відповідають вимогам сучасного розвитку історичної науки.

Нові перспективні напрямки в сучасній історичній науці знайшли відображення в трьох блоках спеціалізацій. Так, студентам запропоновано блок «Публічна історія (PublicHistory)». Публічна історія це відносно нова у світі і цілком нова в Україні галузь історичного знання, в рамках якої вивчається функціонування історії поза межами академічного середовища, різноманітні форми її публічної репрезентації, зокрема у масовій культурі, медіа, мистецтві, літературі, музеях. Особлива роль відводиться проблематиці, пов’язаній зі збереженням і популяризацією історичної спадщини, впливу історії на перебіг суспільно-політичних процесів у сучасному суспільстві.

Навчальні дисципліни в рамках спеціалізації «Публічна історія» допоможуть магістрам отримати сучасні уявлення про природу історичного знання, розібратися з тим, як історичне знання функціонує в сучасній Україні і в світі, як воно використовується в інтересах індивідуальних акторів та колективних соціальних суб’єктів, отримати знання про підґрунтя актуальних українських історичних дискусій в публічній сфері. Відповідна спеціалізація орієнтована на набуття студентами не лише теоретичних знань, але і практичних навичок діяльності в сфері історичної репрезентації.

Блок «Генеалогія» присвячений вивченню походження та родинних зв’язків історичних осіб, родин і сімей в їх історичному розвитку. Даний блок акумулює найновіші досягнення вітчизняної та світової генеалогії та інших спеціальних галузей історичної науки (соціальної історії, геральдики, сфрагістики, біографістики тощо). Запропонований блок розкриває основні етапи еволюції сім’ї та інших форм родинної організації в історії, їхній вплив на політичне та соціо-культурне життя, виявлення в них світоглядних засад, господарського укладу та соціальних зв’язків минулих епох.

Студент набуває базових навичок орієнтування у спеціальній літературі та джерелах, провадження самостійних генеалогічних досліджень і реконструкцій родоводу, біографії. Все це в сукупності, окрім суто інтелектуальної функції, формує важливі імперативи молодого громадянина, в тому числі бажання визначити місце своєї сім’ї в історії, почуття відповідальності, щоб зберегти минуле для майбутніх поколінь та почуття самодостатності й громадянської гідності. Студентам пропонуються навчальні дисципліни в яких розкриваються особливості опрацювання генеалогічних джерел, історіографії та практики генеалогічних досліджень.

Запропонований освітньою програмою блок дисциплін «Етнополітика» дозволить студентам отримати не лише знання в галузі етнополітики, але й навички роботи з науковими джерелами, розуміння історичного контексту формування регіональної специфіки етнополітичних процесів в Україні, що є особливо важливим в сучасних умовах. Набуття знань у царині етнополітичної теорії та практики є важливою складовою історичної освіти, яка сьогодні потребує новітніх підходів, зокрема, в умінні узагальнювати і творчо враховувати як позитивний, так і негативний етнополітичний досвід минулого.

Блок дисциплін «Етнополітика» відображає основні напрями підготовки фахівців у цій сфері: значна увага приділяється вивченню історії світової та вітчизняної етнополітичної думки, ґенези української національної ідеї у вітчизняній етнополітичній думці, минулого і сучасного міжнаціонального дискурсу, ґрунтовному ознайомленню з сучасними етнополітичними дослідженнями в Україні. 

Засвоєння пропонованих дисциплін з блоку «Етнополітика» дозволить студентам здійснювати аналіз закономірностей і тенденцій у перебігу етнополітичних процесів на українських землях, їх історично обумовленої регіональної специфіки; досліджувати актуальні теоретичні та прикладні питання етнополітики, орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку етнополітики, міжнаціональних проблем загалом; ґрунтуючись на професійних знаннях з етнополітики, сформованих навичках аналітичного мислення, виходячи з позицій етнічної та політичної толерантності, проводити діяльність, спрямовану на пошук шляхів подолання міжетнічних протиріч та конфліктів, вирішення сучасних етнополітичних проблем Української держави.

Також у межах освітньої програми «Історія України» студентам пропонується самостійно обрати дві дисципліни з запропонованого переліку.

Випускники освітньо-наукової програми «Історія України» матимуть можливість отримати додатково професійну кваліфікацію «Молодший науковий співробітник».